Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1 - 2015

Utgått!

3.3 Studieforberedende utdanningsprogram

Her finner du bestemmelser om krav til fellesfag og programfag. Vi gjør også greie for bestemmelsene som gjelder for

 • elever som har rett til opplæring i samisk (opplæringsloven § 6-3)
 • elever som har rett til opplæring i tegnspråk (opplæringsloven § 3-9)

Hovedbestemmelsene om innhold og omfang i de studieforberedende utdanningsprogrammene går fram av kapittel 3 i opplæringsloven og kapittel 1 i forskrift til opplæringsloven.

Generelle bestemmelser for studieforberedende utdanningsprogram

Tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter

Elever fra språklige minoriteter kan bruke inntil 280 timer til styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk. Disse timene kommer i stedet for 280 timer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Timetallet til styrket opplæring i norsk og engelsk kan fordeles over tre år.

Vilkåret for at en elev kan gis anledning til en slik omdisponering av timer fra timer til valg av programfag, er at eleven (ved inntaket) fylte de generelle vilkårene for inntak til videregående opplæring i opplæringsloven § 3-1, og at vedkommende i tillegg har

 • mangelfull norsk grunnskoleopplæring på grunn av få års opphold i landet
 • en språk- og kulturbakgrunn som er fjern fra den norske og som medfører behov for særlig tilrettelegging ut fra dette
 • forutsetninger for å kunne ta videregående opplæring og oppnå studiekompetanse på tre år ut fra denne tilretteleggingen

I tillegg kan disse elevene, dersom det er aktuelt

 • få opplæring etter midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever med kort botid i Norge
 • nytte den privatistordningen som er gjort greie for under fellesfaget fremmedspråk
 • om nødvendig få opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Opplæringsloven § 3-12.

3.3.1 Fellesfag

3.3.1.1 Norsk

Opplæringen i norsk skal følge ordinær læreplan hvis ikke annet er bestemt. I forskrift til opplæringsloven er det fastsatt hvem som er unntatt fra opplæring i norsk sidemål, og hvem som er fritatt fra vurdering i norsk sidemål.

3.3.1.2 Engelsk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget engelsk. For elever som har rett til opplæring i eller på tegnspråk  er det en egen læreplan i engelsk.

Opplæringsloven § 3-9.

3.3.1.3 Fremmedspråk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget fremmedspråk. Læreplanen i fremmedspråk gjelder for alle fremmedspråk bortsett fra engelsk, svensk og dansk. Nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, finsk eller tegnspråk kan være fremmedspråk for de som ikke har samme språk som første- eller andrespråk.

Utdanningsdirektoratet har fastsatt at det i videregående opplæring kan gis opplæring i følgende 40 språk:
albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.

Disse språkene vil følge gjeldende ordning for vurdering i fremmedspråk med sentralt gitt skriftlig eksamen og lokalt gitt muntlig eksamen både for elever og privatister. Se også omtale av privatistordning i fremmedspråk.

Dersom et språk må fjernes fra eksamenstilbudet, vil det være overgangsordninger.

Med fremmedspråk i grunnskolen

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket, skal ha opplæring etter læreplanens nivå II. Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket.

Uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke er unntatt fra kravet til fremmedspråk, og som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen, må velge ett fremmedspråk i tillegg til engelsk i videregående opplæring. Disse elevene skal i tillegg til 113 timer på Vg1 og 112 timer på Vg2 ha 140 timer i fremmedspråket på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Se egne kolonner i tabell 4, 7, 9 og 11.

Privatistordning

Elever som ønsker det kan i stedet for å følge opplæringen i fremmedspråk, oppfylle kravet om fremmedspråk ved å ta eksamen som privatist i ett av språkene som eleven ikke får tilbud om opplæring i. Det er bare privatisteksamen for de språkene Utdanningsdirektoratet har fastsatt at det kan gis opplæring i.

En elev som har en standpunktkarakter i fellesfaget fremmedspråk og som går opp til privatisteksamen, vil få det timetallet i fellesfaget fremmedspråk som vedkommende hadde som elev. Hvis vedkommende hadde fellesfaget fremmedspråk i tre år (I +II), er omfanget 365 timer. Dette skal påføres kompetansebeviset/vitnemålet sammen med karakteren for privatisteksamen.

En vanlig privatisteksamen i fellesfaget fremmedspråk på nivå II gir kun en uttelling på 225 timer. Det betyr at en elev som ikke har fått vurdering i fellesfaget fremmedspråk og som går opp til privatisteksamen, kun får et omfang på 225 timer på vitnemålet/kompetansebeviset.

3.3.1.4 Matematikk

På studieforberedende utdanningsprogram er det obligatorisk med matematikk på Vg1 og Vg2.

