Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2023

8. Elever med rett til særskilt språkopplæring

Når skolen har fattet vedtak om særskilt språkopplæring, kan elevene få opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk og etter læreplanen i morsmål for språklige minoriteter. Når eleven har fått tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen, skal eleven ha opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Skolen skal bare gi vurdering med karakter i norskfaget etter den ordinære læreplanen i norsk.

Dersom eleven ikke har gått over til ordinær læreplan i norsk ved avsluttet grunnskoleopplæring, skal dere likevel føre koden for det ordinære norskfaget. I rubrikken for standpunktkarakterer fører dere «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) og FAM41 «Språkopplæring. <fagkode grunnleggende norsk og/eller fagkode morsmål >». Der angir dere etter hvilken læreplan den særskilte språkopplæringen er gitt, og på hvilket språknivå i læreplanen eleven avsluttet opplæring.

For fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål og minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge, se punkt 6.

Elever med rett til særskilt språkopplæring

Opplæringsloven § 2-8. Forskrift til opplæringsloven § 3-19.