Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Formål

Norsk tegnspråk er et visuelt-gestuelt og nasjonalt språk utviklet i døvemiljøet i Norge. Språket betegnes som visuelt fordi det mottas gjennom synet og fungerer uavhengig av lyd. Det betegnes som gestuelt fordi det utføres med bevegelser av hender, øyne, ansikt, øyenbryn, munn, hode og kropp. Norsk tegnspråk har geografiske og sosiale varianter.

Tegnspråkfaget skal være grunnleggende fag for læring og kunnskapstilegnelse, og er et sentralt fag for kommunikasjon, kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom tegnspråklig samhandling med andre, i arbeid med egne tekster og i møte med andres tekster, vil barn og unge innlemmes i kultur og samfunnsliv. Faget skal være med å gi elevene et grunnlag for aktiv deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv.

Norsk tegnspråk gjenspeiler en kultur som er preget av utstrakt kommunikasjon og kulturutveksling både nasjonalt og internasjonalt. Denne tradisjonen har bidratt til å påvirke språk, sosiale omgangsformer og perspektiver. Kulturarven er slik sett en levende tradisjon som forandres og skapes på nytt, og tegnspråkfaget skal oppmuntre elevene til å bli aktive bidragsytere i denne prosessen.

Opplæringen i tegnspråk skal bidra til utvikling av språklig selvtillit og trygghet i egen kultur. Den skal legge grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre kulturer, aktiv samfunnsdeltakelse og livslang læring. For døve og tunghørte elever er tegnspråklig kommunikasjon en nøkkel til aktiv deltakelse i språklig samhandling i større og mindre grupper.

Tegnspråkfaget skal legge til rette for utvikling av den enkelte elevs språk- og tekstkompetanse ut fra elevens evner og forutsetninger. Faget forholder seg til et bredt spekter av tekster i ulike sjangere, både originale tekster på tegnspråk og oversatte eller gjenfortalte tekster fra språk med annen modalitet eller fra andre tegnspråk. Tekstene kan være spontane eller forberedte. Opplæringen skal stimulere til skaperglede, opplevelse av tekster og utvikling av læringsstrategier i en sammenhengende progresjon gjennom hele det 13-årige løpet.

Norsk tegnspråk må sees i sammenheng med norskfaget. Sammen utgjør disse språkene det nødvendige grunnlaget for en opplæring av elever som skal bli funksjonelt tospråklige i det norske samfunnet. De to språkene skal også være med på å danne et grunnlag for flerspråklighet og gi muligheter for deltakelse på internasjonale arenaer.

Side 1 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!