Føring av vitnemål for videregående opplæring - steinerskolene i Norge

Her finner du reglene for føring av vitnemål i videregående opplæring som gjelder for Rudolf Steiner-skolene (steinerskolene) i Norge.

Innledning

Rudolf Steiner-skolene (steinerskolene) i Norge, som er godkjent etter privatskoleloven for å tilby videregående opplæring, skal gjøre dette etter egne læreplaner godkjent etter privatskoleloven § 2-3, jf. § 2-1 andre ledd, bokstav b. Slike læreplaner er godkjent av Utdanningsdirektoratet. I vedtak datert 7. mai 2012 har Utdanningsdirektoratet godkjent alternativ vurderingsordning for disse skolens læreplaner. Alle steinerskolene i Norge på videregående nivå, skal etter denne vurderingsordningen følge forskrift til privatskoleloven kapittel 3 om vurdering, unntatt kapittelV. Eksamen, § 3-24 til § 3-35.

Det er Utdanningsdirektoratet som fastsetter de formularene som skal gjelde for skoler godkjent etter privatskoleloven (forskrift til privatskoleloven § 3-36). De generelle retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis i videregående opplæring gjelder både skoler godkjent etter privatskoleloven og offentlige skoler. Oppsett, merknader og blanketter som beskrives i de generelle retningslinjene gjelder derfor også for steinerskolene.

I disse retningslinjene presiserer vi hvilke særskilte retningslinjer som gjelder for føring av vitnemål og kompetansebevis for steinerskolene. 

Her finner du også godkjent fag- og timefordeling ved steinerskolene per skoleåret 2014-2015, og retningslinjer for konverteringer mellom fag tatt ved steinerskolene og fag tatt ved ordinære videregående skoler.

Det er spesielt når det gjelder koder, navn på fag og programområder at det vil være avvik mellom vitnemål fra steinerskolene og offentlige skoler. Alle gyldige fagkoder og programområdekoder for steinerskolene blir opprettet av Utdanningsdirektoratet.

Kodene som gjelder framgår av steinerskolenes fag- og timefordeling. Det finner du som et vedlegg.

Utdanningsprogram

Steinerskolene er godkjent for seks ulike utdanningsprogram. Av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som skolene er godkjent for, er det bare utdanningsprogram for medier og kommunikasjon med Vg2 medier og kommunikasjon og Vg3 studieforberedende medier og kommunikasjon som har blitt tilbudt de siste årene.

Disse retningslinjene omhandler kun de utdanningsprogrammene som tilbys ved steinerskolene skoleåret 2014-2015, det vil si studieforberedende utdanningsprogram, musikk, dans og drama og medier og kommunikasjon. Navnene og forkortelsene (angitt i parentes) på utdanningsprogrammene er de samme som for Kunnskapsløftet:

Studieforberedende utdanningsprogram

  • Studiespesialisering (ST)
  • Musikk dans og drama (MD)

Yrkesfaglige utdanningsprogram

  • Medier og kommunikasjon (MK)
  • Bygg og anleggsfag (BA) – tilbys ikke skoleåret 2014-2015
  • Naturbruk (NA) – tilbys ikke skoleåret 2014-2015
  • Restaurant og matfag (RM) – tilbys ikke skoleåret 2014-2015

Programområder for studieforberedende utdanningsprogram

Her ser du programområder for treårige løp som gir generell studiekompetanse. For hvert programområde vises kode for de ulike programområdene ved skolene, fullt navn/kortform på utdanningsprogrammet på bokmål og årstrinnet programområdet tilhører. Kortform av navnet (maksimum 30 tegn) er det som skal stå på vitnemålene. Steinerskolene har fleksibilitet til å fordele årstimene i det treårige løpet på årstrinn, derfor er det bare angitt sum årstimer som kreves for hele det treårige løpet.

Utdanningsprogram for studiespesialisering
Kode Fullt navn bokmålKortform Årstrinn Årstimer over tre år
STUSP1RS-- Studiespesialiserende, allment løp, 1. år Allmennlinjen Vg1 2 716
STUSP2RS-- Studiespesialiserende, allment løp, 2. år Allmennlinjen Vg2 2 716
STUSP3RS-- Studiespesialiserende, allment løp, 3. år Allmennlinjen Vg3 2 716
STSSA1RS-- Studiespesialiserende, humanistfag 1. år Humanistlinjen Vg1 2 716
STSSA2RS-- Studiespesialiserende, humanistfag 2. år Humanistlinjen  Vg2 2 716
STSSA3RS-- Studiespesialiserende, humanistfag 3. år Humanistlinjen Vg3 2 716
STREA1RS-- Studiespesialiserende, realfag 1. år Realfaglinjen Vg1 2 632
STREA2RS-- Studiespesialiserende, realfag 2. år Realfaglinjen Vg2 2 632
STREA3RS-- Studiespesialiserende, realfag 3. år Realfaglinjen Vg3 2 632
STFOR1RS-- Studiespesialiserende, kunstfag, 1. år Kunstlinjen  Vg1 2 940
STFOR2RS-- Studiespesialiserende, kunstfag, 2. år Kunstlinjen  Vg2 2 940
STFOR3RS-- Studiespesialiserende, kunstfag, 3. år Kunstlinjen  Vg3 2 940

 

Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Kode Fullt navn bokmålKortform Årstrinn Årstimer over tre år
MDMUS1RS-- Musikk, 1. år Musikklinjen Vg1 2 940
MDMUS2RS-- Musikk, 2. år Musikklinjen Vg2 2 940
MDMUS3RS-- Musikk, 3. år Musikklinjen Vg3 2 940
MDMDR1RS-- Musikkteater, 1. år Musikkteaterlinjen Vg1 2 940
MDMDR2RS-- Musikkteater, 2 år Musikkteaterlinjen Vg2 2 940
MDMDR3RS-- Musikkteater, 3. år Musikkteaterlinjen Vg3 2 940
MDDRA1RS-- Teater, 1. år Teaterlinjen  Vg1 2 940
MDDRA2RS-- Teater, 2. år Teaterlinjen  Vg2 2 940
MDDRA3RS-- Teater, 3. år Teaterlinjen  Vg3 2 940

Fullstendig fag- og timefordeling framgår av vedlegg 1

Programområder i yrkesfaglige utdanningsprogram

Her ser du programområder for løp som leder fram til yrkeskompetanse eller generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram. For hvert programområde vises kode for de ulike programområdene ved skolene, fullt navn/kortform på utdanningsprogrammet på bokmål og årstrinnet programområdet tilhører. Kortform av navnet (maksimum 30 tegn) er det som skal stå på vitnemålene. Skolene har fleksibilitet i forhold til å fordele årstimene mellom Vg1 og Vg2. Derfor er det bare angitt sum årstimer som kreves for disse to årene. For Vg3 påbygg til generell studiekompetanse er det angitt årstimetall for årstrinnet.

