Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1 - 2015

Utgått!

3.4 Yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglig videregående opplæring består normalt av to år i skole og to år i bedrift, hvorav ett år verdiskaping (hovedmodellen). Noen utdanningsløp blir avsluttet med Vg3 i skole. Det finnes noen yrkesfaglige utdanningsløp som avviker fra dette, se punktene 3.3.5 og 3.4. For øvrig henvises til vedlegg 2.

Tabell 15 Fag- og timefordeling på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerVg1Vg2Totalt over to år

Kolonne nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Ordinær

Med stud.spes Vg1

Samisk

Hørsels-hemmede

Ordinær

Med stud.spes Vg1

Samisk

Hørsels-hemmede

Ordinær

Med stud.spes Vg1

Samisk

Hørsels-hemmede

Norsk 1

56

113

 

 

56

 

 

 

112

113

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1

 

 

45

 

 

 

45

 

 

 

90

 

Andrespråk norsk/samisk/finsk 1

 

 

45

 

 

 

45

 

 

 

90

 

Norsk for hørselshemmede 1

 

 

 

56

 

 

 

56

 

 

 

112

Norsk tegnspråk 1

 

 

 

56

 

 

 

56

 

 

 

112

Matematikk 1

84

140

84

84

 

 

 

 

84

140

84

84

Naturfag

56

140

56

56

 

 

 

 

56

140

56

56

Engelsk 1

84

140

84

84

56

 

56

56

140

140

140

140

Fremmedspråk 1

 

113

 

 

 

 

 

 

 

113

 

 

Samfunnsfag

 

84

 

 

84

 

84

84

 84

84

 84

 84

Geografi

 

56

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

Kroppsøving

56

56

56

56

56

56

56

56

112

112

112

112

Sum fellesfag

336

842

370

392

252

56

286

308

588

898

656

700

Felles programfag fra eget programområde

477

 

477

477

477

477

477

477

954

477

954

954

Prosjekt til fordyping 3

168

 

140

112

253

253

225

197

421

253

365

309

Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram

 

 

 

 

 

1962

 

 

 

196

 

 

Totalt omfang

981

842

987

981

982

982

988

982

1963

1824

1975

1963

1 Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.4.1.
2 Timene kan disponeres til et programfag på 140 timer og de resterende 56 timene kan brukes i prosjekt til fordypning.
3 Elever som bruker prosjekt til fordypning til fellesfag eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, trenger bare 420 timer i prosjekt til fordypning dersom de tar tre fag hvert på 140 timer. Det betyr at det totale timetallet reduseres fra 1963 timer til 1962 timer for disse elevene.

 

3.4.1 Felles bestemmelser

Hovedbestemmelsene knyttet til innhold og omfang i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene går fram av kapittel 3 i opplæringsloven og kapittel 1 i forskrift til opplæringsloven. Her har vi beskrevet den nærmere inndelingen i fag og bestemmelser om krav til fellesfag og programfag. Vi gjør også greie for de egne bestemmelsene som gjelder for

 • elever som har rett til opplæring i samisk (§ 6-3 i opplæringsloven)
 • elever som har rett til opplæring i tegnspråk (§ 3-9 i opplæringsloven)

Fellesfag

Norsk

Opplæringen i norsk skal følge ordinær læreplan hvis ikke annet er bestemt. I forskrift til opplæringsloven er det fastsatt hvem som er unntatt fra opplæring i norsk sidemål, og hvem som er fritatt fra vurdering i skriftlig sidemål.

Elever med samisk som første- eller andrespråk

For elever som har rett til opplæring i samisk i henhold til opplæringsloven § 6-3, er det utarbeidet egne læreplaner i samisk som første- og andrespråk. Læreplanen i samisk som andrespråk har to alternativer; samisk 2 og samisk 3.

 • Opplæring i samisk som førstespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men da med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
 • Opplæring i samisk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
Elever med finsk som andrespråk

Det er utarbeidet en egen læreplan i finsk som andrespråk. Opplæring i finsk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede

For elever som har rett til opplæring i norsk tegnspråk i henhold til opplæringsloven § 3-9, er det utarbeidet egne læreplaner i norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede. Normalt skal opplæringen etter læreplanen i norsk tegnspråk kombineres med opplæring etter læreplanen i norsk for hørselshemmede, men elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Engelsk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget engelsk om ikke annet er bestemt. For elever som har rett til opplæring i/på norsk tegnspråk, er det utarbeidet en egen læreplan i engelsk.

Opplæringsloven § 3-9.

Matematikk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget matematikk. Denne læreplanen har to alternativ: matematikk P (praktisk rettet) og matematikk T (teoretisk rettet).

Naturfag, samfunnsfag og kroppsøving

Opplæringen i disse fellesfagene skal følge de fastsatte læreplanene.

3.4.2 Vg1 og Vg2 i skole

Elevene skal ordinært ha totalt 1 963 timer i løpet av Vg1 og Vg2. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 15 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen i fellesfag og programfag på hvert årstrinn blir gitt slik det er fastsatt i tabell 15 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er bestemt i læreplanene i fellesfag og felles programfag.

I tabell 15 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 5 og 9), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 3, 7, og 11)
 • har norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede (kolonne 4, 8 og 12)
 • i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 kan tas inn til Vg2 på grunnlag av Vg1 i utdanningsprogrammet for studiespesialisering (kolonne 2, 6, og 10).

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal på hvert av årstrinnene Vg1 og Vg2 ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 15 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 588 timer.

Felles programfag fra eget programområde

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal i løpet av to år ha 954 timer felles programfag fra eget programområde. Felles programfag på Vg1 og Vg2 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene går fram av tabellene 16 og 17a–17i.

Prosjekt til fordyping

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal i løpet av Vg1 og Vg2 ordinært ha 421 timer innenfor prosjekt til fordyping. Detaljerte bestemmelser er gitt av Utdanningsdirektoratet i forskrift om prosjekt til fordypning.

Tilpassede ordninger
Med samisk, finsk eller norsk tegnspråk på Vg1 og Vg2

Elever med samisk som første- eller andrespråk, finsk som andrespråk eller norsk tegnspråk har egne timetall i prosjekt til fordyping. Se tabell 15.

Kryssløp fra Vg1 i studieforberedende utdanningsprogram til Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Enkelte Vg2 har i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 også inntak fra Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram (kryssløp).

 • Elever som har hatt 842 timer på Vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering, har fullført alle fellesfag som elever i yrkesfaglige utdanningsprogram har på Vg2, unntatt kroppsøving. Disse elevene skal ha 196 timer med andre fag i stedet for disse fellesfagene på Vg2, slik at timetallet totalt på Vg2 blir minst 982 timer. Fagene kan være felles programfag fra yrkesfaglige utdanningsprogram eller programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene. Totalt skal omfanget over to år være minst 1 824 timer.
 • Elever som har hatt 982 timer på Vg1 i ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene, følger samme ordning. Disse elevene tar samfunnsfag på Vg2 og kravet til valg av programfag og/eller prosjekt til fordypning på Vg2 blir derfor 112 timer. Fag- og timefordeling på Vg1 for disse elevene følger den som gjelder for det aktuelle studieforberedende utdanningsprogrammet. Totalt skal omfanget over to år for disse elevene være minst 1 963 timer.

Felles programfag på Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Tabell 16 Felles programfag på Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram
UtdanningsprogramProgramfagTimer

Bygg- og anleggsteknikk

 

Produksjon

337

 

Tegning og bransjelære

140

Design og håndverk

 

Kvalitet og dokumentasjon

140

 

Produksjon

337

Elektrofag

 

Automatiseringssystemer

140

 

Data- og elektronikksystemer

197

 

Elenergisystemer

140

Helse- og oppvekstfag

 

Helsefremmende arbeid

197

 

Kommunikasjon og samhandling

140

 

Yrkesutøvelse

140

Medier og kommunikasjon

 

Mediedesign og medieuttrykk

159

 

Mediekommunikasjon

159

 

Medieproduksjon

159

Naturbruk

 

Naturbasert aktivitet

140

 

Naturbasert produksjon

337

Restaurant- og matfag

 

Bransje, fag og miljø

150

 

Kosthold og livsstil

150

 

Råstoff og produksjon

177

Service og samferdsel

 

Drift og oppfølging

168

 

Kommunikasjon og service

140

 

Planlegging

169

Teknikk og industriell produksjon

 

Dokumentasjon og kvalitet

140

 

Produksjon

197

 

Tekniske tjenester

140

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Tabellene 17a–17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk
ProgramområdeProgramfagTimer

Anleggsteknikk

 

Bransjelære

140

 

Produksjon

337

Byggteknikk

 

 

Bransjelære

140

 

Produksjon

337

Klima-, energi- og miljøteknikk

 

 

Bransjelære

140

 

Produksjon

337

Overflateteknikk

 

 

Bransjelære

140

 

Produksjon

337

Treteknikk

 

 

Bransjelære

140

 

Produksjon

337

 

Tabell 17b Felles programfag på Vg2 design og håndverk
ProgramområdeProgramfagTimer

Aktivitør

 

Administrasjonsfag

140

 

Aktiviseringsfag

337

Blomsterdekoratør

 

Produksjon

337

 

Produktutvikling

140

Børsemaker

 

Produksjon

277

 

Produktutvikling

200

Båtbyggerfag

 

Produksjon

337

 

Produktdesign

140

Design og duodji/duodje/duedtie

 

Design og næring

140

 

Duodji/duodje/duedtie

267

 

Kulturforståelse

70

Design og gullsmedhåndverk

 

Design og produktutvikling

140

 

Gullsmedhåndverk

337

Design og tekstil

 

Design og produktutvikling

140

 

Produksjon og materialer

337

Design og trearbeid
  Produksjon 337
  Produktdesign 140
Frisør
  Frisyredesign 140
  Produksjon 337
Interiør og utstillingsdesign
  Produksjon  
  Produktdesign  
Pianostemming og pianoteknikk
  Pianostemming 215
  Pianoteknikk 262
Smed
  Design og produktutvikling 140
  Smedhåndverk 337
Ur- og instrumentmaker
  Produksjon og vedlikehold 337
  Produktutvikling 140

 

Tabell 17c Felles programfag på Vg2 elektrofag
ProgramområdeProgramfagTimer

Automatisering

 

Automatiseringssystemer

337

 

Elenergisystemer

140

Data og elektronikk

 

Data- og elektronikksystemer

281

 

Elektronisk infrastruktur

196

Elenergi

 

Automatiseringssystemer

140

 

Data- og elektronikksystemer

140

 

Elenergisystemer

197

Flyfag

 

Luftfartøylære

337

 

Teknisk vedlikehold 1

140

Kulde- og varmepumpeteknikk

 

Elenergi- og automatiseringssystemer

140

 

Kulde- og varmepumpesystemer

337

 

Tabell 17d Felles programfag på Vg2 helse- og oppvekstfag
ProgramområdeProgramfagTimer

Ambulansefag

 

Ambulansemedisin

197

 

Ambulanseoperative emner

112

 

Grunnleggende helsefag

168

Barne- og ungdomsarbeiderfag

 

Helsefremmende arbeid

140

 

Kommunikasjon og samhandling

140

 

Yrkesutøvelse

197

Fotterapi og ortopediteknikk

 

Helsefremmende arbeid

197

 

Kommunikasjon og samhandling

140

 

Yrkesutøvelse

140

Helsearbeiderfag

 

Helsefremmende arbeid

197

 

Kommunikasjon og samhandling

140

 

Yrkesutøvelse

140

Helseservicefag

 

Helsefremmende arbeid

197

 

Kommunikasjon og samhandling

140

 

Yrkesutøvelse

140

Hudpleie

 

Helsefremmende arbeid

140

 

Kommunikasjon og samhandling

140

 

Yrkesutøvelse

197

 

Tabell 17e Felles programfag på Vg2 medier og kommunikasjon
ProgramområdeProgramfagTimer

Medier og kommunikasjon

 

Mediedesign og medieuttrykk

159

 

Mediekommunikasjon

159

 

Medieproduksjon

159

 

Tabell 17f Felles programfag på Vg2 naturbruk
ProgramområdeProgramfagTimer

Akvakultur

 

Anlegg og teknikk

140

 

Drift og produksjon

197

 

Oppdrett og miljø

140

Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag

 

Drift og vedlikehold

224

 

Nyanlegg

253

Fiske og fangst

 

Drift av fartøy

337

 

Fangst og redskaper

140

Heste- og hovslagerfag

 

Aktiviteter med hest

141

 

Hest og hestehold

168

 

Stalldrift

168

Landbruk og gartnernæring

 

Forvaltning og drift

197

 

Produksjon og tjenesteyting

280

Reindrift

 

Reinen og dens naturmiljø

140

 

Reindriftsbasert produksjon

197

 

Økonomi og ressursforvaltning

140

Skogbruk

 

Drift og vedlikehold

252

 

Skogskjøtsel, utmark og bedrift

225

 

Tabell 17g Felles programfag på Vg2 restaurant- og matfag
ProgramområdeProgramfagTimer

Kokk- og servitørfag

 

Kosthold, ernæring og helse

140

 

Råvarer og produksjon

197

 

Servering, bransje og miljø

140

Matfag

 

Bransje, fag og miljø

140

 

Råvarer, produksjon og kvalitet

197

 

Salg og marked

140

 

Tabell 17h Felles programfag på Vg2 service og samferdsel
ProgramområdeProgramfagTimer

IKT-servicefag

 

 

 

Bruker- og driftsstøtte

168

 

Drift og vedlikehold

169

 

Virksomhetsstøtte

140

Reiseliv

 

Etablering og drift

140

 

Salg og markedsføring

140

 

Vertskapsrollen

197

Salg, service og sikkerhet

 

Markedsføring og salg

169

 

Sikkerhet

140

 

Økonomi og administrasjon

168

Transport og logistikk

 

Bransjeteknikk

140

 

Transport og logistikk

337

 

Tabell 17i Felles programfag på Vg2 teknikk og industriell produksjon
ProgramområdeProgramfagTimer

Arbeidsmaskiner

 

Dokumentasjon og kvalitet

140

 

Feilsøking og reparasjon

337

Bilskade, lakk og karosseri

 

Dokumentasjon og kvalitet

140

 

Karosseri- og lakkteknikk

337

Brønnteknikk

 

HMS og kvalitet

140

 

Leting, boring, komplettering

197

 

Produksjon og brønnvedlikehold

140

Industriell møbelproduksjon

 

Dokumentasjon og kvalitet

140

 

Materiale og teknikker

140

 

Produktutvikling og produksjon

197

Industritekstil og design

 

Materialer og materialbruk

150

 

Produksjon og styring

177

 

Produksjonsforberedelse

150

Kjemiprosess

 

Dokumentasjon og kvalitet

140

 

Kjemisk teknologi

168

 

Produksjon og vedlikehold

169

Kjøretøy

 

Dokumentasjon og kvalitet

140

 

Verkstedarbeid

337

Laboratoriefag

 

Dokumentasjon og kvalitet

140

 

Laboratoriearbeid

337

Maritime fag
  Dokumentasjon og kvalitet 150
  Drift og operasjon 167
  Skipstekniske tjenester 160
Industriteknologi
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Produksjon 197
  Reparasjons og vedlikehold 140

3.4.3 Særløp – Vg1 i skole og 3 års læretid

Noen utdanningsløp innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene avviker fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt tegnes etter Vg1. Dette kalles særløp. Læreplanene for opplæring i bedrift har bare kompetansemål på Vg3-nivå. To års opplæring kombineres med ett års verdiskaping, og lærlingene har totalt 3 års læretid i bedrift. Særløp fremgår av tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Tabell 18 Fag- og timesfordeling totalt over to år for lærlinger som følger særløp i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerTotalt over to år, særløp

Kolonne nummer

1

2

3

4

 

Ordinær

Med stud.spes Vg1

Samisk

Hørsels-hemmede

Norsk

112

113

 

 

