Mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og Utdanningsdirektoratet 2021–2025

2. Mandatet for SRY og faglige råd

2.1 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i henhold til § 12-1 i opplæringsloven og skal gi departementet råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. SRY skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv, som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. SRY skal være et forum for dialog mellom departementet, partene i arbeidslivet, elev- og lærerorganisasjonene og skoleeier.

Det er departementet som fastsetter mandat for SRY. Mandatet inneholder en nærmere beskrivelse av SRY sine oppgaver. Det tas forbehold om at det kan komme endringer i oppnevningsperioden.

SRY skal:

 • arbeide for å fremme yrkesfagene, og bedre tilgangen på læreplasser
 • bidra til å utvikle fag- og yrkesopplæringen, inkludert karriereveiledning, slik at den ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for kompetanse
 • bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og yrkesopplæringen nasjonalt, regionalt og lokalt, samt mellom bransjer og sektorer
 • gi råd om fag- og yrkesopplæringens rolle i den samlede utdannings- og kompetansepolitikken
 • ta initiativ til forskning og innovasjon i fag- og yrkesopplæringen
 • gi råd om antall faglige råd og rådenes arbeidsområde og sammensetning
 • ha en aktiv rolle i det internasjonale samarbeidet for å utvikle fag- og yrkesopplæringen

2.2 De faglige rådene

De faglige rådene er rådgivende organ for statlige utdanningsmyndigheter og oppnevnes av Utdanningsdirektoratet. De skal fremme arbeidslivets behov og synspunkter overfor myndighetene og ha innflytelse på hele opplæringsløpet. Hvert fag eller fagområde som har læretid i bedrift, og hvert yrkeskompetansefag skal være tilknyttet et faglig råd, og det er etablert ett faglig råd for hvert utdanningsprogram. Rådene bidrar til å utvikle fag- og yrkesopplæringen innenfor de respektive fagene og tilgrensende fagområder.

De faglige rådene skal:

 • bidra til et godt kunnskapsgrunnlag om utdanningsprogrammet
 • være et bindeledd mellom myndighetene og partene og bidra til gjensidig informasjonsflyt og kompetanseoverføring
 • følge med på søking, gjennomføring og verdsetting i arbeidslivet for fagene og fremme forslag som kan bidra til å utvikle utdanningene
 • identifisere endringer i kompetansebehov i arbeidslivet og fremme forslag til endringer i læreplanene og tilbudsstrukturen for vg1, vg2 og vg3
 • gi råd til utdanningsmyndighetene i utviklingen og forvaltningen av utdanningene
 • foreslå medlemmer til læreplangrupper og nasjonale klagenemnder og sakkyndige til ordningen med godkjenning av utenlandsk utdanning
 • bistå med kvalitetssikring av yrkesbeskrivelser på utdanning.no

I oppnevningsperioden 2021–2025 vil rådenes oppgaver være knyttet til iverksettingen av fagfornyelsen i yrkesfagene.

Faglig råd har avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i læreplaner på vg3. Dette innebærer at myndighetene skal legge til rette for å iverksette forslag til endringer i læreplaner på vg3 dersom de ikke er i strid med opplæringslov eller forskrift, de ikke har større økonomiske konsekvenser og ikke har vesentlige konsekvenser for innhold eller struktur på vg1 og vg2. Myndighetene skal legge særlig stor vekt på de faglige rådenes forslag til endringer i tilbudsstrukturen på vg3. Beslutningsmyndigheten ligger hos Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

2.2.1 Utviklingsredegjørelser

En gang i løpet av oppnevningsperioden skal de faglige rådene utarbeide en utviklingsredegjørelse der de gjør greie for den faglige utviklingen og endringer i bransjen/sektoren som får betydning for utdanningstilbudet. De skal basere redegjørelsen på bransjekunnskap, tilgjengelig forskning, analyser og prognoser. Utdanningsdirektoratet skal utforme bestillingen til utviklingsredegjørelsen i samarbeid med de faglige rådene og sette en frist for arbeidet.

2.3 Sekretariatet

Utdanningsdirektoratet er sekretariat for SRY og de faglige rådene. Sekretariatet tilrettelegger for rådene og er et bindeledd mellom Utdanningsdirektoratet og rådene.

Sekretariatet skal:

 • bidra til informasjonsflyt og kompetanseoverføring mellom SRY, de faglige rådene, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet
 • tilrettelegge Utdanningsdirektoratets kunnskapsgrunnlag for bruk i de faglige rådene og SRY
 • legge frem saker av relevans for SRY og de faglige rådene og holde rådene orientert i saksbehandlingen av endringsforslag
 • planlegge, gjennomføre og følge opp rådsmøtene i samarbeid med arbeidsutvalgene og bidra til at rådene har tilgjengelig informasjon om sakene som skal behandles
 • bidra i arbeidet med å utforme velbegrunnede og dokumenterte forslag og anbefalinger til utdanningsmyndighetene fra SRY og de faglige rådene
 • følge utviklingstrekk i arbeidsmarkedet og orientere rådene om viktige endringer
 • medvirke til at rådenes arbeid er i henhold til mandatet og retningslinjene

Utdanningsdirektoratet finansierer sekretariatet for SRY og de faglige rådene, og dekker reise- og møtekostnader for rådsmedlemmene. Organisasjonene dekker tapt arbeidsfortjeneste ved behov.