 
KodeTittel Kortform ÅrstrinnSum årstimer
MKMED1RS-- Medier og kommunikasjon, 1. år Medier og kommunikasjon Vg1  Over to år: 1 963
MKMED2RS-- Medier og kommunikasjon, 2. år Medier og kommunikasjon Vg2  Over to år: 1 963
MKMED3RS-- Påbygging til generell studiekompetanse for medier og kommunikasjon Studiekomp. medier og kom.sj. Vg3 981

Fullstendig fag- og timefordeling framgår av vedlegg 1

 

Standpunktkarakter – ikke eksamen

Skolene setter standpunktkarakter i alle fag med tallkarakter i henhold til skala/vurderingsuttrykk gitt i forskrift til privatskoleloven kapittel 3.

I fag- og timefordeling for steinerskolenes videregående nivå framgår det hvilke fag som har andre vurderingsuttrykk.

Elevene skal ikke ha eksamen eller eksamenskarakter ført for noen av fagene som er tatt ved steinerskolene.

Årsoppgaven på de studiespesialiserende linjene skal føres som standpunktkarakter. Det er godkjent egne retningslinjer for vurdering av årsoppgaven i vedtak datert 7. mai 2012 fra Utdanningsdirektoratet.

Kompetansebevis

Elever som har fullført videregående opplæring uten å ha bestått alle fag, får et kompetansebevis som dokumenterer opplæringen. Det samme gjelder elever som avbryter opplæringen før fullført løp, og elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som avslutter opplæring i skole og går ut i lære etter Vg2.

Fag som ikke er fullført etter steinerskolens fag- og timefordeling og dermed ikke har noen sluttvurdering, føres med fagets fagkode, men uten omfang og med stiplet linje for vurdering. I tillegg føres FAM03 «Jf. vedlegg».

I vedlegget beskrives faget med det innhold og omfang som eleven har hatt sammen med vurdering av måloppnåelse.

Fagkoder

Skolene skal bruke egne fagkoder (RS-koder) som er laget til de godkjente læreplanene.

Fagkodene framgår av fag- og timefordeling for steinerskolenes videregående nivå.

Overgang til Kunnskapsløftets fag- og timefordeling

Dersom en elev søker om inntak til videregående skole som følger Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) etter gjennomført Vg1 eller Vg2 ved en steinerskole, må skolen som mottar eleven vurdere om eleven har tilsvarende eller likeverdig omfang i fagene.

For fag som er avsluttet, vil listen over fag i Kunnskapsløftet som kan ersatte fag fra steinerskolene gi veiledning om hvilke fag fra steinerskolene som kan brukes som utgangspunkt for å vurdere tilsvarende kompetanse.

For fag som ikke er avsluttet, må dere vurdere omfanget, og elevens mulighet til å nå kompetansemålene før faget skal avsluttes. Fag som ikke er avsluttet med standpunktkarakter ved steinerskolene skal normalt ikke godkjennes som fullført i ordinære skole.

Elevene må ved inntak få beskjed om hvilke fag de eventuelt må ta utenom som følge av forskjellene i fag- og timefordeling mellom steinerskolene og Kunnskapsløftets fag- og timefordeling. Skolene kan ikke benytte ordningen for føring og godkjenning av fag som gjelder for elever som tar opplæring i utlandet når de skal vurdere og godkjenne opplæring fra steinerskolene.

Ikke fagkoder fra steinerskolene på et vitnemål i Kunnskapsløftet

Det kan ikke stå fagkoder fra steinerskolene på et ordinært vitnemål i Kunnskapsløftet. Når et fag tatt ved en steinerskole er vurdert likeverdig med fag i LK06, skal dere føre faget med ordinær fagkode i Kunnskapsløftet og med fagmerknad FAM48: "Fag RS <fagkode>". Som fagkode oppgir dere da den ordinære RS-fagkoden fra steinerskolene. Når et fag tatt ved en steinerskole vurderes som likeverdig med flere fag i LK06 føres fagene med ordinære fagkoder i Kunnskapsløftet. På ett av fagene i Kunnskapsløftet (faget på høyeste nivå) fører dere karakteren for faget i steinerskolen og FAM48: "Fag RS <fagkode>". For de øvrige fagene i Kunnskapsløftet fører dere "Fritatt" i rubrikken for standpunktkarakter og FAM48: "Fag RS <fagkode>".

Enkelte fag skal føres som uspesifiserte programfag. Dette gjelder fag som ikke kan vurderes som likeverdige med fag i LK06, eksempelvis praktisk-kunstneriske fag. Dere fører da faget som et uspesifisert programfag med godkjente koder i Kunnskapsløftet fastsatt av Utdanningsdirektoratet (UPF9xxx). Dere fører karakter fra steinerskolene og FAM48 "Fag RS <fagkode>".

Erstatning av fag/privatisteksamen

Det er ikke privatistordning for fagene ved steinerskolene. Dette innebærer at en elev som ikke består et av fagene i en steinerskole, eller ønsker å forbedre et fag, må erstatte dette med fag fra Kunnskapsløftet. Elever kan også ta tilleggsfag fra Kunnskapsløftet og få disse ført på vitnemålet. Dere benytter programområdekodene for steinerskolene så lenge det finnes RS-fagkoder på vitnemålet eller kompetansebeviset. Ved erstatning av fag ved privatisteksamen, se listen over fag fra Kunnakspsløftet som kan erstatte fag fra steinerskolene. 

