Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2023

9. Elever som tar fag fra videregående nivå

Elever på ungdomstrinnet som får opplæring i fag på videregående nivå, skal likevel ha standpunktkarakterer i de tilsvarende grunnskolefagene.

Elever som følger opplæringen i fag på videregående nivå kan velge om de vil avslutte tilsvarende grunnskolefag på 8., 9. eller 10. årstrinn. Det innebærer at eleven kan avslutte grunnskolefaget før han eller hun starter med å ta fag i videregående opplæring. Eleven deltar i det ordinære eksamensuttrekket på 10. årstrinn det året de avslutter faget. Dersom eleven ikke trekkes ut til eksamen i faget, er faget å regne som avsluttet med standpunktkarakter. Selv om opplæringen i et fag avsluttes før 10. årstrinn, fører dere standpunktkarakter og fagkode for 10. årstrinn på vitnemålet.

Elever på 10. årstrinn skal, uavhengig av om han eller hun har blitt trukket til eksamen i tidligere avsluttede fag, fortsatt være med i trekket på 10. årstrinn i de øvrige fagene. Det betyr at elever som avlegger eksamen i ett eller flere fag før 10. årstrinn kan bli trukket ut til eksamen i flere fag enn det som er kravet for elever i ordinært løp. For de elevene fra grunnskolen som vil få flere eksamener enn det som er kravet til et ordinært løp, fører dere FAM45 «Flere eks. enn krav, ord. løp». Dette vil gjelde alle eksamener som er tatt utover de som er obligatoriske; en skriftlig eksamen og en muntlig eksamen.

Elever som på ungdomstrinnet tar fag fra videregående opplæring skal ha ordinært vitnemål for fullført grunnskole. I tillegg har de rett til kompetansebevis for oppnådd kompetanse fra videregående opplæring. Det er den videregående skolen som skal utstede kompetansebeviset.

På kompetansebeviset skal den videregående skolen føre fravær, jf. Retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring pkt. 8.1.

Karakterer i orden og adferd føres på vitnemålet fra grunnskolen.

Se rundskriv Udir-04-2013 Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet.

Forskrift til opplæringsloven § 1-15 og § 3-26 tredje ledd.