Veilederen Spesialpedagogisk hjelp

10.2 Tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Det følger av barnehageloven § 37.

Retten til tilrettelegging skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter som andre barn. Se også likestillings- og diskrimineringsloven § 20, som tilsvarer plikten til tilrettelegging i barnehageloven.

Det er kommunen som har plikt til å sørge for at barnet får det tilbudet det har krav på etter barnehageloven § 37. Foreldrene må involveres før kommunen fatter vedtak og det må innhentes samtykke fra foreldrene dersom opplysninger om barnet skal videreformidles til andre instanser.