Det kan stå fagkoder fra Kunnskapsløftet på et vitnemål fra steinerskolene. Da er det ikke nødvendig med noen fagmerknad. Det betyr at en ordinær fagkode fra Kunnskapsløftet ikke skal konverteres til en RS-kode når faget er avsluttet ved en skole som følger Kunnskapsløftet. Fag som ikke er avsluttet ved en skole som følger LK06 når eleven går over til en steinerskole må avsluttes på steinerskolen og føres med RS-kode og karakter fra steinerskolen. Fag- og timefordeling for steinerskolene må være oppfylt, når en elev skal få vitnemål fra en steinerskole.

Det framgår av listen over fag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag fra steinerskolene at eleven i flere tilfeller må ta flere ordinære fag i Kunnskapsløftet for å erstatte ett fag fra steinerskolene.

Det er ikke mulig å ta fellesfag i Kunnskapsløftet og få disse ført i tillegg til fellesfagene fra steinerskolene (bare til erstatning for fellesfag i henhold til denne listen). Ordinære programfag i Kunnskapsløftet fra studieforberedende utdanningsprogram kan bli påført dokumentasjonen i tillegg til eksisterende fag. Dette gjelder ikke dersom personen har et programfag fra Kunnskapsløftet som iht. tabellen er spesifisert tilsvarende helt eller delvis et fag personen har fra en steinerskole.

På eventuell ny dokumentasjon grupperes fagene i henhold til den kategorien hver enkelt fagkode har i Kunnskapsløftet (fellesfag eller programfag).

Som det framgår av listen over fag, vil totalt omfang i noen tilfeller bli redusert når man erstatter fag fra steinerskolene med ordinære fag i Kunnskapsløftet, og i noen tilfeller vil totalt omfang øke.

Vitnemålsmerknad

På vitnemålet eller kompetansebeviset fra steinerskolene fører dere en egen vitnemålsmerknad VMM37: "Opplæringen er gjennomført etter læreplaner godkjent av Utdanningsdirektoratet for bruk i steinerskolene i Norge"

Det som ikke er omtalt i disse retningslinjene

For de forholdene som ikke er omtalt i disse retningslinjene, gjelder forskrift til privatskoleloven og retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis i Kunnskapsløftet. Det gjelder blant annet reglene for førstegangsvitnemål.

Fag- og timefordeling for steinerskolenes videregående nivå

  • Fag- og timefordeling studieforberedende utdanningsprogram
  • Fag- og timefordeling yrkesfaglige utdanningsprogram - Medialinjen

Fag- og timefordeling studieforberedende utdanningsprogram

Timetall er bare satt opp samlet for treårig løp. Skolene kan fordele timene innenfor de tre årene.

Allmennlinjen

Fag- og timefordeling allmennlinjen 
FagAllmennlinjenUten fremmedspråk i grunnskolen
Fellesfag    
Norsk  392  392
Historie  140 140
Samfunnslære  84 84
Religion  56 56
Matematikk  224 224
Naturfag  168 168
Engelsk  140 140
Fremmedspråk  224 364
Kroppsøving  168 168
Sum fellesfag 1 596 1 736
Felles programfag    
Praktisk-kunstneriske fag I 280 280
Praktisk-kunstneriske fag II 280 280
Årsoppgave  280 280
Sum felles programfag 840 840
Valgfrie programfag    
Programfag fra studieforberedende program 280  140
Sum valgfrie programfag 280 140
Sum  2 716 2 716


 
 
 
 
 
 
 

Humanistlinjen og realfaglinjen

 Fag- og timefordeling humanistlinjen og realfaglinjen
FagHumanistlinjenHumanistlinjen uten fr.språk i gr.skole Realfag  Realfag uten fr.språk i gr.skole 
Fellesfag        
Norsk  392 392 392 392 
Historie 140 140 140 140
Samfunnslære 84 84 84 84
Religion 56 56 56 56
Matematikk 224 224 140 140
Naturfag 168 168 168 168
Engelsk 140 140 140 140
Fremmedspråk 224 364 224 364
Kroppsøving 168 168 168 168
Sum fellesfag 1 596 1 736  1 512  1 652 
Felles programfag        
Praktisk-kunstneriske fag I 280 280 280 280
Praktisk-kunstneriske fag II 280 280 280 280
Sum felles programfag 560 560 560 560
Valgfrie programfag        
Programfag fra eget programområde 280 280 2801 2801
Programfag fra studieforberedende program 280 140 280 140
Sum valgfrie programfag 560 420 560 420
Sum 2 716 2 716 2 632 2 632

1 Må inkludere REARS09 eller REARS15.

Kunstlinjen

Fag- og timefordeling kunstlinjen
FagOrdinærUten fr.språk i gr.skole
Fellesfag    
Norsk 392 392
Historie 140 140
Samfunnslære 84 84
Religion 56 56
Matematikk 224 224
Naturfag 168 168
Engelsk 140 140
Fremmedspråk 224 364
Kroppsøving 168 168
Sum fellesfag 1 596 1 736
Felles programfag    
Tegning 336 336
Form 168 168
Farge 280 280
Kunsthistorie 168 168
Scenografi, eurytmi 168 168
Musikk 84 84
Sum felles programfag 1 204 1 204
Valgfrie programfag    
Form 2 140 0
Sum valgfrie programfag 140 0
Sum  2940  2940

 

 

Fellesfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Ordinære fellesfag

Det er 9 ordinære fellesfag for de studieforberedende utdanningsprogrammene. Matematikk og fremmedspråk finnes i forskjellige varianter. Norsk har tre koder og tre karakterer. Fagene er:

Ordinære fellesfag 
 Fag på vitnemålTimetall vitnemålFagkoderVurdering
Norsk bokmål 392 NORRS07 Karakter
Norsk sidemål   NORRS08 Karakter 
Norsk muntlig   NORRS09 Karakter 
Historie  140 HISRS01 Karakter 
Samfunnslære 84  SAFRS01 Karakter 
Religion 56 RELRS01 Karakter 
Matematikk P   224  MATRS01 Karakter 
Matematikk T  224  MATRS02 Karakter 
Matematikk T-R 140 MATRS03 Karakter 
Naturfag 168 NATRS01 Karakter 
Engelsk 140 ENGRS01 Karakter 
Tysk I 224  FSPRS05 Karakter 
Spansk I  224   FSPRS04   Karakter 

Russisk I

224 FSPRS03 Karakter 
Italiensk I  224 FSPRS02 Karakter 
Fransk I  224 FSPRS01 Karakter 
Fransk II  224 FSPRS11 Karakter 
Italiensk II  224 FSPRS12 Karakter 
Russisk II  224 FSPRS13 Karakter 
Spansk II  224 FSPRS14 Karakter 
Tysk II  224 FSPRS15 Karakter 
Fransk I+II1 364 FSPRS21   Karakter 
Italiensk I+II1 364 FSPRS22   Karakter 
Russisk I+II1 364   FSPRS23   Karakter 
Spansk I+II1 364  FSPRS24   Karakter 
Tysk I+II1 364   FSPRS25   Karakter 
Kroppsøving 168 KRORS01 Karakter 

1 Elever uten fremmedspråk i grunnskolen må i likhet med i Kunnskapsløftet ha 140 timer ekstra med fremmedspråk ("I+II-ordningen").

Programfag

På de studiespesialiserende utdanningsprogrammene er Praktisk kunstneriske fag I + II obligatoriske programfag.

Programfag på allmennlinjen
Fag på vitnemålTimetall på vitnemålFagkoder Vurdering
Praktisk kunstneriske fag I  280   PRKRS01   Karakter
Praktisk kunstneriske fag II  280 PRKRS02   Karakter 
Matematikk 2 140 REARS09 Karakter
Naturfag 2 112 NATRS02 Karakter 
Engelsk 2 140 ENGRS03 Karakter 
Årsoppgave 280 AAORS01 Karakter2 
2.fremmedspråk II 140 PSPRS1X Karakter 
Kunstfag tillegg 140 PRKRS05 Karakter 
Kunst og estetikk 280 KUNRS01 Karakter 
Astronomi  28 ASTRS01  Karakter 
Data IKT 84 DATRS01 Karakter 

2 Det gis ikke halvårsvurdering i faget.

Programfag på humanistlinjen
Fag på vitnemålTimetall på vitnemålFagkoder Vurdering
Praktisk kunstneriske fag I  280 PRKRS01 Karakter
Praktisk kunstneriske fag II  280  PRKRS02 Karakter 
Engelsk 2  140 ENGRS03 Karakter 
Engelsk 3 skriftlig  280   ENGRS05   Karakter 
Engelsk 3 muntlig    ENGRS06 Karakter
Litteratur og skriving  140  NORRS10 Karakter
Litteratur og skriving 2 280 NORRS12 Karakter
Samfunnslære 2 140  SAFRS02  Karakter
Samfunnslære 3 280  SAFRS03  Karakter
Historie 2 140  HISRS02  Karakter
Historie 3 280  HISRS03  Karakter
Tysk Nivå I 140  PSPRS05  Karakter
Spansk nivå I 140  PSPRS04  Karakter
Russisk nivå I 140  PSPRS03  Karakter
Italiensk nivå I 140  PSPRS02  Karakter
Fransk nivå I  140   PSPRS01   Karakter 
Fransk nivå II  140   PSPRS11   Karakter 
Italiensk nivå II  140   PSPRS12   Karakter 
Russisk nivå II  140   PSPRS13   Karakter 
Spansk nivå II  140 PSPRS14   Karakter 
Tysk nivå II  140  PSPRS15   Karakter 
Fransk nivå III 140 PSPRS21  Karakter 
Italiensk nivå III 140 PSPRS22  Karakter 
Russisk nivå III 140 PSPRS23  Karakter 
Spansk nivå III 140 PSPRS24  Karakter 
Tysk nivå III 140 PSPRS25  Karakter 
Årsoppgave 280  AAORS01  Karakter2

2 Det gis ikke halvårsvurdering i faget.

Programfag på realfaglinjen
Fag på vitnemålTimetall på vitnemålFagkoder Vurdering
Praktisk kunstneriske fag I  280   PRKRS01   Karakter
Praktisk kunstneriske fag II  280 PRKRS02   Karakter 
Biologi 2 140  REARS11  Karakter 
Biologi 3 280  REARS01  Karakter 
Data IT 1 140  REARS12  Karakter 
Data IT 1+2 280  REARS03  Karakter 
Fysikk 2 140  REARS13  Karakter 
Fysikk 3 280  REARS05  Karakter 
Kjemi 2 140 REARS14  Karakter 
Kjemi 3 280 REARS07 Karakter 
Matematikk 2 140 REARS09  Karakter 
Matematikk 3 280 REARS10  Karakter 
Årsoppgave 280 AAORS01 Karakter2 

 

2 Det gis ikke halvårsvurdering i faget.

Programfag på kunstlinjen
Fag på vitnemålTimetall på vitnemålFagkoder Vurdering
Tegning 336  FORRS01  Karakter
Farge  280  FORRS02  Karakter 
Form  168  FORRS03  Karakter 
Form 2  140  FORRS06  Karakter 
Kunsthistorie 168  FORRS04  Karakter 
Scenografi, eurytmi 168  FORRS07  Karakter 
Årsoppgave  280  AAORS01  Karakter2 
Musikk 1 84 MUSRS08  Deltatt/Ikke deltatt

