Veilederen Spesialpedagogisk hjelp

10.1 Spesialpedagogisk hjelp

Et barn har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom det har særlig behov for det. Det følger av barnehageloven § 31.

Barnet må ikke gå i barnehage for å ha rett til spesialpedagogisk hjelp.

Formålet med hjelpen er å gi barnet tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Det følger av merknadene til bestemmelsen at hjelpen skal bidra til at barnet blir bedre rustet til å starte på skole.

Det skal foreligge en sakkyndig vurdering av om barnet har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp før kommunen fatter vedtak. Det er PP-tjenesten som skal foreta den sakkyndige vurderingen. De skal blant annet utrede og ta standpunkt til om det foreligger sen eller avvikende utvikling hos barnet, hva som er realistiske mål for barnets utvikling og læring og hvilken type hjelp og organisering som vil bidra til barnets utvikling og læring.