Vg2 aktivitør (AKT02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter administrasjon

 • planleggje
  , gjennomføre
  , dokumentere
  og vurdere
  aktiviseringsprosessar tilpassa ulike brukarar frå ulike kulturar og brukargrupper
 • setje mål for aktiviseringsarbeidet
 • drøfte
  kva frivillig arbeid har å seie og korleis frivillige og ulike kulturtilbod kan brukast i aktiviseringsarbeidet
 • gjere greie for
  kva verknad aktivitetar har på den fysiske og mentale helsa til brukarane
 • berekne forbruk, setje opp budsjett og føre rekneskap over kostnader knytte til aktiviseringsarbeidet
 • reflektere
  over særpreg og avgrensingar som gjeld aktivitørfaget som helsefag

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering