Vg2 aktivitør (AKT02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter yrkesliv i aktivitørfag

 • innhente informasjon om funksjonsnivået til brukarar og vurdere
  og grunngi valet av aktivitetar
 • bruke
  og vurdere
  fargar og formelement i arbeidet med å skape ulike produkt
 • vurdere
  kva slags hjelpemiddel, digitale ressursar og teknologi som kan brukast til ulike aktivitetar
 • gjere greie for
  kva kosthald, fysisk aktivitet og hygiene har å seie for helsa til brukarane
 • reflektere
  over korleis ein kan vareta miljøet ved bruk av materiale og andre ressursar
 • utføre grunnleggjande førstehjelp
 • gjere greie for
  grunnleggjande prinsipp for hygiene og smittevern
 • gjere greie for
  retningslinjer for yrkesetikk, personvern og helse, miljø og sikkerheit og drøfte
  kva dette inneber for yrkesutøvinga
 • drøfte
  kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår i aktivitørfaget
 • følgje opp eigne rettar og plikter i arbeidsforholdet og gjere greie for
  korleis partane i arbeidslivet utfører samfunnsrolla si i den norske modellen

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering