PIRLS 2011: Betydelig framgang for norske elever

Norske elever har blitt bedre til å lese, viser resultater fra den internasjonale studien PIRLS 2011.

I de to tidligere PIRLS- studiene fra 2001 og 2006 lå norske elever under gjennomsnittet for 4. trinn. I PIRLS 2011 har elevene vist betydelig framgang og ligger nå over det internasjonale gjennomsnittet, både på 4. og 5. trinn. Tidligere hadde norske elever en del problemer med å lese faktatekster. I 2011 leser elevene på 4. og 5. trinn faktatekster like godt som litterære tekster.

Størst framgang for de faglig svakeste

PIRLS viser at forskjellen mellom sterke og svake leserne er kraftig redusert fra 2001 til 2011. Norge er nå et av landene med minst forskjell i leseferdigheter på 4. trinn. I 2011 viser leseresultatene også at forskjellen mellom gutter og jenter har blitt mindre enn tidligere, men jentene leser fortsatt bedre enn guttene. Andelen elever på høyt og avansert kompetansenivå i lesing har økt noe siden 2006, men andelen er fortsatt lavere enn den var i 2001 og lavere enn i Danmark og Finland.

Norge hevder seg godt i nordisk sammenheng

Elever på samme alder i Norge, Sverige og Danmark leser omtrent like godt, mens de finske elevene leser betydelig bedre. De danske og norske elevene har hatt framgang i lesing, mens svenske elever har hatt en tilbakegang siden målingene i 2001 og 2006.

Fakta om PIRLS

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) kartlegger elevenes interesse for lesing og deres leseferdigheter på 4. trinn. I PIRLS 2011 deltok 48 land.

Norge har skolestart for 6-åringer, mens elevene i Sverige, Danmark og Finland begynner på skolen som 7-åringer. Det betyr at de norske elevene som deltar i PIRLS er ett år yngre enn elevene som testes i de andre nordiske landene. For å kunne gjøre bedre sammenligninger med de andre nordiske landene, deltar Norge i PIRLS i 2011 også med elever på 5. trinn.

Norge har deltatt i PIRLS i 2001 og 2006. I Norge gjennomføres PIRLS av Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. 

Hva er PIRLS?