Høring av læreplaner i modulstrukturert opplæring for voksne

Fra august 2024 skal 13 lærefag tilbys som moduler for voksne i videregående opplæring. Vi trenger dine innspill på læreplanene. Frist for å svare på høringene er 1. desember. 

Modulstrukturert opplæring er en måte å organisere opplæringen fram mot et fagbrev på, som er bedre tilpasset den voksnes behov, utgangspunkt og livssituasjon. Sluttkompetansen er den samme som for ordinært løp. Den voksne har rett på realkompetansevurdering, som betyr at opplæringen skal bygge på kompetansen den voksne allerede har. Realkompetansevurderingen identifiserer opplæringsbehovet for den enkelte. På bakgrunn av dette kan den voksne få godkjent hele eller deler av moduler. Det er ingen fastsatt opplæringstid på modulene.

I den nye opplæringsloven kan elever velge modulstrukturert opplæring fra det skoleåret de fyller 19 år. Målgruppen omfatter også nyankomne innvandrere med en oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold. Les mer om modulstrukturert opplæring for voksne

Et modulstrukturert opplæringsløp fram mot fagbrev består av flere moduler. Modulene omfatter til sammen hele læreplanen på vg3 for den yrkeskompetansen den voksne er tatt inn på. Det vil si tekstene om faget og samtlige kompetansemål.

I tillegg er det tatt inn kompetansemål fra lavere nivå som er relevant for yrkeskompetansen eller som er nødvendig for å tilegne seg yrkeskompetansen. Dette kan være kompetansemål fra vg1 og vg2 fra både fellesfag og yrkesfaglige programfag. 

Norsk og samfunnskunnskap

Alle opplæringsløpene skal ha opplæring i utvalgte kompetansemål fra norsk/norsk for språklige minoriteter i Norge og samfunnskunnskap. Disse er lagt til en egen læreplan som er felles for alle opplæringsløpene. Læreplanen skal inneholde relevante kompetansemål fra norsk vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram og samfunnskunnskap vg1/vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.

Flere opplæringsarenaer

Læreplanene er laget for å kunne brukes i flere opplæringsarenaer. Dette kan være innenfor introduksjonsprogrammet, i arbeidsmarkedstiltak, i bedrifter og virksomheter og i skoler. Læreplanene vil kunne være aktuelle å bruke innenfor ulike ordninger tilpasset voksne. 

Lærebedriften eller alternativ opplæringsarena, inngår en avtale med fylkeskommunen om fordeling av ansvar for opplæring i modulen. For eksempel kan fylkeskommunen ta ansvaret for opplæringen i kompetansemål fra fellesfag og programfag på vg1- og vg2-nivå.

Vurderingsordninger

Før den voksne kan gå opp til fag-/svenneprøven må hen ha fått godkjent alle modulene. Dette er den samme fag-/svenneprøven som ordinære lærlinger gjennomfører.

Vurderingsordninger er en del av forskriften til Opplæringslova. Vurderingsordningsordning for enkeltmoduler kommer på høring i forbindelse med denne.

Når det gjelder eksamensordning ønsker vi at den sees i sammenheng med vurdering av enkeltmoduler. Dette kommer derfor i egen høring parallelt med forskriften senere i høst. Vi publiserer lenke til disse høringene når de er klare. 

Svar på høringene her

Vi ber om at alle som svarer på høring av de enkelte læreplanene også ser disse i sammenheng med modul for norsk og samfunnskunnskap som er felles for alle.

Modulstrukturerte læreplaner for forberedende opplæring for voksne

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har ansvaret for utvikling av læreplaner i forberedende opplæring for voksne (FOV). Dette arbeidet inkluderer modulstrukturerte læreplaner i norsk, norsk for språklige minoriteter, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk, samt en grunnmodul for deltakere som ikke har lært å lese og skrive tidligere.

Den nye opplæringsloven åpner for at fylkeskommunen kan ta inn voksne i videregående opplæring som ikke har fullført opplæring på nivået under. De voksne kan da få opplæring i et kombinert løp, etter læreplaner både for FOV og læreplaner for videregående opplæring.

Her finner du læreplanutkastene. Dette arbeidet har samme fremdriftsplan som læreplanene i videregående opplæring for voksne.