Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 10. årstrinn

Muntlig samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende
 • delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film med spesiell vekt på døvekultur
 • forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk tegnspråk
 • forstå og gjengi enkle ytringer på et tegnspråk fra et engelskspråklig språkområde
 • forstå og gjengi enkle ytringer på ”Internasjonalt tegnspråk”
 • lede og referere møter og diskusjoner
 • vurdere egne og andres muntlige framføringer
 • gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, gjenfortellinger, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forstå og skape tegnspråktekster i ulike sjangere
 • gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster, sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster
 • uttrykke seg presist og med et variert og nyansert tegnforråd i ulike typer tekster
 • forklare hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter
 • vurdere egne tekster og egen tekstskaping ved hjelp av kunnskap om språk og tekstlingvistikk
 • bruke digitale verktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid
 • bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne tegnspråkfaglige og tverrfaglige tekster
 • vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av språk, lyd og bilder
 • forstå et utvalg tekster på svensk og dansk tegnspråk og gjengi dette som norsk tegnspråk
 • bruke tegnspråktekster og annen bilde- og tekstinformasjon hentet fra bibliotek, internett og massemedier og utvise kildekritikk og referere til benyttede kilder

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hvilke verdier og tenkemåter som kommer frem i originale tegnspråktekster
 • drøfte den muntlige fortellingens rolle i vår egen og andre døvekulturer før og nå
 • presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner knyttet til tegnspråk som språk eller døves historie, kultur og organisasjonsliv
 • gjøre rede for og sammenligne tegnspråkliges og samiske/minoritetsspråkliges rettigheter i Norden og i andre deler av verden
 • forklare hvordan mening og uttrykk videreføres og endres i tekster som oversettes
 • forklare hvordan tegnspråktekster er bygget opp
 • drøfte endringer i døvesamfunnet i Norge i et historisk perspektiv
 • beskrive likheter og forskjeller mellom ulike varianter av norsk tegnspråk og mellom ulike nordiske tegnspråk
 • gjøre rede for ulikheter i slang og ungdomsspråk på tegnspråk og norsk
 • drøfte spørsmål knyttet til kultur, språk og identitet
 • gjøre rede for ulike arenaer hvor døvekulturen utspilles

Side 9 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!