Delrapport 1

Kompetanse for framtidens barnehage

Kommunene prioriterer temaområdene pedagogisk ledelse og godt språkmiljø høyest. Dette er blant funnene i første delrapport evalueringen av kompetansestrategien for barnehagene.

Prioriterer barnehagelærerne høyt

Kommunene prioriterer kompetanseheving for barnehagelærerne høyest, deretter styrerne. Barnehagestyrerne ønsker også å prioritere barnehagelærerne, men de legger større vekt på kompetanseheving for assistentene – både erfarne assistenter uten utdanning (62 prosent) og nytilsatte assistenter uten utdanning (49 prosent) enn hva kommunen som barnehagemyndighet gjør.

Fagbrev mest utbredt

Av de ni tiltakene i strategien som gir formell kompetanse til å jobbe i barnehager er fagbrevet mest utbredt. Tiltaket med fagbrev gjennom praksiskandidatordningen er tatt i bruk eller planlagt tatt i bruk i 58 prosent av de spurte barnehagene.

Utviklingsprosjekter for hele personalet

Både kommunene og styrerne har mest tro på utviklingsprosjekter for hele personalet – såkalt barnehagebasert kompetanseutvikling - og veiledning av nytilsatte barnehagelærere. Disse tiltakene er enten satt i gang eller planlagt innen det kommende året i om lag 60 prosent av barnehagene.

Prioriterer pedagogisk ledelse og språk

De fleste kommunene gir barnehagene føringer for hvilke av temaområdene som skal prioriteres for de ansatte. Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon (76 prosent) og et godt språkmiljø for alle barn (63 prosent) prioriteres høyest. Barn med særskilte behov prioriteres av færre (38 prosent). Danning og kulturelt miljø prioriteres derimot av få (17 prosent), og lavere enn tema fra andre satsinger (19 prosent).

Rapportserien Evaluering av kompetansestrategien for fremtidens barnehage