Fullføringsreformen

Arbeidet med oppfølging av fullføringsreformen har en tidshorisont på ti år og omfatter mange tiltak som Utdanningsdirektoratet og andre skal jobbe med. Tiltakene handler om alt fra utvidelse av rettigheter til innhold, organisering og kompetanse.

Stortingsmeldingen Fullføringsreformen ble vedtatt av Stortinget i 2021. Her foreslås over 100 tiltak rettet mot videregående opplæring. Udir jobber nå med oppfølging på flere tiltak. Oppfølging av fullføringsreformen skal bidra til at ungdom og voksne blir kvalifisert til å møte kravene i videre utdanning og arbeidsliv, og at de kan oppdatere sin kompetanse gjennom hele livet. Flere av rettighetene blir innført med ny opplæringslov.

Hva er utfordringene?

Hver femte elev fullfører ikke videregående, og mange er ikke godt nok forberedt til utdanning og arbeid. Det er alvorlig fordi det begrenser ungdom og voksnes muligheter til å velge sin vei i livet. Oppfølging av fullføringsreformen skal bidra til å løse fem gjenstridige problemer:

  • Videregående opplæring er i for liten grad tilpasset elever med svake faglige forutsetninger.
  • Elevene får ikke det de trenger for å bli best mulig studieforberedt.
  • Fagopplæringen dekker ikke elevenes og arbeidslivets behov godt nok.
  • Videregående opplæring er i for liten grad tilpasset den mangfoldige elevgruppa.
  • Videregående opplæring er ikke godt nok tilpasset voksne.

Hva må vi lykkes med?

Kort fortalt kan vi si at det er særlig to ting vi må lykkes med for å skape et samfunn der alle får mulighet til å skape seg gode liv:

  • Et fleksibelt opplæringsløp som tar hensyn til ungdom og voksnes ønsker, erfaringer og livssituasjon.
  • En videregående opplæring som er preget av mestring, motivasjon og læring og gir relevant kompetanse til videre utdanning og arbeid.

Fullføringsretten og fullføringsreformen er ikke det samme

Ny opplæringslov ble vedtatt av Stortinget før sommeren 2023. Loven trer i kraft 1. august 2024. I den nye opplæringsloven gjelder retten til videregående opplæring helt frem til den enkelte har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse. Dette blir ofte kalt fullføringsretten. Fullføringsretten og flere andre rettigheter og plikter ble tatt inn i ny opplæringslov som en del av oppfølgingen av fullføringsreformen. Fullføringsreformen og fullføringsretten er derimot ikke det samme.

Les mer om fullføringsretten og ny opplæringslov 

Mange tiltak i fullføringsreformen

Udir har siden høsten 2021 fått oppdrag som oppfølging av fullføringsreformen. I årene som kommer vil vi få flere oppdrag. Her kan du se tiltak som vi har begynt å jobbe med.