Vg2 aktivitør (AKT02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter administrasjon

  • planleggje, gjennomføre, dokumentere og vurdere aktiviseringsprosessar tilpassa ulike brukarar frå ulike kulturar og brukargrupper
  • setje mål for aktiviseringsarbeidet
  • drøfte kva frivillig arbeid har å seie og korleis frivillige og ulike kulturtilbod kan brukast i aktiviseringsarbeidet
  • gjere greie for kva verknad aktivitetar har på den fysiske og mentale helsa til brukarane
  • berekne forbruk, setje opp budsjett og føre rekneskap over kostnader knytte til aktiviseringsarbeidet
  • reflektere over særpreg og avgrensingar som gjeld aktivitørfaget som helsefag

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering