Vg2 aktivitør (AKT02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

  • beskrive ulike kommunikasjons- og relasjonsferdigheiter og vise korleis slike ferdigheiter kan fremje tryggleik og tillit
  • vise empati og reflektere over eigne haldningar, eiga åtferd og kva det vil seie å vise endringsvilje
  • gjere greie for strategiar for konflikthandtering og førebyggje konfliktar i praksis
  • drøfte kva det inneber å ha respekt og toleranse for kulturane og tradisjonane, livssynet og den sosiale statusen til andre menneske
  • drøfte verdien av tverrfagleg samarbeid og gi døme på slikt samarbeid
  • rettleie brukarar, frivillige og samarbeidspartnarar i ulike aktiviseringstiltak
  • presentere eige arbeid, tenester, produkt og produksjonsprosessar ved hjelp av digitale ressursar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering