Kompetanse for framtidens barnehage

Delrapport 3

Dypdykk i tre barnehager viser stor variasjon i hvordan tiltaket barnehagebasert kompetanseutvikling gjennomføres. Dette er blant funnene i tredje delrapport i evalueringen av kompetansestrategien for barnehagene.

Dypdykk i tre barnehager viser stor variasjon i hvordan barnehagebasert kompetanseutvikling gjennomføres

Barnehagebasert kompetanseutvikling er et tiltak som skal bidra til en utviklingsprosess på egen arbeidsplass for hele personalet. Tiltaket skal foregå ute i den enkelte barnehage, men hvordan det gjøres varierer, viser studier i tre barnehager. I den ene barnehagen benyttes faste fagområdenettverk, i den andre gjennomføres både et barnehageprosjekt og refleksjonsgrupper i barnehagen og i den tredje barnehagen bruker de en felles, ferdig definert kompetansepakke.

Rapportserien Evaluering av kompetansestrategien for fremtidens barnehage

«Kompetanse for framtidens barnehage» er en strategi for kompetanse og rekruttering for perioden 2014–2022. Gjennom kompetanseutvikling for alle ansatte skal strategien bidra til at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Dette er delrapport 3, som omfatter en kvalitetsvurdering av Fagskoletilbudet i oppvekstfag for barnehageansatte. Delrapporten gjør også en casestudie i kompetansenettverk og tilhørende barnehager med barnehagebasert kompetanseutviklingstiltak, samt belyser fylkesmennenes arbeid med å forvalte tilretteleggingsmidler for lokal prioritering.

Det kommer en sluttrapport av evalueringen våren 2022.

Pedagoger som veileder assistenter er sentralt for å sikre kollektiv læring

I barnehagene har intern veiledning en sentral rolle i å sikre kollektiv læring. Pedagogene veileder assistentene. Pedagogene får da utviklet sine evner til prosessledelse og veiledning, mens utviklingen for assistentenes del handler mer om å øve opp refleksjon over egen praksis og kjennskap til rammeplanen.

Styreren har en sentral rolle

Barnehagestyrers ledelse spiller en stor rolle for om barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak blir satt i gang og får rammebetingelser slik at de kan drives. For styrerne i de tre barnehagene er det et poeng å velge prosjekter som er i tråd med deres faglige ståsted og gir retning for hele personalet.

Selve innholdet i tiltaket og måten det presenteres for de ansatte på er viktig. Opplevelse av at det er meningsfullt, er sentralt for de ansattes motivasjon for å delta og lære.

Fagskoletilbudet i oppvekstfag for barnehageansatte – tilfredse studenter

Fagskoleutdanning i oppvekstfag er et videreutdanningstilbud for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter med minimum fem års erfaring fra arbeid med barn. En spørreundersøkelse viser at fagskolestudenter i oppvekstfag har høye forventninger til studiet når de starter, og de opplever også i stor grad at forventningene innfris. Fagskolestudentene er fornøyd med organisering og innhold, både når det gjelder undervisningen på studiestedet og praksis (for de som har hatt det).

Tilretteleggingsmidler kommer godt med

Tilretteleggingsmidler er økonomisk støtte som barnehageeier kan søke om til dekking av kostnader i forbindelse med at ansatte ved barnehagen tar utdanning. Ansatte hos Fylkesmannen mener disse midlene kommer godt med for barnehagene og er viktig for å heve kompetansen i sektoren. Flere mener at midler som kan benyttes til vikar når den ansatte har studiepermisjon med lønn, er spesielt viktig for barnehagene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!