PIRLS 2021

Markant nedgang i norske tiåringers leseferdigheter

Norske tiåringer leser betydelig dårligere enn i 2016. Det viser resultatene i den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS 2021. Norske elever oppgir i tillegg lavest leseglede blant alle de 65 landene i undersøkelsen.

Hovedfunn

  • Det er en markant nedgang i norske tiåringers leseprestasjoner.
  • Leseresultatene er svakere i alle de nordiske landene sammenlignet med 2016. Nedgangen er størst i Norge.
  • 1 av 5 norske elever på 5. trinn har svake leseprestasjoner.
  • Norske tiåringer oppgir lavest leseglede av samtlige land i undersøkelsen.
  • Norske jenter presterer fremdeles bedre enn gutter.
  • Det er markant økning i bruk av digitale enheter i skolen fra 2016-2021.
  • Det er flere minoritetsspråklige elever, men prestasjonsforskjellene mellom minoritetsspråklige og majoritetsspråklige elever har ikke økt.
  • Det er en klar sammenheng mellom familiens sosioøkonomiske status og elevenes leseprestasjoner.
  • Norske foresatte rapporterer mindre negativ påvirkning av pandemien på barnas faglige utvikling enn foresatte internasjonalt.

Markant nedgang i norske tiåringers leseprestasjoner i PIRLS 2021

Resultatene fra PIRLS 2021 viser en nedgang i leseprestasjon i de fleste PIRLS-land sammenlignet med 2016. Det er grunn til å anta at noe av nedgangen har sammenheng med at PIRLS ble gjennomført under covid-19-pandemien. De norske resultatene har falt med 20 poeng, fra 559 i 2016 til 539 poeng i 2021. En nedgang på 20 poeng tilsvarer omtrent et halvt skoleår. 539 poeng er likevel godt over det internasjonale gjennomsnittet på 503 poeng.

Svakere leseresultater i alle nordiske land, men størst nedgang i Norge

Alle de nordiske landene har svakere leseresultater i 2021 enn i 2016. Finske elever skårer best i Norden, med 549 poeng. Sverige skårer 544 poeng. Norge og Danmark ligger lavest, med 539 poeng. Nedgangen er størst i Norge, men ikke signifikant forskjellig fra endringen i Finland.

1 av 5 norske elever på 5. trinn har svake leseprestasjoner

Omtrent en femtedel av de norske tiåringene i 2021 har svake leseprestasjoner. Dette er flere enn tidligere år, og nesten dobbelt så mange som i 2016. Disse elevene vil ha problemer med å lese en alderstilpasset tekst fra begynnelse til slutt og forstå innholdet. Sammenlignet med 2016 er det også færre elever med sterke leseprestasjoner.

Norske tiåringer oppgir lavest leseglede av samtlige land i undersøkelsen

Færre elever oppgir at de leser i fritiden, og Norge er det landet i PIRLS 2021 hvor elevene rapporterer lavest leseglede. Også elevenes foresatte leser noe mindre i fritida, og rapporterer noe lavere leseglede sammenlignet med PIRLS 2016.

Norske jenter presterer fremdeles bedre enn norske gutter

Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i så godt som alle deltakerland i 2021, inkludert Norge. Det er likevel viktig å huske på at mange norske gutter leser like godt som de høyest presterende jentene, men det er færre av dem på de høyeste mestringsnivåene. 

Markant økning i bruk av digitale enheter i skolen

98 % av lærerne svarer at klassen har digitale enheter tilgjengelig for bruk i leseopplæringen, og 87 % svarer at skolen gir hver elev en digital enhet. Dette siste er en stor økning fra 2016, da 13 % av lærerne svarte at hver elev hadde en digital enhet.

Flere minoritetsspråklige elever, men prestasjonsforskjellene har ikke økt

Andelen minoritetsspråklige elever har økt med syv prosentpoeng i Norge siden 2016. Minoritetsspråklige elever har svakere gjennomsnittlige leseprestasjoner sammenlignet med majoritetsspråklige elever. Prestasjonsforskjellene mellom gruppene har likevel ikke økt.

Klar sammenheng mellom familiens sosioøkonomiske status og elevenes leseprestasjoner

Forskjellen mellom norske elever fra familier med laveste SØS-nivå og elever fra familier med høyest SØS-nivå er på 70 skalapoeng.

Norske foresatte rapporterer mindre negativ påvirkning av pandemien på barnas faglige utvikling enn foresatte internasjonalt

På spørsmål om de tror at barnets faglige utvikling har blitt negativt påvirket av COVID-19-pandemien, er det bare 4 % av norske foresatte som svarer "mye", mot 22 % av foresatte internasjonalt.

Hva er PIRLS?

Om PIRLS 2021