Vg2 akvakultur (AKV02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter biologi og miljø

  • vurdere sammenhengen mellom akvakulturarters biologi og ulike driftsformer
  • gjøre rede for miljøfaktorene i det akvatiske miljøet og vurdere faktorene ut fra artens miljøkrav og toleransegrenser
  • vurdere atferd, utseende og helsetilstand hos akvakulturorganismer og gjennomføre tiltak i tråd med regelverk for forebyggende helsearbeid og dyrevelferd
  • beskrive og reflektere over avlsarbeidet for aktuelle akvakulturorganismer
  • beskrive miljøpåvirkninger fra akvakulturvirksomhet og drøfte hvordan disse kan reduseres
  • drøfte hvordan akvakulturvirksomhet kan drives i sameksistens med andre interesser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering