Programområde for studieførebuande Vg3 innan naturbruk - Læreplan i felles programfag naturforvaltning (NAB3-01)

Naturforvaltning

Forvaltning av natur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for hovudtrekka i utviklinga av fagområdet naturforvaltning og drøfte kva naturforvaltning inneber
 • forklare og bruke sentrale omgrep innan fagområdet naturforvaltning
 • gjere greie for grunnleggjande abiotiske og biotiske faktorar for utvikling av ulike naturtypar
 • gjere greie for hovudtrekka i det sentrale regelverket og internasjonale avtalar og konvensjonar knytte til forvaltning av natur
 • gjere greie for viktige miljøutfordringar lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt
 • gjere greie for sentrale prinsipp og strategiar for berekraftig forvaltning av naturen
 • gi eksempel på ulike typar planar for forvaltning av naturen lokalt og nasjonalt, og gjere greie for korleis arbeidet med forvaltningsplanar blir organisert
 • drøfte etiske dilemma knytte til bruk av naturen og gi eksempel på politiske prosessar knytte til naturforvaltning

Natur, næring og aktivitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere utviklingstrekk innan naturbaserte næringar og aktivitetar nasjonalt og internasjonalt
 • bruke ulike metodar for utvikling av kreativitet og idear til naturbasert næringsutvikling
 • gjere greie for kriterium for å lykkast med naturbasert næringsetablering
 • utarbeide ein forretningsplan med utgangspunkt i ein forretningsidé basert på tilgjengelege, naturbaserte ressursar

Kartlegging, plan og tiltak

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kartleggje utvalde nøkkelartar, naturtypar og naturressursar gjennom systematisk feltarbeid i eit valt geografisk område
 • registrere korleis menneskeleg bruk eller vern har påverka nøkkelartar, naturtypar og naturressursar i eit valt geografisk område
 • skissere ulike framtidsbilete for utvikling av eit valt geografisk område ut frå ulike brukar- og verneinteresser og vurdere miljøkonsekvensar av desse
 • drøfte korleis næringsverksemd, naturvern og friluftsinteresser i eit område kan samordnast
 • planleggje og gjennomføre utvalde praktiske tiltak som kan medverke til ei ønskt utvikling i eit område

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!