Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1 - 2015

Utgått!

3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

3.5.1 Studieforberedende Vg3 for naturbruk og for medier og kommunikasjon

Tabell 21

Tabell 21 Fag- og timefordeling på studieforberedende Vg3 innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene for naturbruk og for medier og kommunikasjon

Omfang i timerVg3Totalt over 3 år

Kolonne nummer

1

2

3

4

5

6

 

Ordinær

Samisk

Hørsels-hemmede

Ordinær

Samisk

Hørsels-hemmede

Norsk 1

281

 

 

393

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1

 

219

 

 

309

 

Andrespråk norsk/samisk/finsk 1

 

219

 

 

309

 

Norsk for hørselshemmede 1

 

 

281

 

 

393

Norsk tegnspråk 1

 

 

113

 

 

225

Matematikk 1

140

140

140

224

224

224

Naturfag

84

84

84

140

140

140

Engelsk 1

 

 

 

140

140

140

Samfunnsfag

 

 

 

84

84

84

Historie

140

113

140

140

113

140

Kroppsøving

56

56

56

168

168

168

Sum fellesfag

701

831

814

1289

1487

1514

Felles programfag fra eget programområde

140

140

140

1094

1094

1094

Prosjekt til fordyping

 

 

27

421

365

336

Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram

140

 

 

140

 

 

Totalt omfang

981

971

981

2944

2946

2944


1 Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.5 i teksten.

Utdanningsprogram for naturbruk og utdanningsprogram for medier og kommunikasjon har egne studieforberedende Vg3 som bygger på Vg1 og Vg2 i de respektive utdanningsprogram eller et fastsatt kryssløp, se tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Elevene på studieforberedende Vg3 for naturbruk og for medier og kommunikasjon skal ordinært ha totalt 981 timer i løpet av dette året. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 21 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen blir organisert i fellesfag og programfag slik det er fastsatt i tabell 21 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som går fram av læreplanene i fellesfag og programfag.

I tabell 21 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 4), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk (kolonne 2 og 5)
 • har norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede (kolonne 3 og 6)
Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 21, dvs. ordinært totalt 701 timer.

 • For fagene norsk, samisk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk, naturfag og kroppsøving, vises det til det som står om disse fagene under punkt 3.3.1.
 • I historie følger opplæringen læreplanen gjeldende for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
 • Etter samisk fag- og timefordeling skal opplæringen i historie følge egen samisk læreplan gjeldende for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
 • De særlige bestemmelsene for fellesfaget matematikk for elever som tar matematikk programfag, står under punkt 3.3.1.4.
Programfag

Elevene på de studieforberedende Vg3 i utdanningsprogram for naturbruk og for medier og kommunikasjon skal i løpet av opplæringen ordinært ha 280 timer programfag.

 • Programfag fra eget programområde
  140 av de 280 timene skal brukes til felles programfag fra eget programområde. Felles programfag på Vg3 naturbruk går fram av tabell 22. Felles programfag på Vg3 medier og kommunikasjon går fram av tabell 23.
 • Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram
  140 av de 280 timene skal brukes til programfag som finnes enten i eget programområde eller i noen av de andre programområdene innenfor de tre studieforberedende utdanningsprogram, dvs. utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama. De egne programfagene utarbeidet for studieforberedende Vg3 naturbruk står i tabell 22. De egne programfagene utarbeidet for studieforberedende Vg3 medier og kommunikasjon står i tabell 23.
Tilpassede ordninger

Prosjekt til fordypning på Vg1 og/eller Vg2 brukt til fellesfag eller programfag

Elever som på Vg1 og/eller Vg2 har brukt av timer fra prosjekt til fordyping til fellesfag/programfag, må på Vg3 ta et tilsvarende timetall i programfag enten fra eget utdanningsprogram eller fra studieforberedende utdanningsprogram. Det totale timetallet på Vg3 skal ordinært være 981 timer, og det ordinære totale timeomfanget over tre år skal være 2 944 timer.

Med samisk, finsk og norsk tegnspråk på Vg3

Elever som får opplæring etter læreplanene for samisk, finsk eller norsk tegnspråk, har ikke timer til valg av programfag på Vg3 påbygging. Se tabell 21.

Med norsk tegnspråk på Vg3

Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, skal ha minst 27 timer til prosjekt til fordyping på Vg3. Se tabell 21. Andre elever skal ikke ha prosjekt til fordyping på Vg3.

3.5.2 Programfag som inngår i studieforberedende Vg3 i utdanningsprogram for naturbruk og for medier og kommunikasjon

Tabell 22 og 23 viser hvilke programfag som inngår i de to studieforberedende Vg3.

Tabell 22

Tabell 22 Programfag på studieforberedende Vg3 for naturbruk

 

Programfag

Timer

Felles programfag

 

Naturforvaltning

140

Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for Vg3 naturbruk

 

Bruk og vern

140

 

Feltarbeid i naturbruk

140

 

Næringsdrift i naturbruk

140

Tabell 23

Tabell 23 Programfag på studieforberedende Vg3 for medier og kommunikasjon

 

Programfag

Timer

Felles programfag

 

Medier og kommunikasjon

140

Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for Vg3 medier og kommunikasjon

 

Bilde

140

 

Lyd

140

 

Tekst

140

3.5.3 Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Tabell 24

Tabell 24 Fag- og timefordeling på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timer Vg3 Totalt over 3 år 

Kolonne-nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Ordinær

Med stud.spes Vg1

Samisk

Hørsels-hemmede

Ordinær

Med stud.spes Vg1

Samisk

Hørsels-hemmede 

Norsk 1 

281

280 

 

 

393

393

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1 

 

 

219

 

 

 

309

 

Andrespråk norsk/samisk/finsk 1 

 

 

219

 

 

 

309

 

Norsk for hørselshemmede 1 

 

 

 

281

 

 

 

393

Norsk tegnspråk 1 

 

 

 

113

 

 

 

225

Matematikk 1 

140

84

140

140

224

224

224

224

Naturfag 

84

 

84

84

140

140

140

140

Engelsk 1 

 

 

 

 

140

140

140

140

Fremmedspråk 1 

 

 

 

 

 

113

 

 

Samfunnsfag 

 

 

 

 

84

84

84

84

Geografi 

 

 

 

 

 

56

 

 

Historie 

140

140

113

140

140

140

113

140

Kroppsøving 

56

56

56

56

168

168

168

168

Sum fellesfag 

701

560

831

814

1289

1458

1487

1514

Felles programfag fra eget programområde 

 

 

 

 

954

477

954

954

Prosjekt til fordyping 

 

 

 

27

421

253

365

336

Programfag fra utdanningsprogram for studiespes. 

140

140

 

 

140

140

 

 

Programfag fra studief. eller yrkesf. utdanningsprogram 

 

140

 

 

 

336

 

 

Totalt omfang 

841

840

831

841

2804

2664

2806

2804

1 Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.1.

 

Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram kan etter Vg1 og Vg2 ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Dette gjelder elever på alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Vg1 og Vg2 må være fra samme utdanningsprogram eller et fastsatt kryssløp, se tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal totalt inneholde minst 841 timer. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 24 hvordan disse timene skal fordeles på fag. Det er en forutsetning at opplæringen blir organisert i fellesfag og programfag slik det er fastsatt i tabell 24 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som går fram av læreplanene i fellesfag og felles programfag.

I tabell 24 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 5), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 3 og 7)
 • har norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede (kolonne 4 og 8).
 • som i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 kan tas inn til Vg2 på grunnlag av Vg1 i utdanningsprogrammet for studiespesialisering (kolonne 2 og 6)
Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 24, dvs. ordinært totalt 701 timer.

 • For fagene norsk, samisk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk, naturfag og kroppsøving, vises det til det som står om disse fagene under punkt 3.3.1.1.
 • Faget historie har et omfang på 140 timer, jf. læreplanen i historie.
 • Etter samisk fag- og timefordeling har opplæringen i historie et omfang på 113 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Vi viser til punkt 3.3.1.4.

Elever på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse kan velge programfag i matematikk samtidig med fellesfaget i matematikk.

Programfag

Elevene på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal ordinært ha 140 timer programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering, se tabell 5, 6 og 8.

