Programområde for romteknologi - Læreplan i felles programfag Vg3 (ROM3-01)

Romfysikk

Romfysikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke nettbaserte læringsressurser
 • utføre beregninger for rettlinjet bevegelse og for sirkelbevegelse
 • forklare Newtons tre lover og Newtons gravitasjonslov og anvende dem i romrelaterte sammenhenger
 • foreta beregninger og beskrive ulike former for energi og energioverganger
 • beregne den mekaniske energien til satellitter
 • utføre beregninger av unnslipningsfart og frigjøringsarbeid fra tyngdefelt
 • anvende Keplers lover på planet- og satellittbevegelse
 • forklare ulike måter for hvordan vektløshet kan skapes
 • beskrive prinsippet for alternative energikilder
 • anvende termofysikkens første og andre lov
 • gjøre rede for det elektromagnetiske spekteret
 • beskrive ulike atommodeller, forklare emisjons- og absorpsjonsspektre og beregne frekvenser og bølgelengder til spektrallinjer
 • beskrive ulike typer ioniserende stråling, kildene til disse, farer og mulig beskyttelse mot strålingen, spesielt ved romvirksomhet
 • utføre radioaktivitetsmålinger med ulike instrumenter
 • bruke bevaringslover til å beskrive fisjons- og fusjonsprosesser og beregne frigjort energi i slike prosesser
 • utføre forsøk for brytning, bøying/interferens, refleksjon og spredning av lys og gjøre beregninger
 • utføre forsøk med laser og forklare prinsippet for laserstråling og anvendelser
 • beskrive solas oppbygging, temperatur, strålingsspektrum, sykluser, magnetfelt, solflekker, rotasjon og hvordan sola innvirker på jorda og vårt solsystem
 • beskrive stjerners livssykluser og hvordan grunnstoffer blir dannet i stjerner
 • forklare hvordan informasjon om stjerner er systematisert i et Hertzsprung–Russel-diagram
 • beskrive og drøfte standardmodellen for universets utvikling
 • forklare hvordan sammensetning, temperatur, avstand og fart til himmellegemer kan bestemmes
 • utføre beregninger med Stefan-Boltzmanns lov og Wiens forskyvningslov
 • gjennomføre astronomiske observasjoner med teleskop og utføre analyser og beregninger ved hjelp av programvare
 • beskrive kosmisk stråling
 • beskrive elektriske og magnetiske felt
 • beskrive jordas magnetfelt og forklare variasjoner i magnetfeltet
 • beskrive hvordan det forskes på nordlys og redegjøre for nordlysforskningens resultater
 • beskrive strålingsmiljøet rundt jorda og forklare hvilken praktisk betydning varsling av romværet har
 • gjøre rede for bruk av LIDAR for observasjon og målinger i jordas atmosfære
 • beskrive sammensetning, lagdeling, trykk og temperatur i jordas atmosfære
 • beskrive dannelse og nedbrytning av ozon i atmosfæren, betydning av ozonlaget og hvordan utviklingen av ozonlaget overvåkes
 • drøfte årsaker til klimaendringer og mulige konsekvenser av klimaendringer og vurdere mulige mottiltak
 • gjøre rede for måling av klima både i nåtid og i geologisk tid
 • forklare strålingsbalanse og drivhuseffekt
 • beskrive fysiske og biologiske forhold for mennesker i rommet
 • utføre forsøk/simuleringer innenfor de ulike delene av faget og bearbeide, presentere og vurdere resultater og konklusjoner
 • presentere dagsaktuelle prosjekter og resultater fra forskningen
 • utføre arbeid etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Side 10 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!