Anbefalinger for mobbeombudsordningen

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har vi gjennomgått mobbeombudsordningen, med mål om å foreslå hvordan en permanent ordning bør være organisert og hvilket mandat den bør ha.  

Mobbeombudene gjør et viktig arbeid for barn og unge. De bidrar med råd og veiledning til barn og foreldre i saker som handler om retten til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. I tillegg er de en aktør som kan påpeke mangler i systemet.

Utredningen av mobbeombudsordningen har imidlertid synliggjort noen grunnleggende utfordringer.

Vi anbefaler å gjennomføre en ny utredning så raskt som mulig. Utredningen bør gjøres av en uavhengig part som på fritt grunnlag kan vurdere fordeler og ulemper med ordningen. Parallelt med utredningen, anbefaler vi å videreføre dagens ordning med noen justeringer, ut 2023.

Utfordringene

Vi ser følgende grunnleggende utfordringer ved mobbeombudsordningen:

  • Mange aktører i utdanningssystemet har oppgaver og ansvar som handler om barn og elevers rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø, og det er en uklar grenseoppgang mellom flere av disse aktørene og mobbeombudsordningen.
  • Ordningen kan bidra til å svekke arbeidet til barnehagen, skolen, barnehage- og skoleeier og statsforvalter, som har lovpålagt ansvar når det gjelder å ivareta retten barn og unge har til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.
  • Ombudenes involvering i enkeltsaker kan svekke rettsvernet for andre barn som er involvert i samme sak, siden ombudene ikke har innsyn i alle opplysninger som gjelder saken.

I tillegg ser vi et behov for å gjøre en grundigere vurdering av avgrensningen av ordningen til barnehageloven kapittel VIII og opplæringsloven kapittel 9 A, og grenseoppgangene opp mot andre ombudsordninger.

Les hele svarbrevet til Kunnskapsdepartementet.