Mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og Utdanningsdirektoratet 2021–2025

1. Partssamarbeid om fag- og yrkesopplæring

Trepartssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen handler om at arbeidslivets organisasjoner og myndighetene sammen skal komme frem til gode løsninger. Det offentlige utdanningssystemet i Norge og partene i arbeidslivet har lange tradisjoner for å samarbeide. Organisasjonene kjenner samfunnsbehov, arbeidsmarkedspolitikken og behovet for kompetanse i arbeidslivet, mens myndighetenes representanter kjenner de nasjonale målene, lov og regelverk, finansiering og vilkårene som er satt på politisk og administrativt nivå. Trepartssamarbeidet skal bidra til at man sammen utvikler løsninger som på best mulig måte ivaretar både individets, arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse.

I opplæringsloven er Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) hjemlet i § 12-1, og de faglige rådene i § 12-2. SRY og de faglige rådene er rådgivende organ for utdanningsmyndighetene. Utdanningsdirektoratet har en koordinerende rolle, og skal bidra til at SRY og de faglige rådene får tilgang til kompetansen i direktoratet, og til den informasjon som blir utarbeidet i eller kommer til direktoratet.

Reindriftsfaget og de fem duodjifagene er kulturbærere for samisk nærings- og samfunnsliv. Det er Sametinget som fastsetter læreplanene for disse fagene, og de samiske utdanningsmiljøene deltar i de faglige rådene som har ansvaret for fagene.

1.1 Internasjonale forpliktelser

Partssamarbeidet er forankret i ILO-konvensjon nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæring, som Norge ratifiserte i 1976. Konvensjonen forplikter statene til å utforme og gjennomføre politikk, retningslinjer og tiltak for yrkesveiledning og yrkesopplæring i samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner og andre interesserte organisasjoner der det passer seg (artikkel 4 og 5).

Norge har også særlige forpliktelser knyttet til urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur. Dette er nedfelt i ILO-konvensjon nr. 169 om myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet.