Vg2 aktivitør (AKT02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter yrkesliv i aktivitørfag

  • innhente informasjon om funksjonsnivået til brukarar og vurdere og grunngi valet av aktivitetar
  • bruke og vurdere fargar og formelement i arbeidet med å skape ulike produkt
  • vurdere kva slags hjelpemiddel, digitale ressursar og teknologi som kan brukast til ulike aktivitetar
  • gjere greie for kva kosthald, fysisk aktivitet og hygiene har å seie for helsa til brukarane
  • reflektere over korleis ein kan vareta miljøet ved bruk av materiale og andre ressursar
  • utføre grunnleggjande førstehjelp
  • gjere greie for grunnleggjande prinsipp for hygiene og smittevern
  • gjere greie for retningslinjer for yrkesetikk, personvern og helse, miljø og sikkerheit og drøfte kva dette inneber for yrkesutøvinga
  • drøfte kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår i aktivitørfaget
  • følgje opp eigne rettar og plikter i arbeidsforholdet og gjere greie for korleis partane i arbeidslivet utfører samfunnsrolla si i den norske modellen

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering