Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat

I bøkenes verden

Personalet skal bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer. (Rammeplanen)

Bøker kan åpne for lystbetonte møter med språk

Engasjement

Når voksne leser med og for barna, bør de gjøre det på en engasjert måte og benytte stemme, mimikk og blikk for å få kontakt med dem. Dette kan underbygge handlingen, og det kan øke innlevelsen til barna og gi dem en god leseopplevelse.

Hensynet til de yngste barna

Å se i bøker sammen med og å lese for de yngste barna byr på andre utfordringer enn å lese sammen med og for større barn. Små barn, som hovedsakelig kommuniserer via kroppsspråk og enkeltordsytringer, trenger godt tilpassede bøker og en voksen som leser på en tilpasset måte. Ofte vil det være snakk om korte lesestunder. Forklar, visualiser og konkretiser ord og uttrykk. Knytt bilder og ord i boka til barnets erfaringer. Er det for eksempel bilde av en ball i boka, kan den voksne spørre barnet om det har en ball hjemme, eller om han eller hun liker å leke med ball. Det kan være et godt utgangspunkt for å fange barnets interesse og invitere det til språklig aktivitet og inn i språkutviklende samtaler. Både pekebøker og enkle skjønnlitterære bøker bør være en del av boktilbudet til de yngste barna.

Det første møtet med en bok

For at alle barna skal kunne være aktive, bør lesegrupper, så langt det lar seg gjøre, bestå av få barn. Når barna møter en ny bok, er det naturlig at de studerer forsiden og snakker om hva de ser og hva de tror boka handler om. Den som leser med og for barna, kan fortelle litt om boka. Det forbereder barna på det som kommer, og kan gi nyttig førforståelse. I tillegg kan det bidra til å skape nysgjerrighet og gi barna lyst til å lytte til teksten og studere bildene. Det kan være lettere for barna å forstå innholdet hvis den voksne tar i bruk konkreter for å gjøre dem kjent med sentrale ord og uttrykk i boka. 

Lesingen er i gang

Så leser den voksne boka og viser fram bildene. Han eller hun oppfordrer og oppmuntrer barna til å undre seg, reflektere og komme med innspill. Underveis kan barna få spørsmål for eksempel om hvorfor ting skjer, hva de tror kommer til å skje videre, og hva de tror ord og uttrykk betyr. Barna kan snakke sammen om innholdet i boka, og den voksne kan stille spørsmål for å få barna til å bidra i samtalen. Det er viktig at spørsmålene er åpne slik at barna blir invitert til å ta i bruk språket sitt.

Bøker kan inspirere til språkutviklende samtaler

Barna møter boka igjen

Les boka på nytt om en dag eller to, eller kanskje til og med samme dag. Også denne gangen er det viktig at barna kommer til orde og kommenterer, spør og snakker om det de er opptatt av. Slik kan bøkene bli utgangspunkt for språkstimulerende samtaler der barna blant annet får mulighet til å bruke nye ord. Kanskje kan de også bli inspirert til å knytte innholdet i boka til egne erfaringer. La barna gjenfortelle innholdet i bøkene, gjerne med voksenstøtte og eventuelt også med støtte i bilder og konkreter.

Boka blir en følgesvenn

Barn liker gjerne å lese bøker flere ganger. De kan «lese» alene, sammen med andre barn eller sammen med en voksen. De kan også fabulere og skape sine egne tekster med boka som inspirasjon. Slik blir boka en kilde til aktiv og kreativ bruk av språket.

Skriftspråket kan gi nye impulser

Gjennom barnelitteraturen møter barna ofte et mer komplekst språk enn det de som regel bruker selv i hverdagen. Skriftspråket kan for eksempel ha et rikere ordforråd og et annet utvalg av grammatikalske strukturer enn deres eget muntlige hverdagsspråk. For at barna skal klare å følge med på innholdet, er det imidlertid viktig å velge bøker som ikke har et språk som er for avansert. Barnelitteratur gir også barna et møte med språk utenfor her-og-nå-situasjonen, såkalt situasjonsuavhengig språk. Dette kan bidra til at de utvider ordforrådet sitt og utvikler et språk som gjør dem stadig bedre i stand til å sette ord på opplevelser og erfaringer og til å uttrykke egne tanker, meninger og følelser.

Bøkene bør være lett tilgjengelig

Det er en stor fordel om barna har tilgang til et bredt utvalg av bøker i barnehagen. Mange barnehager velger å innrede en bokkrok eller et lite bibliotek. Still ut noen bøker med fronten ut slik at barna ser forsidebildet og tittelen på bøkene. Plasser bøkene slik at barna, også de minste, lett får tak i dem. Da kan de finne fram bøker de kan bla i, se på bilder i og «lese» i alene eller sammen med andre barn eller voksne. Et alternativ er å bruke lydbøker. Også lytteutstyr kan plasseres slik at barna har tilgang på det.

Bøker kommuniserer på flere språk

I bokkroken og i bokutstillinger bør det være bøker på flere språk. Da kan barna bla i bøker de kanskje kjenner hjemmefra, eller de kan bli lest for av foreldrene eller en voksen i barnehagen som kan språket deres. For flerspråklige barn kan det være nyttig å lytte til den samme boka både på morsmålet sitt og på norsk. I samarbeid med biblioteket kan personalet arrangere lesestunder på ulike språk, og foreldrene kan bli invitert til å delta. Barnehager kan samarbeide med det lokale biblioteket om å låne bøker, også bøker på ulike morsmål eller tospråklige bøker.