Programområde for studieførebuande Vg3 innan naturbruk - Læreplan i felles programfag naturforvaltning (NAB3-01)

Grunnleggjande ferdigheiter

Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I naturforvaltning forstår ein grunnleggjande ferdigheiter slik:

Å kunne uttrykkje seg munnleg i naturforvaltning inneber å forklare og grunngi val, argumentere for eit standpunkt og delta i diskusjonar. Det inneber også å formidle fagkunnskap om lokale, nasjonale og internasjonale problemstillingar.

Å kunne uttrykkje seg skriftleg i naturforvaltning inneber å dokumentere utført arbeid og strukturere og skrive rapportar. Det vil også seie å utarbeide skriftlege saksframstillingar som underlag for å drøfte ei sak.

Å kunne lese i naturforvaltning inneber å innhente informasjon frå saksdokument, utvalt fagstoff, regelverk og kart. Vidare vil det seie å orientere seg i debattar om fagfeltet i dagspressa og andre medium.

Å kunne rekne i naturforvaltning inneber å gjere utrekningar baserte på eigne registreringar. Det inneber å utføre enkel sannsynsrekning, å tolke statistiske framstillingar og presentere talmateriale i tabellar og grafiske framstillingar.

Å kunne bruke digitale verktøy i naturforvaltning inneber å samle inn og registrere data, analysere og handsame resultata og presentere dei digitalt. Vidare inneber det å nytte digitale verktøy til å framstille enkle kart for ei forventa utvikling på utvalde område. Det inneber også å bruke digitale verktøy til kommunikasjon og informasjonshandsaming i forvaltningsprosessar.

Side 5 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!