På Vg1 skal alle elever ha fellesfag matematikk på 140 timer. De kan velge mellom to ulike fag; praktisk matematikk (1P) eller teoretisk matematikk (1T).

På Vg2 skal eleven velge ett matematikkfag. De kan velge mellom fire ulike fag:

 • praktisk matematikk (2P), 84 timer
 • teoretisk matematikk (2T), 84 timer
 • samfunnsfaglig programfag i matematikk (S1), 140 timer
 • realfaglig programfag i matematikk (R1), 140 timer

Det er ikke krav om at eleven på Vg2 må velge samme alternativ (praktisk eller teoretisk) som eleven hadde på Vg1.

For å få vitnemål må eleven ha minimum 224 timer matematikk som skal omfatte 140 timer fellesfag i matematikk 1T/1P på Vg1 og i tillegg enten 84 timer fellesfag i matematikk 2T/2P på Vg2 eller programfag i matematikk R1/S1.

Erstatningsfag for elever som ikke velger fellesfag i matematikk på Vg2 (2P/2T)

Elever som velger ett av programfagene i matematikk (R1 eller S1) på Vg2 i stedet for fellesfaget matematikk 2P eller 2T, må ta ett ekstra programfag på minst 84 timer for å oppfylle kravet til minstetimetall over tre år, se tabell 4, 7, 9 og 11. Dette programfaget kan enten være 84 timer programfag i matematikk, geofag eller teknologi og forskningslære (fagnavn merket X i tabell 5) eller et ordinært programfag på 140 timer fra studieforberedende utdanningsprogram.

Matematikk som fellesfag og programfag

Elever kan ikke ta fellesfaget i matematikk 2P eller 2T på Vg2 samtidig med programfag i matematikk (S1/R1) på Vg2 på grunn av overlappende mål. Men elever som har tatt fellesfaget i matematikk på Vg2, kan likevel velge programfag i matematikk (S/R) på Vg3.

3.3.1.5 Elever med opplæring i samisk , elever med opplæring i tegnspråk og elever med opplæring i finsk som andrespråk

Elever med samisk som første- eller andrespråk

For elever som har rett til opplæring i samisk (opplæringsloven § 6-3) er det utarbeidet egne læreplaner i samisk som første- og andrespråk. Opplæring i samisk som førstespråk skal normalt kombineres med opplæring i norsk etter læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever som ønsker det, kan likevel få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men da med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Opplæring i samisk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Elever som ikke har hatt opplæring i samisk i grunnskolen, kan velge opplæring i samisk i videregående. Disse elevene kan bruke 140 timer valgfritt programfag til samisk. Dette gjelder bare elever som velger samisk som andrespråk - samisk 4. Samisk 4 er et tilbud for nybegynnere i samisk i videregående opplæring som ikke har hatt samisk i grunnskolen.

Se for øvrig eget oppsett for samisk fag- og timefordeling i tabell 4, 7, 9 og 11.

Elever med norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede

For elever som har rett til opplæring i tegnspråk (opplæringsloven § 3-9), er det egne læreplaner i norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede. Normalt skal opplæringen etter læreplanen i norsk tegnspråk kombineres med opplæring etter læreplanen i norsk for hørselshemmede. Elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål. Se for øvrig egen fag- og timefordeling for hørselshemmede i tabell 4, 7, 9 og 11.

Elever med finsk som andrespråk

Det er en egen læreplan i finsk som andrespråk. Opplæring i finsk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Unntak fra kravet om fremmedspråk

Noen elever er unntatt fra kravet om fremmedspråk. Dette gjelder elever som får opplæring etter læreplaner i

 • samisk som første- eller andrespråk
 • finsk som andrespråk
 • norsk tegnspråk

Elever som har opplæring etter én av disse læreplanene, men som likevel ønsker fremmedspråk, må ta dette utenfor timerammen.

Forskrift til opplæringsloven § 1-10 andre ledd.

Særskilt for elever med opplæring i samisk som velger fremmedspråk

Elever med opplæring i samisk er fritatt fra opplæring i fremmedspråk. Elever som likevel velger fremmedspråk i videregående opplæring uten å ha hatt faget i grunnskolen, skal ha 225 timer fremmedspråk eller nivå 1. For å få timer til fremmedspråk brukes 140 timer fra valgfritt programfag, og de øvrige timene (85 timer) tas som tilleggstimer. Kravet til fordypning innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram opprettholdes, se punkt 3.3.2.1

3.3.2 Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering er inndelt i tre programområder på Vg2 og Vg3:

 • programområde for realfag
 • programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
 • programområde for formgiving

Fra og med skoleåret 2016-2017 vil programområde for formgivingsfag blir omgjort til et eget studieforberedende utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur.

Timeomfang

Elever som blir tatt inn til Vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering, kan ordinært ha to forskjellige timeomfang på Vg1:

 • 842 timer, hvor fagene samfunnsfag og geografi er lagt til Vg1 (se kolonne 1 i tabell 4).
 • 982 timer, hvorav 140 timer i formgivingsfag og 140 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. Fagene samfunnsfag og geografi er lagt til Vg2 (se kolonne 2 i tabell 4).

Elevene har, etter fullført Vg1, rett til inntak til ett av programområdene på Vg2, uavhengig av hvilket timeomfang de har hatt på Vg1. Kravet til timetall og sammensetning av fag over tre år er tilpasset den fag- og timefordelingen elevene har hatt på Vg1.

Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi

Omfang i timerVg1Vg2Vg3Totalt over 3 år

Kolonne nummer

1

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Ordinær

Med formgiv. Vg1

Samisk

Hørsels-hemmede

Ordinær

Med formgiv.

Vg1

Samisk

Hørsels-hemmede

Ordinær

Uten fr.språk

gr.sk

Med formgiv. Vg1

Samisk

Hørsels-hemmede

Ordinær

Uten fr.språk gr.skole

Med formgiv. Vg1

Samisk

Hørsels-hemmede

Religion og etikk

 

 

 

 

 

 

 

 

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

Norsk 1

113

113

 

 

112

112

 

 

168

168

168

 

 

393

393

393

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1

 

 

103

 

 

 

103

 

 

 

 

103

 

 

 

 

309

 

Andrespråknorsk/samisk/finsk 1

 

 

103

 

 

 

103

 

 

 

 

103

 

 

 

 

309

 

Norsk for hørselshemmede 1

 

 

 

113

 

 

 

112

 

 

 

 

168

 

 

 

 

393

Norsk tegnspråk 1

 

 

 

75

 

 

 

75

 

 

 

 

75

 

 

 

 

225

Matematikk 1

140

140

140

140

84

84

84

84

 

 

 

 

 

224

224

224

224

224

Naturfag

140

140

140

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

140

140

140

140

Engelsk 1

140

140

140

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

140

140

140

140

Fremmedspråk 1

113

113

 

 

112

112

 

 

 

140

 

 

 

225

365

225

 

 

Samfunnsfag

84

 

84

84

 

84

 

 

 

 

 

 

 

84

84

84

84

84

Geografi

56

 

56

56

 

56

 

 

 

 

 

 

 

56

56

56

56

56

Historie

 

 

 

 

56

56

56

56

113

113

113

113

113

169

169

169

169

169

Kroppsøving

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

168

168

168

168

168

Sum fellesfag

842

702

822

804

420

560

402

383

421

561

421

459

496

1683

1823

1683

1683

1683

Programfag fra eget programområde1 (fordypning)

 

 

 

 

280 

280

280

280

280

280

280

280

280

560

560

560

560

560

Felles programfag fra Vg1 formgivingsfag

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

 

140

 

 

140

 

140

140

140

 

 

140

140

140

280

140

280

280

280

Totalt omfang

842

982

822

804

840

840

822

803

841

841

841

879

916

2523

2523

2663

2523

2523

1 Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene og fordypning i punkt 3.3.1 og 3.3.2.1.

 

3.3.2.1 Programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi

Elevene skal ordinært ha totalt 2 523 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 4 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 4 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

I tabell 4 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 5, 9 og 14), egne kolonner for elever som

 • har formgiving på Vg1, og er tatt inn til programområde for realfag eller for språk, samfunnsfag og økonomi på Vg2 og Vg3 (kolonne 2, 6, 11 og 16)
 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 10 og 15)
 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 3, 7, 12 og 17)
 • har norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede (kolonne 4, 8, 13 og 18)

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 4 under fellesfag, ordinært totalt 1683 timer over tre år. I det ordinære løpet innenfor dette programområdet er samfunnsfag og geografi lagt til Vg1.

Programfag

Elevene i programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi skal ordinært i løpet av tre år ha 840 timer programfag.

I noen læreplaner står det at et programfag bygger på et annet programfag. Det betyr at eleven bør ha den faglige kompetansen som beskrives i læreplanen for å starte med faget på et høyere nivå. En elev kan likevel ta programfaget på høyere nivå uten å ha tatt faget på lavere nivå dersom rektors vurdering er at eleven har tilstrekkelig kompetanse.

Krav til fordypning, programfag fra eget programområde

Minst 560 av de 840 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde. Elevene skal ta to programfag á 140 timer fra hvert av to fagområder innen eget programområde (fordypning). Elever kan velge fordypning i to ulike fremmedspråk selv om de ligger innenfor samme fagområde.

Vi har beskrevet noen spesielle regler for matematikk og fremmedspråk når det gjelder fordypning i dette punktet.

Hvilke programfag som inngår i hvert av programområdene, går fram av tabellene 5 og 6.

Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

280 av de 840 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde eller fra andre programområder innen utdanningsprogrammene for studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama. Elevene skal minst ha to programfag à 140 timer.

Tilpassede ordninger

Uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at antall timer til programfag blir tilsvarende redusert med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 823 timer fellesfag, 560 timer programfag fra eget programområde og 140 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 523 timer over tre år. Se tabell 4 (kolonne 15).

Med formgivingsfag på Vg1

Elever som har hatt 982 timer og formgivingsfag på Vg1, har ikke hatt fellesfagene samfunnsfag og geografi. De skal ha disse fagene på Vg2. Timene til dette kommer i stedet for 140 timer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag. Til sammen skal disse elevene ha 1 683 timer fellesfag, 560 timer programfag fra eget programområde, 140 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 663 timer, se tabell 4 (kolonne 16).

Programfag som inngår i det enkelte programområde

Programfag i programområde for realfag

Tabell 5 viser programfagene som inngår i programområde for realfag. Hvert fagområde består av to eller flere programfag.

Tabell 5 Programfag i programområde for realfag
Biologi
ProgramfagTimer

Biologi 1

140

Biologi 2

140

Fysikk
ProgramfagTimer

Fysikk 1

140

Fysikk 2 (bygger på fysikk 1)

140

 Geofag
ProgramfagTimer

Geofag X

84

Geofag 1

140

Geofag 2

140

Informasjonsteknologi
ProgramfagTimer

Informasjonsteknologi 1

140

Informasjonsteknologi 2

140

Kjemi
ProgramfagTimer

Kjemi 1

140

Kjemi 2 (bygger på kjemi 1)

140

Matematikk
ProgramfagTimer

Matematikk X

84

Matematikk R1, realfaglig matematikk 1

140

Matematikk R2, realfaglig matematikk 2 (bygger på matematikk R1)

140

Matematikk S1, samfunnsfaglig matematikk 1

140

Matematikk S2, samfunnsfaglig matematikk 2 (bygger på matematikk S1)

140

Teknologi og forskningslære
ProgramfagTimer

Teknologi og forskningslære X

84

Teknologi og forskningslære 1

140

Teknologi og forskningslære 2

140

 

Matematikk S (for samfunnsfag) og R (for realfag)

Det er ikke anledning til å kombinere programfag matematikk S1 med programfag matematikk R2 eller programfag matematikk R1 med programfag matematikk S2. Det er heller ikke anledning til å føre både matematikk S og matematikk R på samme vitnemål.

Særskilt om programfagene

Geofag X og teknologi og forskningslære X inneholder noen av de samme kompetansemålene som geofag 1 og teknologi og forskningslære 1. Det vil derfor ikke være anledning til å føre X-varianten i disse to fagene på samme vitnemål som de respektive 140 timers programfagene. Matematikk X er et eget programfag og inneholder ikke kompetansemål fra de andre programfagene i matematikk. Matematikk X kan derfor stå på samme vitnemål som andre programfag i matematikk (R1/R2 eller S1/S2).

Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Tabell 6 viser programfagene som inngår i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Et fagområde består av flere programfag.

Tabell 6 Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Antikkens språk og kultur
ProgramfagTimer

Antikkens kultur

140

Gresk 1

140

Gresk 2 (bygger på gresk 1)

140

Latin 1

140

Latin 2 (bygger på latin 1)

140

Engelsk
ProgramfagTimer

Internasjonal engelsk

140

Samfunnsfaglig engelsk 
(bygger på internasjonal engelsk)

140

Engelskspråklig litteratur og kultur (bygger på internasjonal engelsk)

140

Entreprenørskap og bedriftsutvikling
ProgramfagTimer

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

140

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

140

Fremmedspråk
ProgramfagTimer

Fremmedspråk I

140

Fremmedspråk II 
(bygger på fremmedspråk I)

140

Fremmedspråk III
(bygger på fremmedspråk II)

140
Historie og filosofi
ProgramfagTimer

Historie og filosofi 1

140

Historie og filosofi 2
(bygger på historie og filosofi 1)

140

Kommunikasjon og kultur
ProgramfagTimer

Kommunikasjon og kultur 1

140

Kommunikasjon og kultur 2
(bygger på kommunikasjon og kultur 1)

140

Kommunikasjon og kultur 3
(bygger på kommunikasjon og kultur 1)
140
Markedsføring og ledelse
ProgramfagTimer

Markedsføring og ledelse 1

140

Markedsføring og ledelse 2
(bygger på markedsføring og ledelse 1)

140

Medie- og informasjonskunnskap
ProgramfagTimer

Medie- og informasjonskunnskap 1

140

Medie- og informasjonskunnskap 2
(bygger på medie- og informasjonsk. 1)

140

Næringslivsøkonomi
ProgramfagTimer

Økonomistyring

140

Økonomi og ledelse
(bygger på økonomistyring)

140

Politikk, individ og samfunn
ProgramfagTimer

Sosialkunnskap

140

Samfunnsgeografi

140

Sosiologi og sosialantropologi

140

Politikk og menneskerettigheter

140

Psykologi
ProgramfagTimer

Psykologi 1

140

Psykologi 2

140

Reiseliv og språk
ProgramfagTimer

Reiseliv og språk 1

140

Reiseliv og språk 2
(bygger på reiseliv og språk 1)

140

Rettslære
ProgramfagTimer

Rettslære 1

140

Rettslære 2

140

Samfunnsøkonomi
ProgramfagTimer

Samfunnsøkonomi 1

140

Samfunnsøkonomi 2
(bygger på samfunnsøkonomi 1)

140

Samisk historie og samfunn
ProgramfagTimer

Samisk historie og samfunn 1

140

Samisk historie og samfunn 2
(bygger på samisk historie og samfunn 1)

140

Programfag i flere fremmedspråk

To ulike fremmedspråk regnes som to ulike programfag og kan inngå i kravet til fordypning.

Særskilt for elever som velger fremmedspråk som programfag nivå III

Elever som tar fellesfaget fremmedspråk II kan ta 140 timer fremmedspråk III som programfag innen det samme språket og la dette telle som ett av to fordypningsfag innenfor programområdet. I tillegg til de to fordypningsfagene, må disse elevene ta ett programfag til fra eget programområde. Til sammen utgjør dette 560 timer programfag innen eget programområde.

Eksempler på godkjente fagsammensetninger:

 • Programfag fransk III med 140 timer som påbygging på fellesfaget fransk II, pluss fordypning i programfaget rettslære med 140+140 timer, og kommunikasjon og kultur 1 med 140 timer, til sammen 560 timer programfag fra eget programområde. I tillegg to valgfrie programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.
 • Programfag tysk III med 140 timer som påbygging på fellesfaget tysk II, pluss kommunikasjon og kultur 1, 2 og 3 med 140+140+140 timer, til sammen 560 timer programfag fra eget programområde. I tillegg to valgfrie programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.

3.3.2.2 Programområde for formgivningsfag

Elevene skal ordinært ha totalt 2 943 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 7 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 7 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

I tabell 7 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 5, 9 og 14), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt formgivingsfag på Vg1, men er tatt inn til programområde for formgivingsfag på Vg2 og Vg3 (kolonne 2, 6, 10 og 15)
 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 11 og 16)
 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 3, 7, 12 og 17)
 • har norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede (kolonne 4, 8, 13 og 18).
Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for formgivingsfag
Omfang i timerVg1Vg2Vg3Totalt over 3 år

Kolonne nummer

1

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Ordinær

Uten formgiv. Vg1

Samisk

Hørsels-hemmede

Ordinær

Uten formgiv. Vg1

Samisk

Hørsels-hemmede

Ordinær

Uten formgiv. Vg1

Uten fr.språk gr. skole

Samisk

Hørsels-hemmede

Ordinær

Uten formgiv. Vg1

Uten fr.språk gr.skole

Samisk

Hørsels-hemmede

Religion og etikk

 

 

 

 

 

 

 

 

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

Norsk 1

113

113

 

 

112

112

 

 

168

168

168

 

 

393

393

393

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1

 

 

103

 

 

 

103

 

 

 

 

103

 

 

 

 

309

 

Andrespråknorsk/samisk/finsk 1

 

 

103

 

 

 

103

 

 

 

 

103

 

 

 

 

309

 

Norsk for hørselshemmede 1

 

 

 

113

 

 

 

112

 

 

 

 

168

 

 

 

 

393

Norsk tegnspråk 1

 

 

 

75

 

 

 

75

 

 

 

 

75

 

 

 

 

225

Matematikk 1

140

140

140

140

84

84

84

84

 

 

 

 

 

224

224

224

224

224

Naturfag

140

140

140

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

140

140

140

140

Engelsk 1

140

140

140

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

140

140

140

140

Fremmedspråk 1

113

113

 

 

112

112

 

 

 

 

140

 

 

225

225

365

 

 

Samfunnsfag

 

84

 

 

84

 

84

84

 

 

 

 

 

84

84

84

84

84

Geografi

 

56

 

 

56

 

56

56

 

 

 

 

 

56

56

56

56

56

Historie

 

 

 

 

56

56

56

56

113

113

113

113

113

169

169

169

169

169

Kroppsøving

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

168

168

168

168

168

Sum fellesfag

702

842

682

664

560

420

542

523

421

421

561

459

496

1683

1823

1683

1683

1683

Programfag fra eget programområde

140

 

140

140

280 

420

280

280

420

420

420

420

420

840

840

840

840

840

Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

140

 

140

140

140

140

140

140

140

 140

 

 

140

140

420

280

280

420

420

Totalt omfang

982

842

962

944

980

980

962

943

981

981

981

1019

1056

2943

2803

2943

2943

2943

1 Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene og fordypning i punkt 3.3.1 og 3.3.2.1.

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i programområde for formgivingsfag skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 7 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 683 timer over tre år. I det ordinære løpet innen dette programområdet er samfunnsfag og geografi lagt til Vg2.

Programfag

Elevene i programområde for formgivingsfag skal i løpet av tre år ha 1 260 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget programområde
  840 av de 1 260 timene skal nyttes til felles programfag fra eget programområde. De felles programfagene går fram av tabell 8.
 • Valgfrie programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
  420 av de 1 260 timene ovenfor skal nyttes til å velge programfag enten fra eget programområde (se tabell 8) eller fra andre programområder innen de tre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Tilpassede ordninger

Uten fremmedspråk i grunnskolen
Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer.

Til sammen skal disse elevene ha 1 823 timer fellesfag, 840 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 7 (kolonne 16).

Uten formgivningsfag på Vg1
For elever som har hatt 842 og ikke 982 timer på Vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering, er kravet til totalt timetall over tre år 2 803 (tabell 7, kolonne 15). Disse elevene har hatt samfunnsfag og geografi på Vg1, og skal derfor i stedet ha 140 timer ekstra felles programfag på Vg2 (tabell 7, kolonne 6).

Til sammen skal disse elevene ha 1 683 timer fellesfag, 840 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, se tabell 7 (kolonne 15). 

Programfag som inngår i programområde for formgivingsfag

Tabell 8 viser hvilke programfag som inngår i programområde for formgivingsfag. Hvert fagområde består av flere programfag.

Tabell 8 Programfag i programområde for formgivingsfag
FagområdeProgramfagTimer

Felles programfag i formgivingsfag 

Design og arkitektur

 

Design og arkitektur 1

140

 

Design og arkitektur 2
(bygger på design og arkitektur 1)

140

 

Design og arkitektur 3
(bygger på design og arkitektur 2)

140

Visuelle kunstfag

 

Visuelle kunstfag 1

140

 

Visuelle kunstfag 2
(bygger på visuelle kunstfag 1)

140

 

Visuelle kunstfag 3
(bygger på visuelle kunstfag 2)

140

Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for formgivingsfag

 

Samisk visuell kultur

140

 

Scenografi og kostyme

140

 

Trykk og foto

140

 

Visuell kultur og samfunn

140

3.3.3 Utdanningsprogram for idrettsfag

Elevene skal totalt ha 2 943 timer over tre år. Det fremgår av fag- og timefordelingen i tabell 9 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 9 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene som fellesfag og programfag.

I tabell 9 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som 

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12).
 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13).
 • har norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede (kolonne 3, 6, 10 og 14).
Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerVg1Vg2Vg3Totalt over 3 år

Kolonne nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Ordinær

Samisk

Hørsels-hemmede

Ordinær

Samisk

Hørsels-hemmede

Ordinær

Uten fr.språk 
gr.skole

Samisk

Hørsels-hemmede

Ordinær

Uten fr.språk
gr.skole

Samisk

Hørsels-hemmede

Religion og etikk

 

 

 

 

 

 

84

84

84

84

84

84

84

84

Norsk 1

113

 

 

112

 

 

168

168

 

 

393

393

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1

 

103

 

 

103

 

 

 

103

 

 

 

309

 

Andrespråk norsk/samisk/finsk 1

 

103

 

 

103

 

 

 

103

 

 

 

309

 

Norsk for hørselshemmede 1

 

 

113

 

 

112

 

 

 

168

 

 

 

393

Norsk tegnspråk 1

 

 

75

 

 

75

 

 

 

75

 

 

 

225

Matematikk 1

140

140

140

84

84

84

 

 

 

 

224

224

224

224

Naturfag

140

140

140

 

 

 

 

 

 

 

140

140

140

140

Engelsk 1

140

140

140

 

 

 

 

 

 

 

140

140

140

140

Fremmedspråk 1

113

 

 

112

 

 

 

140

 

 

225

365

 

 

Samfunnsfag

 

 

 

84

84

84

 

 

 

 

84

84

84

84

Geografi

 

 

 

56

56

56

 

 

 

 

56

56

56

56

Historie

 

 

 

56

56

56

113

113

113

113

169

169

169

169

Sum fellesfag

646

626

608

504

486

467

365

505

403

440

1515

1655

1515

1515

Felles programfag fra eget utdanningsprogram1

 196

 196

196 

336

336

336

476

476

476

476

1008

1008

1008

1008

Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram1

 140

 140

140 

140

140

140

140

 

140

140

420

280

420

420

Totalt omfang

982

962

944

980

962

943

981

981

1019

1056

2943

2943

2943

2943

1Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.1 og 3.3.3.

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i utdanningsprogram for idrettsfag skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 9 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 515 timer over tre år.

Programfag

Elevene i utdanningsprogram for idrettsfag skal ordinært i løpet av tre år ha 1 428 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget utdanningsprogram
  1 008 av de 1 428 timene skal nyttes til felles programfag fra eget utdanningsprogram. De felles programfagene går fram av tabell 10.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
  420 av de 1 428 timene skal nyttes til programfag enten fra eget utdanningsprogram (se tabell 10) eller fra programområdene innen de to andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 1 008 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 9 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for idrettsfag

Tabell 10 viser hvilke programfag som inngår i utdanningsprogram for idrettsfag. De fleste fagområdene består av to eller flere programfag.

Tabell 10 Programfag i utdanningsprogram for idrettsfag
FagområdeProgramfagTimer

Felles programfag i idrettsfag

Aktivitetslære

 

Aktivitetslære 1

140

 

Aktivitetslære 2
(bygger på aktivitetslære 1)

140

 

Aktivitetslære 3
(bygger på aktivitetslære 2)

140

Idrett og samfunn

 

Idrett og samfunn Vg2

56

 

Idrett og samfunn Vg3

84

Treningsledelse

 

Treningsledelse 1

56

 

Treningsledelse 2 + 3
(bygger på treningsledelse 1)

112

Treningslære

 

Treningslære 1-Vg1

56

 

Treningslære 1-Vg2

84

 

Treningslære 2
(bygger på treningslære 1)

140

Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for idrettsfag

Breddeidrett

 

 

 

Breddeidrett 1

140

 

Breddeidrett 2
(bygger på breddeidrett 1)

140

 

Breddeidrett 3
(bygger på breddeidrett 2)

140

Friluftsliv

 

 

 

Friluftsliv 1

140

 

Friluftsliv 2
(bygger på friluftsliv 1)

140

Lederutvikling

 

 

 

Lederutvikling 1

140

 

Lederutvikling 2
(bygger på lederutvikling 1)

140

Toppidrett

 

 

 

Toppidrett 1

140

 

Toppidrett 2
(bygger på toppidrett 1)

140

 

Toppidrett 3
(bygger på toppidrett 2)

140

3.3.4 Utdanningsprogram for musikk, dans og drama

Utdanningsprogram for musikk, dans og drama har felles Vg1 og er inndelt i tre programområder på Vg2 og Vg3:

 • programområde for musikk
 • programområde for dans
 • programområde for drama

Elevene har etter fullført Vg1 rett til inntak til ett av programområdene på Vg2 uavhengig av hvilke programfag som er valgt innenfor de 196 timene til valg elevene har på Vg1. Kravet til timetall og sammensetning av fag over tre år er tilpasset dette.

Elevene skal totalt ha 2 943 timer over tre år. Det fremgår av fag- og timefordelingen i tabell 11 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 11 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

I tabell 11 er det, i tillegg til de kolonner som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12).
 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13).
 • har norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede (kolonne 3, 6, 10 og 14).

Tabell 11 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama

Omfang i timerVg1Vg2Vg3Totalt over 3 år

Kolonne nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Ordinær

Samisk

Hørsels-hemmede 

Ordinær

Samisk

Hørsels-hemmede

Ordinær

Uten fr.språk 
gr.skole

Samisk

Hørsels-hemmede

Ordinær

Uten fr.språk
gr.skole

Samisk

Hørsels-hemmede

Religion og etikk

 

 

 

 

 

 

84

84

84

84

84

84

84

84

Norsk 1

113

 

 

112

 

 

168

168

 

 

393

393

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1

 

103

 

 

103

 

 

 

103

 

 

 

309

 

Andrespråk norsk/samisk/finsk 1

 

103

 

 

103

 

 

 

103

 

 

 

309

 

Norsk for hørselshemmede e 1

 

 

113

 

 

112

 

 

 

168

 

 

 

393

Norsk tegnspråk 1

 

 

75

 

 

75

 

 

 

75

 

 

 

225

Matematikk 1

140

140

140

84

84

84

 

 

 

 

224

224

224

224

Naturfag

140

140

140

 

 

 

 

 

 

 

140

140

140

140

Engelsk 1

140

140

140

 

 

 

 

 

 

 

140

140

140

140

Fremmedspråk 1

113

 

 

112

 

 

 

140

 

 

225

365

 

 

Samfunnsfag

 

 

 

84

84

84

 

 

 

 

84

84

84

84

Geografi

 

 

 

56

56

56

 

 

 

 

56

56

56

56

Historie

 

 

 

56

56

56

113

113

113

113

169

169

169

169

Sum fellesfag

646

626

608

504

486

467

365

505

403

440

1515

1655

1515

1515

Felles programfag fra eget programområde1

140

140

140

336

336

336

476

476

476

476

952

952

952

952

Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram1

 196

 196

 196

140

140

140

140

 

140

140

476

336

476

476

Totalt omfang

982

962

944

980

962

943

981

981

1019

1056

2943

2943

2943

2943

1 Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.1 og 3.3.4.

