Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter energi- og styresystemer

 • planlegge
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  arbeidsoppgaver knyttet til energi- og styresystemer, individuelt og i samarbeid med andre og begrunne valgene som er gjort
 • programmere
  og sette i drift systemer for styring av dreieretning og motorturtall, forklare
  den prinsipielle virkemåten til motor og styresystem og drøfte
  effekttap
 • montere
  , programmere
  og sette i drift behovsstyrte anlegg for lys, varme og ulike effektuttak og diskutere energisparing ved styresystemet som er valgt
 • bruke
  riktige håndverktøy og maskiner til å produsere
  deler deler i metall og andre materialer ut fra arbeidstegninger
 • montere
  og sette i drift et mindre anlegg for produksjon og lagring av fornybar energi der likeretter og vekselretter inngår, og gjøre rede for
  omforming av likespenning til vekselspenning
 • montere
  og sette i drift styringssystemer som bruker måling av bevegelse, trykk og temperatur som inngangsdata
 • montere
  et mindre fordelingsystem med tilhørende jordingssystem og beskrive
  den prinsipielle oppbygningen av TN-, IT- og TT-nett
 • velge
  egnet ledning, kabel og vern, beregne
  og vurdere
  spenningsfall og dokumentere
  beskyttelse mot overbelastning og elektrisk sjokk
 • identifisere
  komponentene i et luftbehandlings- og varmepumpesystem, gjøre rede for
  virkemåten til hovedkomponentene og utføre
  målinger av CO2 og temperatur
 • risikovurdere og utføre
  arbeidet i overensstemmelse med rutiner for elsikkerhet, maskinsikkerhet og helse, miljø og sikkerhet
 • utføre
  livreddende førstehjelp
 • bruke
  dokumentasjon og egnede instrumenter til å feilsøke på elektriske installasjoner
 • utføre
  arbeidet fagmessig i energi- og styresystemer i henhold til forskrifter, montasje- og installasjonsanvisninger og bruke
  egnede håndverktøy og maskiner
 • beregne
  strøm, spenning, resistans, impedans og effekt i like- og vekselstrømskretser og bruke
  egnede instrumenter for å utføre
  målinger og vurdere
  måleresultatet opp mot forventet resultat
 • gjøre rede for
  ulike former for produksjon, lagring og overføring av elektrisk energi og reflektere
  over og diskutere konsekvenser de ulike formene kan ha for klima og miljø
 • gjøre rede for
  og vurdere
  hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle
  et bedre arbeidsliv
 • anvende
  og behandle materiell og utstyr i energi- og styresystemer på en ansvarlig og bærekraftig måte i henhold til gjeldende internkontrollsystem

Underveisvurdering

Standpunktvurdering