Mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og Utdanningsdirektoratet 2021–2025

3. Sammensetning og oppnevning av SRY og de faglige rådene

3.1 Sammensetning av SRY

SRY skal ha 14 medlemmer og være sammensatt av personlig oppnevnte representanter fra arbeidstakerorganisasjonene (herunder lærerorganisasjoner), arbeidsgiverorganisasjonene, nasjonale og regionale utdanningsmyndigheter og elever/lærlinger. Hvert medlem er oppnevnt for fire år av gangen og skal ha en personlig vararepresentant. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene skal til sammen utgjøre flertallet i organet.

3.2 Sammensetningen av faglige råd

Rådene skal være sammensatt av like mange representanter fra arbeidstakerorganisasjonene som fra arbeidsgiverorganisasjonene, og sammen skal de danne et flertall i rådene. I tillegg skal skoleeier, pedagogisk personell og elever være representert i rådene.

Organisasjonene som oppnevnes i rådene, bør reflektere størrelsen på lærefagene i utdanningsprogrammene målt i antall lærlinger. Medlemmene i de faglige rådene skal så langt det er mulig, dekke hele kompetanseområdet som utdanningsprogrammene består av.

Rådene kan suppleres med andre organisasjoner der kompetanse ikke kan hentes fra partene i arbeidslivet. Observatører oppnevnes ved behov.

3.3 Oppnevning

SRY oppnevnes av Kunnskapsdepartementet i henhold til § 12-1 i opplæringsloven, og departementet fastsetter SRYs sammensetning og mandat.

Kunnskapsdepartementet har delegert myndigheten til å oppnevne de faglige rådene til Utdanningsdirektoratet, og etter forslag fra SRY er det Utdanningsdirektoratet som fastsetter hvilke faglige råd som skal oppnevnes, hvilke faglige felt det enkelte rådet skal dekke, og rådets sammensetning og oppgaver.

SRY og de faglige rådene oppnevnes for fire år av gangen og skal ha minst 40 prosent av begge kjønn i hvert enkelt råd. Medlemmene og varamedlemmene oppnevnes etter forslag fra organisasjonene.

Hvert medlem har et oppnevnt varamedlem, og medlemmet har ansvaret for dialogen mellom dem. To organisasjoner kan dele én plass i et råd som henholdsvis medlem og varamedlem. Organisasjonene skal avtale på forhånd om rollene skal byttes i løpet av oppnevningsperioden.

Både medlemmene og varamedlemmene kan skiftes ut i løpet av oppnevningsperioden. Organisasjonen som er oppnevnt, skal da foreslå et nytt medlem. Sekretariatet følger med på at varamedlemmer blir innkalt ved behov, og kan be organisasjonene foreslå et nytt medlem dersom et medlem gjentakende ganger ikke deltar i rådets arbeid. Dersom et rådsmedlem trekker seg, skal varamedlemmet møte fast frem til et nytt medlem er oppnevnt.

3.4 Konstituering

SRY og de faglige rådene konstituerer seg selv. De faglige rådene skal oppnevne en leder, en nestleder og et arbeidsutvalg (AU).