2 Det gis ikke halvårsvurdering i faget.

Musikklinjen, musikkteaterlinjen og teaterlinjen

Fag- og timefordeling musikklinjen, musikkteaterlinjen, teaterlinjen 
Fag Musikklinjen ordinærMusikklinjen uten fr.språk i gr.skoleMusikkteaterlinjen ordinærMusikkteaterlinjen uten fr.språk i gr.skoleTeaterlinjen ordinærTeaterlinjen uten fr.språk i gr.skole
Fellesfag             
Norsk 392 392 392 392 392 392 
Historie 140 140 140 140 140  140 
Samfunnslære   84 84  84  84  84  84 
Religion   56 56 56 56 56 56
Matematikk   224  224  224  224  224  224 
Naturfag   168  168   168   168   168   168  
Engelsk   140 140  140  140  140  140 
Fremmedspråk   224  346   224   364   224   364 
Sum fellesfag  1428   1568 1428 1568 1428 1568
Felles programfag            
Individuell øving  168   168         
Øving i fellesskap  476   476         
Musikk i perspektiv 336   336         
Bevegelse musikk 252   252          
Musikkproduksjon 1 140 140        
Utøvende musikalske fag     336 336     
Utøvende sceniske fag     420 420    
Musikk og teaterteori     168 168     
Musikkteater og samfunn      112 112     
Bevegelse musikkteater     336   336      
Skuespillerfag          308 308 
Stemmebruk og tekst          84 84 
Teater i perspektiv          252 252
Drama og samfunn          112 112 
Bevegelse teater          336  336 
Teaterproduksjon 1          280  280 
Sum felles programfag   1 372 1 232 1 372 1 232 1 372 1 232
Valgfrie programfag            
Programfag fra studieforberedende program  140 140  140 
Sum valgfrie programfag  140 140  140 
Sum   2 940 2 940  2 940  2 940  2 940  2 940 

 

Musikklinjen
Fag på vitnemålTimetall på vitnemålFagkoder Vurdering
Individuell øving 168  MUSRS01  Karakter
Øving i fellesskap 476  MUSRS02  Karakter
Musikkproduksjon 1 140  MUSRS03 Karakter
Musikkproduksjon 2 140  MUSRS04  Karakter
Musikk i perspektiv  336  MUSRS05  Karakter
Bevegelse musikk 252  MUSRS07  Karakter

 

Musikkteaterlinjen
Fag på vitnemålTimetall på vitnemålFagkoder Vurdering
Utøvende musikalske fag  336   MUSRS09   Karakter
Utøvende sceniske fag  420 DRARS01   Karakter
Musikk og teaterteori  168   DRARS02   Karakter
Musikkteater og samfunn  112   DRARS03   Karakter
Bevegelse musikkteater  336  DRARS04   Karakter
Musikkteater prosjekt  140   DRARS12   Karakter

 

Teaterlinjen
Fag på vitnemålTimetall på vitnemålFagkoder Vurdering
Skuespillerfag   308   DRARS05   Karakter
Stemmebruk og tekst  84   DRARS06   Karakter
Teaterproduksjon 1  280   DRARS07   Karakter
Teaterhistorie og teori  252   DRARS09   Karakter
Teaterpedagogikk  112   DRARS10   Karakter
Bevegelsesfag  336   DRARS11   Karakter
Teaterproduksjon 2 140 DRARS08  Karakter

Fag- og timefordeling yrkesfaglige utdanningsprogram - Medialinjen

Fag- og timefordelingen er bindende for de ulike årstrinn slik den fremgår av tabellen.

Fag- og timefordeling medialinjen
FagVg1 + Vg2Vg3 Samlet
Fellesfag      
Norsk  112  280  392
Historie    140  140
Samfunnslære  84    84
Matematikk  84  140  224
Naturfag  56  112  168
Engelsk  140    140
Kroppsøving  112  56  168
Sum fellesfag 588  728  1 316
Felles programfag      
Mediekommunikasjon  318    318
Mediedesign  318    318
Medieproduksjon  318    318
Medier og kommunikasjon 1   140  140
Sum felles programfag 954  140  1 094
Valgfrie programfag, for eksempel      
Prosjekt til fordypning 420   420
Medier og kommunikasjon 2   1401 1401
Praktisk-kunstneriske fag I    280 280
Religion     56   56 
Minimum valgfrie programfag  420   112   532 
Sum   1 962   980   2 942 

1 Medier og kommunikasjon 2 er 280 timer, men kommer istedenfor Medier og kommunikasjon 1. Det økte timetallet blir 140 timer.

Fellesfag i yrkesfaglige utdanningsprogram

Ordinære fellesfag (treårig løp)

Det er 8 ordinære fellesfag for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Matematikk finnes i forskjellige varianter. Norsk har tre koder og tre karakterer. Fagene er:

Ordinære fellesfag
Fag på vitnemålTimetall vitnemålFagkoder Vurdering
Norsk bokmål 392  NORRS07  Karakter
Norsk sidemål   NORRS08  Karakter
Norsk muntlig   NORRS09  Karakter
Historie  140 HISRS01  Karakter
Samfunnslære  84  SAFRS01  Karakter
Religion  56  RELRS01  Karakter
Matematikk P 224  MATRS01  Karakter
Matematikk T 224  MATRS02  Karakter
Naturfag  168  NATRS01  Karakter
Engelsk  140  ENGRS01  Karakter
Kroppsøving  168  KRORS01  Karakter

 

Fellesfag etter toårig løp

Det er 4 fellesfag som er egne for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i det toårige løpet. Matematikk finnes i forskjellige varianter. Fagene er:

Fellesfag etter toårig løp
Fag på vitnemålTimetall på kompetansebevis eller vitnemålFagkoderVurdering
Norsk bokmål  112   NORRS16   Karakter
Matematikk P  84   MATRS04   Karakter
Matematikk T  84   MATRS05  Karakter
Naturfag  56   NATRS03   Karakter
Kroppsøving   112   KRORS02   Karakter


Programfag

Programfag
Fag på vitnemålTimetall på kompetansebevis eller vitnemålFagkoder Vurdering
Mediekommunikasjon   312   MEDRS01   Karakter
Mediedesign   318   MEDRS02   Karakter
Medieproduksjon   318   MEDRS03   Karakter
Medier og kommunikasjon  280   MEDRS05   Karakter
Praktisk-kunstneriske fag I  280   PRKRS01   Karakter
Prosjekt til fordypning  xxx   PFORS[XX]  Karakter

Liste over fag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag fra steinerskolene

Listen er laget for elever som har gjennomført treårig videregående steinerskole, og som trenger å forbedre karakterer ved å ta faget som privatist etter LK06. Listen viser hvilke fag i LK06 som kan erstatte fag fra steinerskolene. Den viser ikke fag fra steinerskolene som kan erstatte fag i LK06.

Fag i SteinerskolerFag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag fra steinerskoler    

Linjer:

Timetall

Fagkode

 

Timetall

Fagkode:

Merknader:

Fellesfag

 

 

Fellesfag

 

 

 

Norsk hovedmål

392

NORRS07

Norsk hovedmål

393

NOR1211

 

Norsk sidemål

 

NORRS08

Norsk sidemål

 

NOR1212

 

Norsk muntlig

 

NORRS09

Norsk muntlig

 

NOR1213

 

Engelsk

140

ENGRS01

Engelsk

140

ENG1002

Må ta eksamen i begge fag

 

 

 

Engelsk muntlig

 

ENG1102

 

2.fremmedspråk I

224

FSPRS0X

fremmedspråk nivå I

224

FSPXXXX skriftlig

Se egen liste over språkfagene

 

 

 

fremmedspråk muntlig

 

FSPXXXX muntlig

 

2.fremmedspråk II

224

FSPRS1X

fremmedspråk nivå II

224

FSPXXXX skriftlig

 

 

 

 

fremmedspråk muntlig

 

FSPXXXX muntlig

 

2.fremmedspråk I + II

364

FSPRS2X

fremmedspråk nivå II

224

FSPXXXX skriftlig

 

 

 

 

fremmedspråk muntlig

 

FSPXXXX muntlig

 

Historie

140

HISRS01

Historie

168

HIS1002

 

Samfunnslære

84

SAFRS01

Samfunnslære

84

SAF1001

 

Religion

56

RELRS01

Religion og etikk

84

REL1001

 

Naturfag

168

NATRS01

Naturfag

140

NAT1002

Begge fagene må tas for å erstatte naturfag 1

 

 

 

Geografi

56

GEO1001

 

Matematikk P

224

MATRS01

Matematikk 1P

140

MAT1011

Må ta eksamen i begge fag

 

 

 

Matematikk 2P

84

MAT1015

 

Matematikk T

224

MATRS02

Matematikk 1T

140

MAT1013

Må ta eksamen i MAT1013 og enten REA3026 eller REA 3023

 

 

 

Matematikk S1

140

REA3026

 

 

 

 

Matematikk R1

140

REA3022

 

Matematikk T-R

140

MATRS03

Matematikk 1T

140

MAT1013

 

Kroppsøving

168

KRORS01

Kroppsøving

168

KRO1006

 

Almennlinjen

 

 

 

 

 

 

Programfag:

 

 

 

 

 

 

Praktisk kunstneriske fag I

280

PRKRS01

Kunst og visuelle virkemidler 1

140

KDA2001

Må ta begge fagene

 

 

 

Musikk, dans og drama

140

MDD2001

 

Praktisk kunstneriske fag II

280

PRKRS02

Kunst og visuelle virkemidler 2

140

KDA2002

Må ta begge fagene

 

 

 

Teaterensemble

140

MDD3005

 

Matematikk 3

140

REARS09

Matematikk R1

140

REA3022

 

Naturfag

112

NATRS02

Kjemi 1

140

REA3011

Må ta ett av fagene

 

 

 

Fysikk 1

140

REA3004

 

Engelsk

140

ENGRS03

Internasjonal engelsk

140

SPR3008

Må ta eksamen både skriftlig og muntlig

 

 

 

Int. engelsk muntlig

140

SPR3009

 

Årsoppgave

280

AAORS01

Valgfritt programfag

280

 

Se egen liste, faget kan ikke være et fag som eleven allerede har tilsvarende fag til på vitnemålet

2.fremmedspråk II

140

PSPRS1X

2.fremmedspråk nivå II

140

PSPXXXX

Se egen liste over språkfagene

 

 

 

 

 

PSPXXXX

 

Kunstfag tillegg

140

PRKRS05

Kunst og visuelle virkemidler 3

140

KDA2003

 

Kunst og estetikk

280

KUNRS01

Design og arkitektur 1

140

KDA2004

Må ta begge fagene

 

 

 

Design og arkitektur 2

140

KDA2005

 

Astronomi

28

ASTRS01

Geofag X

84

REA3007

 

Data IKT

84

DATRS01

Teknologi og forskningslære X

84

REA3017

 

Humanistlinjen

 

 

 

 

 

 

Programfag:

 

 

 

 

 

 

Praktisk kunstneriske fag I

280

PRKRS01

Kunst og visuelle virkemidler 1

140

KDA2001

Må ta begge fagene

 

 

 

Musikk, dans og drama

140

MDD2001

 

Praktisk kunstneriske fag II

280

PRKRS02

Kunst og visuelle virkemidler 2

140

KDA2002

Må ta begge fagene

 

 

 

Teaterensemble

140

MDD3005

 

Engelsk2

140

ENGRS03

Internasjonal engelsk

140

SPR3008

Må ta både skriftlig og muntlig eksamen

 

 

 

Int. engelsk muntlig

 

SPR3009

 

Engelsk3 skriftlig

280

ENGRS05

Engelskspråklig litteratur og kultur, skriftlig

140

SPR3012

Må ta både skriftlig og muntlig eksamen i internasjonal engelsk i tillegg

Engelsk3 muntlig

 

ENGRS06

Engelskspråklig litteratur og kultur, muntlig

 

SPR3013

 

Litteratur og skriving

140

NORRS10

Valgfritt programfag 1 fra programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

140

XXX####

Kan ikke ta engelskfag.

