Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter pedagogisk arbeid

 • gjere greie for
  kva leik er, og kva betydning leik har for læring og utvikling hos barn og unge, og leggje til rette for ulike former for leik tilpassa alders-, modnings- og funksjonsnivå
 • drøfte
  faktorar for gode sosialiseringsprosessar hos barn og unge
 • planleggje
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  praktisk-estetiske aktivitetar i det pedagogiske arbeidet for barn og unge
 • beskrive
  didaktiske metodar i det pedagogiske arbeidet som bidreg til motivasjon og fremjar glede og meistring
 • gjere greie for
  ulike observasjonsmetodar og vise korleis desse kan vere utgangspunkt for pedagogisk arbeid
 • gjere greie for
  sentrale trekk i utviklingspsykologien og nytte
  desse i det pedagogiske arbeidet
 • planleggje
  , gjennomføre
  , dokumentere
  og vurdere
  aktivitetar for barn og unge som fremjar god heilskapleg helse
 • planleggje
  og lage enkle måltid i tråd med tilrådingar frå nasjonale helsemyndigheiter
 • rettleie barn og unge om respekt og toleranse for ulike kulturar og fellesskapet sine verdiar
 • gjere greie for
  tiltak som førebyggjer kriminalitet og bruk av rusmiddel

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering