Utredning av mobbeombudsordningen

1. Sammendrag

Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å fremme forslag til hvordan en permanent mobbeombudsordning for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø bør organiseres, og hva som skal være mandatet for ordningen. Utredningen har tatt utgangspunkt i utfordringer i dagens ordning og sett på hvordan disse utfordringene kan møtes. Utredningen viser imidlertid også at ordningen har noen mer grunnleggende forvaltningsmessige og juridiske utfordringer. Det er over tid etablert et system som skal ivareta barn og elevers rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø, og det er mange aktører som har oppgaver og ansvar på dette området. Utredningen viser at det er en uklar grenseoppgang mellom flere av disse aktørene og mobbeombudene. Det er en fare for at:

  • ordningen kan bidra til å svekke utviklingen av arbeidet til barnehagen, skolen, barnehage- og skoleeier og statsforvalter som har lovpålagt ansvar når det gjelder barn og unges rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.
  • ombudenes involvering i enkeltsaker kan svekke rettsvernet for andre barn som er involvert i samme sak, da ombudene ikke har innsyn i alle opplysninger som gjelder saken.

Utredningen har videre vist at det er behov for å gjøre en grundigere vurdering av avgrensningen av ordningen til barnehageloven kapittel VIII og opplæringsloven kapittel 9 A og grenseoppgangene opp mot andre ombudsordninger.

Vi mener disse utfordringene krever utredning ut over det å fremme forslag til mandat for og organisering av en permanent mobbeombudsordning, slik dette oppdragsbrevet ber om. En slik utredning bør også være uavhengig, og på fritt grunnlag kunne vurdere fordeler og ulemper med en slik ordning. Parallelt med denne gjennomgangen av mobbeombudsordningen mener vi det er hensiktsmessig å videreføre ordningen ut 2023, med noen justeringer.