Litteratur og skriving 2

280

NORRS12

Valgfritt programfag 1 og 2 fra programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

140

XXX####

Må ta begge fagene. Kan ikke ta engelskfag.

 

 

 

 

140

XXX####

 

Samfunnslære 2

140

SAFRS02

Valgfritt programfag 1 fra programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

140

XXX####

Kan ikke ta engelskfag.

Samfunnslære 3

280

SAFRS03

Valgfritt programfag 1og 2 fra programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

140

XXX####

Må ta begge fagene. Kan ikke ta engelskfag.

 

 

 

 

140

XXX####

 

Historie 2

140

HISRS02

Historie og filosofi 1

140

SAM3001

 

Historie 3

280

HISRS03

Historie og filosofi 1

140

SAM 3001

Må ta begge fagene

 

 

 

Historie og filosofi 2

140

SAM3002

 

2.fremmedspråk I

224

PSPRS1X

2.fremmedspråk nivå I

224

PSPXXXX

Må ta både skriftlig og muntlig eksamen

2.fremmedspråk II

224

PSPRS1X

2.fremmedspråk nivå II

224

PSPXXXX

Må ta både skriftlig og muntlig eksamen

2.fremmedspråk III

140

PSPRS1X

2.fremmedspråk nivå III

140

PSPXXXX

Må ta både skriftlig og muntlig eksamen

Årsoppgave

280

AAORS01

Valgfritt programfag

280

 

Se egen liste, faget kan ikke være et fag som eleven allerede har tilsvarende fag til på vitnemålet

Realfaglinjen

 

 

 

 

 

 

Programfag:

 

 

 

 

 

 

Praktisk kunstneriske fag I

280

PRKRS01

Kunst og visuelle virkemidler 1

140

KDA2001

Må ta begge fagene

 

 

 

Musikk, dans og drama

140

MDD2001

 

Praktisk kunstneriske fag II

280

PRKRS02

Kunst og visuelle virkemidler 2

140

KDA2002

Må ta begge fagene

 

 

 

Teaterensemble

140

MDD3005

 

Biologi 2

140

REARS11

Biologi 1

140

REA3001

 

Biologi 3

280

REARS01

Biologi 2

140

REA3002

Må ta både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen, må også ta Biologi 1

 

 

 

Biologi 2, muntlig-praktisk

 

REA3003

 

Data IT 1

140

REARS12

Informasjonsteknologi 1

140

REA3014

 

Data IT 1+2

280

REARS03

Informasjonsteknologi 2

140

REA3015

Må ta både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen, må også ta inf.tekn.1

 

 

 

Inf.tek. 2 muntlig-praktisk

 

REA3016

 

Fysikk 2

140

REARS13

Fysikk 1

140

REA3004

 

Fysikk 3

280

REARS05

Fysikk 2

140

REA3005

Må ta både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen må også ta Fysikk 1

 

 

 

Fysikk 2 muntlig-praktisk

 

REA3006

 

Kjemi 2

140

REARS14

Kjemi 1

140

REA3011

 

Kjemi 3

280

REARS07

Kjemi 2

140

REA3012

Må ta både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen må også ta Kjemi 1

 

 

 

Kjemi 2 muntlig -praktisk

 

REA3013

 

Matematikk 3

140

REARS09

Matematikk R1

140

REA3022

 

Matematikk 4

280

REARS15

Matematikk R2

140

REA3024

Må også ta eksamen i R1

Årsoppgave

280

AAORS01

Valgfritt programfag

280

 

Se egen liste, faget kan ikke være et fag som eleven allerede har tilsvarende fag til på vitnemålet

Kunstfaglinjen

 

 

 

 

 

 

Programfag:

 

 

 

 

 

 

Tegning

336

FORRS01

Kunst og visuelle virkemidler 1

140

KDA2001

Må ta alle tre fag

 

 

 

Kunst og visuelle virkemidler 2

140

KDA2002

 

 

 

 

Kunst og visuelle virkemidler 3

140

KDA2003

 

Farge

280

FORRS02

Design og arkitektur 1

140

KDA2004

Må ta begge fag

 

 

 

Design og arkitektur 3

140

KDA2006

 

Form 1

168

FORRS03

Design og arkitektur 2

140

KDA2005

 

Form 2

140

FORRS06

Foto og grafikk

140

KDA3004

 

Kunsthistorie

168

FORRS04

Kunst og skapende arbeid

140

KDA3001

 

Scenografi, eurytmi

168

FORRS07

Scenisk dans

140

DAN2003

 

Årsoppgave

280

AAORS01

Valgfritt programfag

280

 

Se egen liste, faget kan ikke være et fag som eleven allerede har tilsvarende fag til på vitnemålet

Musikk 1

84

MUSRS08

Valgfritt programfag

140

 

Kan ikke være fra formgivingsfag

Musikklinjen

 

 

 

 

 

 

Programfag:

 

 

 

 

 

 

Individuell øving

168

MUSRS01

Instrument, kor, samspill 2

140

MUS2004

 

Øving i fellesskap

476

MUSRS02

Musikk

140

MDD3004

Må ta alle tre fag

 

 

 

Instrument, kor, samspill 1

140

MUS2003

 

 

 

 

Instruksjon og ledelse

140

MUS2009

 

Musikkproduksjon 1

140

MUSRS03

Musikkfordypning 1

140

MUS3001

 

Musikkproduksjon 2

140

MUSRS04

Musikkfordypning 2

140

MUS3003

 

Musikk i perspektiv

336

MUSRS05

Musikk i perspektiv 1

140

MUS2005

må ta alle tre fag

 

 

 

Musikk i perspektiv 2

140

MUS2007

 

 

 

 

Lytting

56

MDD3002

 

Bevegelse musikk

252

MUSRS07

Ergonomi og bevegelse 1

56

MUS2001

inkluderer ergonomi og bevegelse 1, må ta MUS2002 og KRO1003

 

 

 

Ergonomi og bevegelse 2

56

MUS2002

 

 

 

 

Kroppsøving

168

KRO1003

 

Musikkteaterlinjen

 

 

 

 

 

 

Programfag:

 

 

 

 

 

 

Utøvende musikalske fag

336

MUSRS09

Instrument, kor og samspill 1

140

MUS2003

Må ta alle tre fag

 

 

 

Instrument, kor og samspill 2

140

MUS2004

 

 

 

 

Lytting

56

MDD3002

 

Utøvende sceniske fag

420

DRARS01

Teaterproduksjon 1

140

DRA2003

Eksamen i teaterproduksjon 2 godskriver Teaterproduksjon 1 og teaterensemble

 

 

 

Teaterproduksjon 2

140

DRA2004

 

 

 

 

Teaterensemble

140

MDD3005

 

Musikk og teaterteori

168

DRARS02

Musikk i perspektiv 1

140

MUS2005

 

Musikkteater og samfunn

112

DRARS03

Teater i perspektiv 1

140

DRA2005

 

Bevegelse musikkteater

168

DRARS04

Bevegelse

56

MDD3001

Teater og bevegelse 2 godskriver teater og bevegelse 1

 

 

 

Teater og bevegelse 1

56

DRA2001

 

 

 

 

Teater og bevegelse 2

56

DRA2002

 

Musikkteater prosjekt

140

DRARS12

Teaterproduksjon fordypning 2

140

DRA3002

 

Teaterlinjen

 

 

 

 

 

 

Programfag:

 

 

 

 

 

 

Skuespillerfag

308

DRARS05

Teaterproduksjon 1

140

DRA2003

Eksamen i Teaterproduksjon 2, DRA2004 godskriver Teaterproduksjon 1 og Teaterensemble

 

 

 

Teaterproduksjon 2

140

DRA2004

 

 

 

 

Teaterensemble

140

MDD3005

 

Stemmebruk og tekst

84

DRARS06

Teaterensemble

140

MDD3005

Kan ikke samtidig erstatte DRARS05

Teaterproduksjon1

280

DRARS07

Teaterproduksjon fordypning 1

140

DRA3001

Må ta begge fag. Kan ikke samtidig erstatte DRARS08

 

 

 

Teaterproduksjon fordypning 2

140

DRA3002

 

Teaterhistorie og teori

252

DRARS09

Teater i perspektiv 1

140

DRA2005

Må ta begge fag

 

 

 

Teater i perspektiv 2

140

DRA2007

 

Teaterpedagogik

112

DRARS10

Drama og samfunn

140

DRA2009

 

Bevegelsesfag

168

DRARS11

Bevegelse

56

MDD3001

Eksamen i Teater og bevegelse 2 godskriver Teater og bevegelse 1

 

 

 

Teater og bevegelse 1

56

DRA2001

 

 

 

 

Teater og bevegelse 2

56

DRA2002

 

Teaterproduksjon2

140

DRARS08

Teaterproduksjon fordypning 1

140

DRA3001

Kan ikke samtidig erstatte DRARS07

Medialinjen

 

 

 

 

 

 

Programfag:

 

 

 

 

 

 

Mediekommunikasjon

312

MEDRS01

Mediekommunikasjon

159

MED1001

Må ta begge fagene

 

 

 

 

159

MED2001

 

Mediedesign

318

MEDRS02

Mediedesign og medieuttrykk

159

MED1002

Må ta begge fagene

 

 

 

 

159

MED2002

 

Medieproduksjon

318

MEDRS03

Medieproduksjon

159

MED1003

Må ta begge fagene

 

 

 

 

159

MED2003

 

 

 

 

Tverrfaglig eksamen

 

MED1004

Må tas i tillegg, hvis noen av fagene MED1001, MED1002, MED1003, MED2001, MED2002 eller MED2003 skal tas som privatist.

 

 

 

tverrfaglig eksamen

 

MED2004

 

Drift og vedlikehold

312

ISFRS01

Mediekommunikasjon

159

MED1001

Må ta begge fagene

 

 

 

Drift og vedlikehold

169

ISF2001

 

Bruker og driftsstøtte

318

ISFRS01

Mediedesign og medieuttrykk

159

MED1002

Må ta begge fagene

 

 

 

Bruker og driftsstøtte

169

ISF2002

 

Virksomhetsstøtte

318

ISFRS01

Medieproduksjon

159

MED1003

Må ta begge fagene

 

 

 

Virksomhetsstøtte

169

ISF2003

 

 

 

 

Tverrfaglig eksamen

 

MED1004

Må tas i tillegg, hvis noen av fagene MED1001, MED1002, MED1003, ISF2001, ISF2002 eller ISF2003 skal tas som privatist.

 

 

 

tverrfaglig eksamen

 

ISF2004

 

Medier og kommunikasjon

280

MEDRS05

Medier og kommunikasjon

140

MED3001

Må ta MED3001 og enten MED3002, MED3003 eller MED3004

 

 

 

Bilde

140

MED3002

 

 

 

 

Lyd

140

MED3003

 

 

 

 

Tekst

140

MED3004

 

Fremmedspråk

 

 

 

 

 

 

Tysk I

224

FSPRS05

 

 

 

Alle fremmedspråkene kan erstattes av det samme språket på tilsvarende nivå og omfang. Eller et annet fremmedspråk med samme omfang, også av fremmedspråk som ikke gis i steinerskolene.

Spansk I

224

FSPRS04

 

 

 

 

Russisk I

224

FSPRS03

 

 

 

 

Italiensk I

224

FSPRS02

 

 

 

 

Fransk I

224

FSPRS01

 

 

 

 

Fransk II

224

FSPRS11

 

 

 

 

Italiensk II

224

FSPRS12

 

 

 

 

Russisk II

224

FSPRS13

 

 

 

 

Spansk II

224

FSPRS14

 

 

 

 

Tysk II

224

FSPRS15

 

 

 

 

Fransk I+II

364

FSPRS21

 

 

 

 

Italiensk I+II

364

FSPRS22

 

 

 

 

Russisk I+II

364

FSPRS23

 

 

 

 

Spansk I+II

364

FSPRS24

 

 

 

 

Tysk I+II

364

FSPRS25

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!