Utprøving av langtidsoppgave som alternativ eller supplement til eksamen

Våren 2024 får videregående skoler mulighet til å prøve ut en langtidsoppgave i tre fag. På sikt kan en langtidsoppgave bli et alternativ eller supplement til dagens eksamensformer, men først må det prøves ut.

Merknad! I e-post som ble sendt 30. juni skrev vi at utprøvingen gjelder 2P-Y. Det er feil, utprøving gjelder 1P-Y.

Utprøving i fag med ulike kvaliteter

Utdanningsdirektoratet har nå startet et langsiktig arbeid med å utvikle og prøve ut en mulig ny eksamensform i tre fag på videregående skole. Den nye eksamensformen er en langtidsoppgave, og skal prøves ut på noen skoler i følgende fag:

  • biologi 2 (vg3)
  • matematikk 1P-Y (vg1)
  • politikk og menneskerettigheter (vg2 og vg3)

Fagene er ulike, men har det til felles at de har sentralt gitt skriftlig eksamen. Fagenes egenart gir mulighet til å undersøke ulike modeller for en mulig ny eksamensform, og er derfor valgt ut i første utprøving. Langtidsoppgaven har bakgrunn fra eksamensgruppas anbefalinger og fullføringsreformen. Utprøving av langtidsoppgaven er en del av et større arbeid Udir skal gjennomføre på vurderingsfeltet.

Hva kan en langtidsoppgave være?

Det er behov for å definere hva en langtidsoppgave kan være i ulike fag, og hvordan den skal gjennomføres. Et slikt oppgaveformat vil strekke seg over lenger tid og kan gi eleven bedre tid til å vise kompetanse på flere og varierte måter. Et sentralt spørsmål i utprøvingen blir om langtidsoppgaven på en bedre måte enn dagens eksamen kan gi mulighet til å vise kompetanse i tråd med nytt læreplanverk og flere praktiske kompetansemål. Flere praktiske kompetansemål inkludert yrkesretting, utforsking og problemløsning vil være sentrale elementer i modellene.

Faggrupper skal utvikle modeller for utprøvingen

For å sikre god kvalitet og relevans i utprøvingen har vi etablert tre faggrupper som skal utvikle modellene som skal prøves ut. Faggruppenes medlemmer er erfarne lærere fra ulike videregående skoler i landet, samt forskere på vurderingsfeltet fra flere universiteter og høyskoler. Modellene som skal prøves ut vil være klare i oktober 2023.

Modellene vil bestå av overordnede rammer for en langtidsoppgave. Dette kan foreksempel være tidsbruk, omfang, tidspunkt for gjennomføring og vurdering. Deltakerskolene vil få tilgang til disse modellene i forkant av utprøvingen Det vil bli behov for at skolene tilpasser modellene til egen undervisning, og prøver ut hvordan modellene kan fungere i praksis.
Utprøvingen av langtidsoppgaven skal forskningsmessig evalueres. Et forskningsmiljø vil være på plass i løpet av høsten 2023.

Utprøvingen knyttes til underveisvurderingen i faget

En utprøving må gjøres innenfor gjeldende regelverk. Det innebærer at elever som deltar i utprøvingen av langtidsoppgaven skal gå opp til ordinær eksamen. Arbeidet med langtidsoppgaven knyttes til underveisvurderingen i faget, og gjennomføres før eksamensperioden begynner.

Erfaringer og kunnskap fra utprøvingene vil bli lagt til grunn for å avgjøre om utprøvingen på et senere tidspunkt skal oppskaleres til et forsøk. I et forsøk med langtidsoppgave vil elevene få unntak fra regelverket slik at langtidsoppgaven vil erstatte eksamen for de elevene som deltar.

Karakterer på vitnemålet brukes til å søke seg videre på studier og i arbeid. Det er derfor svært viktig å innhente et solid kunnskapsgrunnlag gjennom utprøving før langtidsoppgaven oppskaleres til et forsøk som erstatter eksamen. 

Kan bli aktuelt å utvide utprøvingen til flere fag og grunnskolen

De første langtidsoppgavene vil bli prøvd ut på noen skoler i tidsrommet januar til april 2024. Erfaringer fra den første utprøvingen vil vise retning for det videre arbeidet med neste utprøving våren 2025. Det vil da også kunne bli aktuelt å prøve ut langtidsoppgaven på 10. trinn i grunnskolen, i tillegg til i flere fag i videregående opplæring.

Skoleeier kan søke om deltakelse til utprøvingen

Skoleeiere og friskoler kan søke om deltakelse i utprøvingen.
Frist for påmelding: 18. oktober 2023.  Alle søknader vil være vurdert innen utgangen av oktober 2023.

Vilkår for deltakelse:

  1. Deltakelse forutsetter samarbeid med forskningsmiljøet som skal evaluere utprøvingen
  2. Skolens deltakelse i utprøvingen må være forankret med skoleeier
  3. Deltakelse forutsetter at skolene selv tar ansvar for å gjennomføre utprøvingen i tråd med modellen i faget. Skolene vil få tilgang til modellene i løpet av høsten 2023.