Vg2 aktivitør (AKT02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

 • beskrive
  ulike kommunikasjons- og relasjonsferdigheiter og vise korleis slike ferdigheiter kan fremje tryggleik og tillit
 • vise empati og reflektere
  over eigne haldningar, eiga åtferd og kva det vil seie å vise endringsvilje
 • gjere greie for
  strategiar for konflikthandtering og førebyggje konfliktar i praksis
 • drøfte
  kva det inneber å ha respekt og toleranse for kulturane og tradisjonane, livssynet og den sosiale statusen til andre menneske
 • drøfte
  verdien av tverrfagleg samarbeid og gi døme på slikt samarbeid
 • rettleie brukarar, frivillige og samarbeidspartnarar i ulike aktiviseringstiltak
 • presentere
  eige arbeid, tenester, produkt og produksjonsprosessar ved hjelp av digitale ressursar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering