PIRLS

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) undersøker leseinnsats og leseferdigheter blant elever på fjerde og femte trinn.

Undersøkelsen blir gjennomført hvert femte år. Norge har deltatt i PIRLS i 2001, 2006, 2011 og i 2016. 

PIRLS 2016

52 land deltok i PIRLS 2016. I Norge deltok 8600 elever ved 160 skoler. I 2016 ble også den elektroniske varianten ePIRLS gjennomført på 5. trinn. ePIRLS tester elevenes evne til å lese og anvende informasjon fra nettet.

Resultatene fra PIRLS 2016 ble publisert 5. desember 2017.

Hva måler PIRLS?

I tillegg til å kartlegge hvor godt elevene leser, samler PIRLS også inn informasjon om forhold som påvirker utvikling i leseferdigheter. Elevene svarer på en rekke spørsmål om hvordan de opplever undervisningen, egne lesevaner, holdninger og motivasjon til lesing osv. I tillegg svarer skoleledere, lærere og foreldre på spørsmål om hvordan de tilrettelegger for elevenes lesing. Til sammen gir denne bakgrunnsinformasjon et rikt materiale til å analysere hvilke faktorer som påvirker elevenes motivasjon- og lesekompetanse.

PIRLS har hatt stor betydning for styrking av leseopplæring i norsk skole, og har spesielt rettet fokus mot betydningen av lesestrategier og tidlig innsats i leseopplæringen. PIRLS har også vært et viktig grunnlag for utvikling av nasjonale prøver i lesing på barnetrinnet.

Hvem deltar i PIRLS?

Den internasjonale målgruppen for PIRLS er elever på slutten av 4. trinn. På grunn av tidlig skolestart i Norge har elevene vært blant de yngste i undersøkelsen, og ett år yngre enn elever på samme klassetrinn i de andre nordiske landene. Norge har derfor helt siden 2006 også deltatt med et halvt utvalgt på femte trinn.

Fra 2016 er Norges hovedmålgruppe endret til 5. trinn for å sikre et bedre sammenligningsgrunnlag med særlig de andre nordiske landene. I 2016 deltok Norge også med et utvalg på 4. trinn for å sikre mulighetene til å kunne sammenligne med tidligere studier.

Mer om PIRLS

PIRLS er en internasjonal studie i regi av IEA. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger er nasjonal forskningskoordinator for PIRLS.

Her kan du lese mer om PIRLS:

IEA

IEA Boston College

Lesesenteret

 

Rapporter om norske elevers prestasjoner i PIRLS

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!