PIRLS

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) undersøker leseinnsats og leseferdigheter blant elever på fjerde og femte trinn.

Undersøkelsen blir gjennomført hvert femte år. Norge har deltatt i PIRLS i 2001, 2006, 2011 og i 2016. 

PIRLS 2016

52 land deltok i PIRLS 2016. I Norge deltok 8600 elever ved 160 skoler. I 2016 ble også den elektroniske varianten ePIRLS gjennomført på 5. trinn. ePIRLS tester elevenes leseforståelse på skjerm.

Resultatene fra PIRLS 2016 blir publisert 5. desember 2017 kl. 10.00.
6. desember arrangerer Utdanningsdirektoratet og Lesesenteret en fagkonferanse om resultatene fra PIRLS og ulike temaer knyttet til lesing for ansatte på barneskoler og i kommuner.

Hva måler PIRLS?

I tillegg til å kartlegge hvor godt elevene leser, samler PIRLS også inn informasjon om forhold som påvirker utvikling i leseferdigheter. Elevene svarer på en rekke spørsmål om hvordan de opplever undervisningen, egne lesevaner, holdninger og motivasjon til lesing osv. I tillegg svarer skoleledere, lærere og foreldre på spørsmål om hvordan de tilrettelegger for elevenes lesing. Til sammen gir denne bakgrunnsinformasjon et rikt materiale til å analysere hvilke faktorer som påvirker elevenes motivasjon- og lesekompetanse.

PIRLS har hatt stor betydning for styrking av leseopplæring i norsk skole, og har spesielt rettet fokus mot betydningen av lesestrategier og tidlig innsats i leseopplæringen. PIRLS har også vært et viktig grunnlag for utvikling av nasjonale prøver i lesing på barnetrinnet.

Hvem deltar i PIRLS?

Den internasjonale målgruppen for PIRLS er elever på slutten av 4. trinn. På grunn av tidlig skolestart i Norge har elevene vært blant de yngste i undersøkelsen, og ett år yngre enn elever på samme klassetrinn i de andre nordiske landene. Norge har derfor helt siden 2006 også deltatt med et halvt utvalgt på femte trinn.

Fra 2016 er Norges hovedmålgruppe endret til 5. trinn for å sikre et bedre sammenligningsgrunnlag med særlig de andre nordiske landene. I 2016 deltok Norge også med et utvalg på 4. trinn for å sikre mulighetene til å kunne sammenligne med tidligere studier.

Mer om PIRLS

PIRLS er en internasjonal studie i regi av IEA. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger er nasjonal forskningskoordinator for PIRLS.

Her kan du lese mer om PIRLS:

IEA

IEA Boston College

Lesesenteret

 

Rapporter om norske elevers prestasjoner i PIRLS

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!