Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter yrkesliv i barne- og ungdomsarbeidarfag

 • drøfte
  kva det vil seie å vere ein profesjonell yrkesutøvar og god rollemodell i barne- og ungdomsarbeidarfaget og å vise profesjonalitet i eige arbeid
 • drøfte
  moglegheiter og utfordringar som barn og unge møter i ein digital kvardag, og rettleie barn og unge i å vise digital dømmekraft
 • gjere greie for
  gjeldande regelverk for pedagogiske verksemder og vurdere
  korleis regelverket får konsekvensar for det pedagogiske arbeidet
 • drøfte
  kva brukarmedverknad og medråderett betyr i møte med barn, unge og føresette, og vise korleis dette kan komme til uttrykk i praksis
 • beskrive
  kva mobbing og krenkjande åtferd er, gi døme på førebyggjande tiltak og vise kva aktivitetsplikta inneber
 • reflektere
  over samanhengar mellom identitet, seksualitet og sjølvkjensle og samtale med barn og unge om slike spørsmål
 • gjere greie for
  kva som kjenneteiknar alderstilpassa omsorg, teikn som tyder på omsorgssvikt, og ansvar og tenesteveg ved omsorgssvikt
 • reflektere
  over korleis oppveksten til barn og unge kan vere ein ressurs i det praktisk-pedagogiske arbeidet
 • gjere greie for
  og praktisere god hygiene, og gjennomføre
  smitteverntiltak
 • drøfte
  kva helse, miljø og sikkerheit og yrkesetikk betyr for arbeids- og læringsmiljøet
 • gjere greie for
  ergonomiske prinsipp og bruke
  desse i yrkesutøvinga
 • reflektere
  over kva det inneber å ta miljøbevisste val i yrkesutøvinga
 • utføre grunnleggjande førstehjelp tilpassa barn og unge
 • vareta eigne rettar og plikter i arbeidsforholdet og gjere greie for
  korleis partane i arbeidslivet utfører samfunnsrolla si i den norske modellen

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering