Samarbeidsgruppe for evaluering av eksamensordningen

Skolen har fått nye læreplaner som er mer relevante for framtiden. En samarbeidsgruppe har bistått oss i arbeidet med å utrede et helhetlig system for eksamen og fagfornyelsen. 

Vurderinger og anbefalinger fra eksamensgruppa

Kunnskapsgrunnlag for evaluering av eksamensordningen

Bakgrunn

Når vi endrer læreplanene er det viktig at vi også ser på vurderingsordningene, slik at vi sikrer god sammenheng mellom læreplanene og vurderingsformene. Vi skal ta utgangspunkt i kompetansebegrepet og støtte opp under en opplæring med større vekt på dybdelæring, systematisk progresjon og arbeid med tverrfaglig temaer.

Mandat til eksamensgruppa

Eksamensgruppa skal

  • sammenstille kunnskapsgrunnlaget vi har om eksamen i dag
  • vurdere innspillene fra læreplangruppene og hvilken betydning fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen bør ha for eksamensordningen og foreslå mulige/eventuelle endringer

Eksamensgruppa kan

  • foreslå nye eksamensformer, innenfor gitte rammer

Rammene for oppdraget

  1. Standpunktkarakterer og eksamenskarakterer som sluttvurderingsform skal bestå.
  2. Sluttvurderingen skal fortsatt være individuell og faglig.
  3. Dagens omfang og fordeling mellom eksamenskarakterer og standpunktkarakterer på elevenes vitnemål skal i hovedsak videreføres. Små justeringer kan vurderes.
  4. Et eksamenssystem som lar seg gjennomføre med omtrent samme ressurser som i dag.
  5. Eksamen skal fungere som kvalitetssikring for den enkelte elev gjennom ekstern vurdering og retten til å klage.
  6. Eksamen skal fortsatt kunne brukes som verktøy i kvalitetsutvikling og -sikring for skoleeier, skoler og lærere.
  7. Eksamenssystemet skal fortsatt brukes som kilde til kompetanseutvikling for lærere (sensorskolering, felles kjennetegn på måloppnåelse og deltakelse i vurderingsfellesskap).

Utdanningsdirektoratet har opprettet en referansegruppe med deltakere som jobber med eksamen fra ulike ståsteder i skolesektoren og fra ulike forvaltningsnivåer. Referansegruppa skal gi tilbakemeldinger på eksamensgruppas vurderinger og anbefalinger.

Deltakere i eksamensgruppa

Sigrid Blömeke, (leder), Universitetet i Oslo
Sissel Skillinghaug, Utdanningsdirektoratet
Marte Blikstad-Balas, Universitetet i Oslo 
Per-Odd Eggen, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Henning Fjørtoft, NTNU -  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Høgskulen i Volda
Sverre Tveit, Universitetet i Agder
Øystein Gilje, Universitetet i Oslo (fra august 2019)
Karen Inga Eira, Senter for samisk i opplæringa ved Samisk høgskole i Kautokeino (fra august 2019)
Rita Helgesen, Lektorlaget 
Stig Johannessen, forbundsleder Skolelederforbundet 
Martin Minken, Utdanningsforbundet
Agathe Waage, Elevorganisasjonen
Mette Johnsen Walker, Skolenes landsforbund 

Deltakere i referansegruppa

Siri Halsan, KS
Marianne Lindheim, KS
Pål Georg Rødsten, Oslo kommune
Kjetil Stavø Høvig, Fylkesmannen i Vestland
Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Trøndelag
Kajsa Kemi Gjerpe, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø

Sekretariat: Cathrine Hjulstad, Hilde Hultin, Trude Saltvedt, Øyvind Pedersen og Per Kristian Larsen-Evjen (leder), Utdanningsdirektoratet.

Leveranser fra eksamensgruppa til Udir

Eksamensgruppa har levert tre rapporter til Udir, der den siste er sluttrapporten. Rapportene, med våre vurderinger og anbefalinger, er sendt til Kunnskapsdepartementet for endelig beslutning. I tillegg har eksamensgruppa gitt råd til læreplangruppene i arbeidet med fagenes eksamensordninger.

Eksamensgruppen var samkjøret med fagfornyelsen slik at vi sikrer at ordninger for sluttvurderinger er på plass samtidig som læreplanene. Våre anbefalinger er sendt til Kunnskapsdepartementet for endelig beslutning, før vi har iverksatt og gjennomført arbeidet.

Endringer i eksamen våren 2021