Tilpassede ordninger
Prosjekt til fordypning på Vg1 og/eller Vg2 brukt til fellesfag eller programfag

Elever som på Vg1 og/eller Vg2 har brukt av timene som er satt av til prosjekt til fordyping til fellesfag/programfag, må på Vg3 ta et tilsvarende antall timer i programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene og/eller felles programfag i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Det totale timetallet på Vg3 skal ordinært være 841 timer, og det ordinære samlede timeomfanget over tre år skal være 2 804 timer.

Med samisk, finsk eller norsk tegnspråk på Vg3

Elever som får opplæring etter læreplanene for samisk, finsk eller norsk tegnspråk, har ikke timer til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, se tabell 24.

Med norsk tegnspråk på Vg3

Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, skal ha minst 27 timer til prosjekt til fordyping på Vg3 påbygging. Se tabell 24 (kolonne 3). Andre elever skal ikke ha prosjekt til fordyping på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Med kryssløp fra Vg1 studieforberedende utdanningsprogram til Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Enkelte Vg2 har i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 også inntak fra Vg1 i studieforberedende utdanningsprogram (kryssløp). Disse elevene har fullført fellesfaget naturfag og skal ha færre timer i fellesfaget matematikk. Disse elevene skal i stedet ha 140 timer til programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg3, se tabell 24 (kolonne 2 og 6).

3.5.4 Rett til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring

De som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av det året de fyller 24 år, har etter søknad rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse (Vg4). Retten gjelder de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere.

Fag- og timefordelingen er beskrevet i tabell 25. Praksiskandidater og de som ikke har bestått alle fellesfag, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-67 tredje ledd, er ikke omfattet av retten til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse.

Tabell 25 Fag- og timefordeling Vg4 påbygging til generell studiekompetanse
Omfang timerVg4 påbyggingTotalt

Kolonne nummer

1

2

3

4

5

6

 

Ordinær

Samisk

Hørsels-hemmede

Ordinær

Samisk

Hørsels-hemmede

Norsk 1

281

 

 

393

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1

 

219

 

 

309

 

Andrespråk norsk/samisk/finsk 1

 

219

 

 

309

 

Norsk for hørselshemmede 1

 

 

281

 

 

393

Norsk tegnspråk 1

 

 

113

 

 

225

Matematikk 1

140

140

140

224

224

224

Naturfag

84

84

84

140

140

140

Engelsk 1

 

 

 

140

140

140

Samfunnsfag

 

 

 

84

84

84

Kroppsøving

 

 

 

112

112

112

Historie

140

113

140

140

113

140

Sum fellesfag

645

775

758

1233

1431

1458

Felles programfag fra eget programområde

 

 

 

954

954

954

Prosjekt til fordyping

 

 

 

394

365

309

Totalt omfang

645

775

758

2608

2750

2721

1 Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.1.

Vg4 påbygging til generell studiekompetanse skal totalt inneholde minst 645 timer. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 25 hvordan disse timene skal fordeles på fag.

Tabell 25 har kolonner som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 4), kolonner for elever som har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 2 og 5) og kolonner for elever som har norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede (kolonne 3 og 6).

Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som framgår av fag- og timefordelingen i tabell 25, dvs. ordinært minst 645 timer.

Fagene norsk, samisk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk og naturfag er nærmere beskrevet under punkt 3.3.1. Faget historie har et omfang på 140 timer, jf. læreplanen i historie. Etter samisk fag- og timefordeling har opplæringen i historie et omfang på 113 timer.

3.5.5 Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det normale grunnlag for opptak til høyere utdanning for de med yrkeskompetanse med eller uten fag-/svennebrev.

Disse fagene fra videregående opplæring inngår i kravene:

 • norsk, 393 timer
 • engelsk, 140 timer
 • matematikk, 224 timer
 • naturfag, 140 timer
 • samfunnsfag, 84 timer
 • historie, 140 timer

Normalt vil dette si at det, i tillegg til ordinær opplæring på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram, kreves norsk med 280 timer, matematikk med 140 timer, naturfag med 84 timer og historie med 140 timer.

Søkere med relevant fagbrev eller svennebrev kan tas opp til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning uten at kravet til generell studiekompetanse er oppfylt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!