Forsøk med skriftlig-muntlig eksamen på yrkesfaglig utdanningsprogram

Våren 2025 gjennomfører Udir første forsøk med skriftlig-muntlig eksamensform i et lite utvalg lærefag på yrkesfaglig utdanningsprogram. Forsøket gjelder kun for fag der eksamen i dag er sentralt gitt skriftlig etter vg3-læreplaner.

Med forbehold om endringer. Det vil kunne være nødvendig å justere eksamensformen og rammene underveis i forsøksperioden. Denne siden vil bli oppdatert fortløpende.

Bakgrunn og formål

Forsøket må ses i sammenheng med Fullføringsreformen. Mangelen på fagarbeidere kombinert med fagbrevets betydning for sysselsetting og inkludering i arbeidslivet, er viktige grunner til at det offentlige bør tilby et godt system for at voksne kan ta et fag- eller svennebrev.

Bakgrunnen for at Utdanningsdirektoratet gjennomfører forsøk med skriftlig-muntlig eksamensform, er knyttet til oppdrag gitt av Kunnskapsdepartementet. I oppdraget ber departementet Udir, i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) å se nærmere på eksamensordningen for praksiskandidater. I utredningen ble det blant annet anbefalt å prøve ut en skriftlig-muntlig eksamen, med hensikt å prøve kandidaters kompetanse på en annen måte enn i dag.

Gjennom forsøket ønsker vi å innhente kunnskap om skriftlig-muntlig eksamensform. Udir vil lyse ut forskningsoppdrag som kan følge forsøket.

Gjennomføring av forsøket og valg av lærefag

Det vil totalt være tre gjennomføringer av forsøket, vår 2025, høst 2025 og vår 2026. I forkant av forsøket vil det bli utarbeidet vurderingskriterier og eksempeloppgaver i fagene som skal være med i forsøket. Våren 2025 vil følgende fag vil være en del av forsøket

 • Renholdsoperatørfaget (Bygg- og anleggsteknikk)
 • Kokkfaget (Restaurant- og matfag)

Kandidatene skal ha mulighet til å velge om de ønsker å melde seg opp i forsøket eller til ordinær skriftlig eksamen.

 • Skriftlig-muntlig eksamen skal utgjøre én eksamen med én sluttkarakter og karakteren skal være basert på den kompetansen kandidaten har vist både på skriftlig og muntlig del.
 • Både den skriftlige og den muntlige delen skal vurderes av ett sensorpar, slik det gjøres i dag.
 • Den muntlige og den skriftlige delen av eksamen skal henge sammen. Det innebærer at innrammingen av innholdet i eksamen i form av situasjonsbeskrivelse, case e.l. skal gjelde for begge delene.
 • Oppgavene i den skriftlige delen er lik for alle kandidatene, men oppgavene i muntlig del er ikke lik for alle kandidater. Til den muntlige delen skal det utarbeides flere sentralt gitte oppgaver, som kandidaten «trekker» mellom. I tillegg til de muntlige sentralt gitte oppgavene, kan sensor stille oppfølgingsspørsmål til skriftlig del.
 • Skriftlig del skal ha en varighet på 2 timer, og muntlig del skal ha en varighet på inntil 30 min.
 • Muntlig del skal gjennomføres innen 3 virkedager (72 timer) etter skriftlig del.
 • Muntlig del kan gjennomføres ved at en av sensorene deltar digitalt.
 • Kandidatene har rett til å klage på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet.
 • Skriftlig-muntlig eksamen i forsøksperioden, skal gjennomføres i samme tidsperiode som ordinær skriftlig eksamen.