Førstespråk samisk/norsk

 

 

90

 

Andrespråk norsk/samisk/finsk

 

 

90

 

Norsk for hørselshemmede

 

 

 

112

Norsk tegnspråk

 

 

 

112

Matematikk

84

140

84

84

Naturfag

56

140

56

56

Engelsk

140

140

140

140

Fremmedspråk

 

113

 

 

Samfunnsfag

 84

84

 84

 84

Geografi

 

56

 

 

Kroppsøving

56

56

56

56

Sum fellesfag

532

842

600

644

Felles programfag fra eget programområde

477

 

477

477

Prosjekt til fordyping

168

 

140

112

Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram

 

196

 

 

Totalt omfang

1177

1038

1217

1233

Fellesfag

Lærlinger som følger særløp, skal ha opplæring i fellesfagene på Vg2-nivå som angitt i tabell 18. Lærlinger som følger særløp er fritatt for kroppsøving på Vg2, og avslutter faget etter Vg1.

Prosjekt til fordypning

Lærlinger som følger særløp er fritatt for prosjekt til fordypning etter Vg1.

3.4.4 Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglig videregående opplæring omfatter normalt to års opplæring i skole før opplæringen avsluttes som lærefag i bedrift med en kombinasjon av opplæring og verdiskapning (læretid). Noen yrkesfaglige utdanningsløp blir avsluttet med Vg3 i skole. Det finnes også yrkesfaglige utdanningsløp som har Vg3 i skole før de avsluttes med verdiskaping i bedrift, disse er vist i tabell 19b og 19f.

Tabell 19 Yrkesfaglige utdanningsprogram
- fag- og timefordeling på Vg3 i skole
Omfang i timerVg3

Kolonne nummer

1

2

3

 

Ordinær

Samisk

Hørselshemmede

Kroppsøving

56

56

56

Felles programfag fra eget programområde

925

925

925

Totalt omfang

981

981

981

Yrkesfaglige utdanningsprogram – programfag på Vg3 i skole

I noen yrkesfaglige utdanningsprogram finnes det utdanningsløp som avsluttes med Vg3 i skole og fører til yrkeskompetanse uten fag-/svennebrev. Andre utdanningsløp har Vg3 i skole før opplæringen avsluttes i bedrift og fører til fag-/svennebrev. Det er utarbeidet programfag for Vg3 i skole, se tabell 19a–19f.

Tabell 19a Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for design og håndverk
ProgramområdeProgramfagTimer

Interiør

Felles programfag

 

Interiørarbeid

660

 

Presentasjon

265

Utstillingsdesign

Felles programfag

 

Utstillingsarbeid

660

 

Visuell kommunikasjon

265

Pianostemming og pianoteknikk

Felles programfag

 

Bransjekunnskap

65

 

Pianostemming

430

 

Pianoteknikk

430

 

Tabell 19b Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for elektrofag
ProgramområdeProgramfagTimer

Automatiseringsfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter Vg3 i skole)

Felles programfag

 

Automatiseringssystemer

645

 

Elenergisystemer

140

  Mekanisk arbeid 140

Dataelektronikerfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter Vg3 i skole)

Felles programfag

 

Apparater og utsyr

535

 

Systemer og infrastruktur

390

Romteknologi

Felles programfag

 

Elektronikk og kommunikasjonsteknologi

140

 

Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer

140

 

Romfysikk

140

  Romteknologi og satelitteknikk 140
  Telemetri 140
Fellesfag
  Matematikk og naturfag som på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, se punkt 3.5.2 224

Avionikerfaget (avsluttes med læretid i bedrift etter Vg3 i skole)

Felles programfag
  Luftfartøysystemer 463
  Teknisk vedlikehold 2 462
Flytekniske fag (avsluttes med læretid i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag
  Luftfartøysystemer 478
  Teknisk vedlikehold 2 447

 

Tabell 19c Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag

ProgramområdeProgramfagTimer

Fotterapi

Felles programfag

 

Helsefremmende arbeid

250

 

Kommunikasjon og samhandling

250

 

Yrkesutøvelse

426

Apotekteknikk

Felles programfag

 