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i programområdene for musikk, dans og drama skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 11 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 515 timer over tre år.

Programfag

Elevene i programområdene for musikk, dans og drama skal ordinært i løpet av tre år ha opplæring i 1 428 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget programområde
  952 av 1 428 timene skal nyttes til felles programfag fra eget programområde. De felles programfagene for programområde for musikk går fram av tabell 12. De felles programfagene for programområde for dans går fram av tabell 13. De felles programfagene for programområde for drama går fram av tabell 14.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
  476 av de 1 428 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde eller fra andre programområder innen de tre studieforberedende utdanningsprogrammene, dvs. utdanningsprogrammene for studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama. Elevene må ta tre programfag á 140 timer og et programfag på minst 56 timer..
Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 952 timer felles programfag og 336 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 11 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for musikk, dans og drama

 • Tabell 12 viser hvilke programfag som inngår i programområde for musikk. Hvert fagområde består av ett eller to programfag.
 • Tabell 13 viser hvilke programfag som inngår i programområde for dans. Hvert fagområde består av ett, to eller flere programfag.
 • Tabell 14 viser hvilke programfag som inngår i programområde for drama. Hvert fagområde består av ett eller to programfag.
Tabell 12 Programfag i programområde for musikk
FagområdeProgramfagTimer

Felles programfag i musikk 

Ergonomi og bevegelse

 

Ergonomi og bevegelse 1

56

 

Ergonomi og bevegelse 2
(bygger på ergonomi og bevegelse 1)

56

Instruksjon og ledelse

 

Instruksjon og ledelse

140

Instrument, kor, samspill

 

Instrument, kor, samspill 1

140

 

Instrument, kor, samspill 2
(bygger på Instrument, kor, samspill 1)

140

Musikk, dans og drama

 

Musikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1)

140

Musikk i perspektiv

 

Musikk i perspektiv 1

140

 

Musikk i perspektiv 2
(bygger på musikk i perspektiv 1)

140

Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for musikk

 

Bevegelse

56

 

Lytting

56

 

Musikk

140

 

Musikk fordypning 1

140

 

Musikk fordypning 2
(bygger på musikk fordypning 1)

140

 

Samisk musikk og scene

140

 

Tabell 13 - Dans

Tabell 13 Programfag i programområde for dans

FagområdeProgramfagTimer

Felles programfag i dans 

Dans i perspektiv

 

Dans i perspektiv 1

140

 

Dans i perspektiv 2
(bygger på dans i perspektiv 1)

140

Grunntrening i dans

 

Grunntrening i dans 1

56

 

Grunntrening i dans 2
(bygger på grunntrening i dans 1)

56

Musikk, dans og drama

 

Musikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1)

140

Scenisk dans

 

Scenisk dans 1

140

 

Scenisk dans 2
(bygger på scenisk dans 1)

140

 

Scenisk dans 3
(bygger på scenisk dans 2)

140

Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for dans

 

Bevegelse

56

 

Danseteknikker

140

 

Scenisk dans fordypning 1

140

 

Scenisk dans fordypning 2
(bygger på scenisk dans fordypning 1)

140

Tabell 14 - drama 
Tabell 14 Programfag i programområde for drama
FagområdeProgramfagTimer

Felles programfag i drama 

Drama og samfunn

 

Drama og samfunn

140

Musikk, dans og drama

 

Musikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1)

140

Teater og bevegelse

 

Teater og bevegelse 1

56

 

Teater og bevegelse 2
(bygger på teater og bevegelse 1)

56

Teater i perspektiv

 

Teater i perspektiv 1

140

 

Teater i perspektiv 2
(bygger på teater i perspektiv 1)

140

Teaterproduksjon

 

Teaterproduksjon 1

140

 

Teaterproduksjon 2
(bygger på teaterproduksjon 1)

140

Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for drama

 

Bevegelse

56

 

Samisk musikk og scene

140

 

Teaterensemble

140

 

Teaterproduksjon fordypning 1

140

 

Teaterproduksjon fordypning 2
(bygger på teaterproduksjon fordypning 1)

140

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!