Utredning av mobbeombudsordningen

2. Innledning

Utdanningsdirektoratet (Udir) er gjennom oppdragsbrev 2021-029 fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 9.juli 2021, bedt om å fremme forslag til hvordan en permanent mobbeombudsordning for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø bør organiseres, og hva som skal være mandatet for ordningen. Det presiseres i oppdraget at alle forslagene skal sikre et likeverdig tilbud av høy kvalitet for barn og elever, uavhengig av hvor i landet de bor. Tilbudet skal være lett tilgjengelig og det skal være klart hva tjenesten skal bistå med. Alle forslagene skal ha som målsetting at arbeid mot mobbing og for trygt og godt barnehage- og skolemiljø skal være kjerneoppgavene for mobbeombudene. Udir skal vurdere organisering, mandat og behovet for regulering av ordningen i lov eller forskrift. Udir skal vurdere hvert av de fem oppsummerende spørsmålene i evalueringsrapporten fra NOVA:

  1. Vil det å opprette en nasjonal organisasjon for mobbeombudene for barnehage og grunnskole være et alternativ til å plassere ombudene i fylkeskommunen?
  2. Hvis ordningen med mobbeombud for barnehage og grunnskole fortsatt skal administreres som en del av den fylkeskommunale organisasjonen: skal det settes krav til fylkeskommunen som arbeidsplass og arbeidsgiver for mobbeombudene?
  3. Skal det legges klarere føringer på hvordan mobbeombudene kan rapportere til kommunene, og hvordan kommunene kan følge opp rapporteringen?
  4. Skal det være en normering i antall enheter/elever/barn som mobbeombudene har ansvar for?
  5. Skal det i større grad legges føringer på hvordan mobbeombudene kan ivareta barns rett til å bli hørt og barns beste i disse sakene?

Det skal også gjøres en vurdering av om benevnelsen «mobbeombud» bør endres og eventuelt gis forslag til en ny tittel, samt vurderes hvilke økonomiske konsekvenser de ulike forslagene har.