Utprøving av langtidsoppgave som alternativ eller supplement til eksamen

Våren 2024 får videregående skoler mulighet til å prøve ut en langtidsoppgave i tre fag. På sikt kan en langtidsoppgave bli et alternativ eller supplement til dagens eksamensformer, men først må det prøves ut.

Utprøving i fag med ulike kvaliteter

Utdanningsdirektoratet har nå startet et langsiktig arbeid med å utvikle og prøve ut en mulig ny eksamensform i tre fag på videregående skole. Eksamensformen, som er en langtidsoppgave, skal først prøves ut på noen skoler i følgende fag:

  • biologi 2 (vg3)
  • matematikk 1P-Y (vg1)
  • politikk og menneskerettigheter(vg3)

Dette er tre ulike fag med det til felles at de har sentralt gitt skriftlig eksamen. Fagenes egenart gir mulighet til å undersøke flere ulike kvaliteter ved en ny eksamensform, og er derfor valgt ut i første utprøving. Langtidsoppgaven har bakgrunn fra eksamensgruppas anbefalinger og fullføringsreformen. Utprøving av langtidsoppgaven er en del av et større arbeid vi skal gjennomføre på vurderingsfeltet. Det kan også bli aktuelt for utprøving på 10. trinn på et senere tidspunkt.

Hva er en langtidsoppgave?

Det er behov for å definere hva en langtidsoppgave kan være i ulike fag, og hvordan den skal gjennomføres. Et slikt oppgaveformat vil kunne strekke seg over tid, og faglærer kan veilede eleven underveis i arbeidet. Eleven kan få bedre tid til å vise kompetanse på flere og varierte måter. Læreren og eventuelt sensor kan få bedre tid til å vurdere kompetansen. Et sentralt spørsmål i utprøvingen blir om langtidsoppgaven på en bedre måte enn dagens eksamen kan gi mulighet til å vise kompetanse i tråd med nytt kompetansebegrep, ny overordnet del, ny struktur i læreplanene og flere praktiske kompetansemål inkludert yrkesretting, utforsking og problemløsning.

Faggrupper skal utvikle modeller for utprøvingen

For å sikre god kvalitet og relevans i utprøvingen har vi etablert tre faggrupper som skal utvikle modellene som skal prøves ut. Faggruppenes medlemmer er erfarne lærere fra ulike videregående skoler i landet, samt forskere på vurderingsfeltet fra flere universiteter og høyskoler. Modellene som skal prøves ut vil være klare i september 2023, og da starter arbeidet med å forberede skolene som skal delta. Utprøvingen av langtidsoppgaven skal forskningsmessig evalueres, og det er nylig lyst ut et forskningsoppdrag i forbindelse med dette. Et forskningsmiljø vil være på plass høsten 2023.

Utprøvingen knyttes i første omgang til underveisvurderingen

Vi trenger mer kunnskap om langtidsoppgaven kan være en rettferdig og pålitelig sluttvurderingsform. I første fase vil derfor langtidsoppgaven kun prøves ut. En utprøving må gjøres innenfor gjeldende regelverk. Det innebærer at elever som deltar vil gå opp til ordinær eksamen. Elevenes arbeid med langtidsoppgaven knyttes da til underveisvurderingen i faget, og gjennomføres før eksamensperioden begynner.

Erfaringer og kunnskap vi får fra utprøvingene legger vi til grunn for å avgjøre om utprøvingen på et senere tidspunkt skal oppgraderes til et forsøk på langtidsoppgaven som ny sluttvurderingsform. Å gjennomføre et forsøk med langtidsoppgaven innebærer unntak fra regelverket slik at den kan erstatte eksamen for elevene som deltar. Karakterer på vitnemålet brukes til å søke seg videre på studier og i arbeid. Det er derfor svært viktig å innhente et solid kunnskapsgrunnlag før langtidsoppgaven oppskaleres til et forsøk som erstatter eksamen.

Kan bli aktuelt å utvide utprøvingen til flere fag og grunnskolen

De første langtidsoppgavene vil bli prøvd ut på noen skoler i tidsrommet januar til april 2024. Erfaringer fra den første utprøvingen vil vise retning for det videre arbeidet med neste utprøving våren 2025. Det vil da også kunne bli aktuelt å prøve ut langtidsoppgaven på 10. trinn i grunnskolen, i tillegg til i flere fag og skoler i videregående opplæring.

Skoleeeier kan melde sin interesse

Vi legger ut lenke til påmelding i løpet av våren. Her kan fylkeskommuner i løpet av høsten 2023 melde sin interesse for å delta i den første utprøvingen som er planlagt våren 2024.