Helsefremmende arbeid

371

 

Kommunikasjon og samhandling

139

 

Yrkesutøvelse

417

Helsesekretær

Felles programfag

 

Helsefremmende arbeid

371

 

Kommunikasjon og samhandling

184

 

Yrkesutøvelse

371

Tannhelsesekretær

Felles programfag

 

Helsefremmende arbeid

250

 

Kommunikasjon og samhandling

250

 

Yrkesutøvelse

426

Hudpleier

Felles programfag

 

Helsefremmende arbeid

250

 

Kommunikasjon og samhandling

250

 

Yrkesutøvelse

426

 

Tabell 19d Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
ProgramområdeProgramfagTimer

Mediedesign

Felles programfag

 

Design

420

 

Prosjektstyring

365

 

Strategi og marked

140

 

Tabell 19e Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for naturbruk
ProgramområdeProgramfagTimer

Gartnernæring

Felles programfag

 

Gartnerbedriften

168

 

Omsetning

140

 

Plantebruk

197

 

Planteproduksjon

420

 

Landbruk og husdyrhold

Felles programfag

 

Gårdsdrift

168

 

Plante- og husdyrproduksjon

337

 

Utmark og kulturlandskap

140

Valgfrie programfag

 

Traktor og maskiner

140

 

Økologisk landbruk 1

140

 

Økologisk landbruk 2

140

 

Økonomi og driftsledelse

140

 

Tabell 19f Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon
ProgramområdeProgramfagTimer

Anleggsmaskinmekanikerfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter Vg3 i skole)

Felles programfag

 

Dokumentasjon og kvalitet

140

 

Feilsøking og diagnose

205

 

Reparasjon og vedlikehold

580

3.4.5 Lærlinger uten Vg2 eller Vg1 og Vg2 i skole

Fylkeskommunen kan i det enkelte tilfellet godkjenne lærekontrakt som fastsetter at hele opplæringen, eller en større del av opplæringen enn det som følger av læreplanen, skal skje i bedrift, jf. opplæringsloven § 3-3, 4. ledd. Dette innebærer at opplæring som ordinært blir gitt i skole på Vg1, Vg2 og for noen fag Vg3, i stedet blir gitt i bedrift.

Tabell 20 Fag- og timefordeling totalt over to år for lærlinger uten Vg2 eller Vg1 og Vg2 i skole i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerSamlet timetall over to år for lærlingeruten Vg2 eller Vg1 og Vg2 i skole

Kolonne nummer

1

2

3

 

Ordinær

Samisk

Hørselshemmede

Norsk 1

112

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1

 

90

 

Andrespråk norsk/samisk/finsk 1

 

90

 

Norsk for hørselshemmede 1

 

 

112

Norsk tegnspråk 1

 

 

112

Matematikk 1

84

84

84

Naturfag

56

56

56

Engelsk 1

140

140

140

Samfunnsfag

 84

 84

 84

Geografi

 

 

 

Kroppsøving (se teksten nedenfor)

 

 

 

Sum fellesfag

476

544

644

Totalt omfang

476

544

644

1 Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.5 i teksten.

Fellesfag

Elever som tar Vg2 eller Vg1 og Vg2 i bedrift, skal likevel ha fellesfagene som framgår av tabell 20. Fylkeskommunen har ansvar for at den enkelte elev får opplæring i fellesfagene.

Opplæringsloven § 3-3 6 ledd.

Fritak fra kroppsøving
 • Lærlinger uten Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole er fritatt for kroppsøving.
 • Lærlinger uten Vg2 i skole avslutter faget med standpunktkarakter på Vg1.
 • Lærlinger uten Vg3 i skole i lærefag som normalt har Vg3 i skole, avslutter faget med standpunktkarakter på Vg2.
Fritak fra prosjekt til fordypning
 • Lærlinger uten Vg1 og Vg2 i skole er fritatt for prosjekt til fordypning på Vg1 og Vg2.
 • Lærlinger uten Vg2 i skole er fritatt for prosjekt til fordypning på Vg2, og avslutter faget med standpunktkarakter på Vg1.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!