Kompetanse for framtidens barnehage - delrapport 2

Tiltaket barnehagebasert kompetanseutvikling er kjent, men brukes ikke helt etter intensjonen. Dette er blant funnene i andre delrapport i evalueringen av kompetansestrategien for barnehagene.

Barnehagebasert kompetanseutvikling er kjent

Barnehagebasert kompetanseutvikling involverer alle ansatte i barnehagen og skal foregå i den enkelte barnehage. Denne rapporten viser at omtrent alle de lokale barnehagemyndighetene kjenner til barnehagebasert kompetanseutvikling og at nesten tre av fire kommuner forteller at de har en eller flere barnehager som benytter seg av dette. Tilsvarende oppgir 64 prosent av barnehageeierne at de kjenner til tiltaket og at det er i bruk i en eller flere barnehager. 44 prosent av barnehagestyrerne oppgir at de deltar i barnehagebasert kompetanseutvikling og like mange kjenner til tiltaket.

Rapportserien Evaluering av kompetansestrategien for fremtidens barnehage

«Kompetanse for framtidens barnehage» er en strategi for kompetanse og rekruttering for perioden 2014–2022. Gjennom kompetanseutvikling for alle ansatte skal strategien bidra til at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Dette er delrapport 2, som viser at omtrent alle de lokale barnehagemyndighetene kjenner til barnehagebasert kompetanseutvikling og at nesten tre av fire kommuner forteller at de har en eller flere barnehager som benytter seg av dette.

Det kommer en sluttrapport av evalueringen våren 2022.

Kommunale barnehager søker og får tildelt midler til barnehagebasert kompetanseutvikling oftere enn private

De kommunale barnehagene både søker om og får tildelt midler til barnehagebasert kompetanseutvikling i større grad enn de private. Det er også fylkesvise forskjeller i andelen barnehager som søker om midler.

Midler til barnehagebasert kompetanseutvikling brukes ikke helt etter intensjonen

Selv om barnehagebasert kompetanseutvikling er et tiltak som skal foregå på i den enkelte barnehage, oppgir omtrent halvparten av fylkene at den vanligste måten å bruke midler til dette på er fellestiltak for flere barnehager i regi av kommunen som barnehagemyndighet. I den andre halvparten av fylkene er praksisen mer variert mellom kommunene. Her går deler av kompetansemidlene som tilskudd til barnehagene og fellestiltak i regi av barnehagemyndigheten. Dette viser at barnehagebasert kompetanseutvikling ikke brukes fullt ut etter intensjonene i ordningen.

Individuelle tiltak for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter – konkurrerende tilbud

Flere av kompetanseutviklingstilbudene har assistenter og fagarbeidere som målgruppe. Dette gjør at tilbudene kan konkurrere med hverandre og at det kan bli uklart hva barnehagene skal prioritere. I noen fylker har man opplevd at det har vært enklere å få med deltakere og å få med kommunene på finansiering av fagbrev enn andre kompetansetiltak.

Det varierer hvordan barnehagen som læringsarena omtales og tilrettelegges for

I de fleste studieplanene for Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) er det en klar intensjon og målsetting om å inkludere arbeidsstedet i studentenes læringsprosesser. Men det varierer om studieforløpet tilpasses med tanke på hvordan og i hvilken grad studentenes arbeidssted omtales og skal forstås som læringsarena i de ulike planene.

Deltakerundersøkelser viser også at ABLU-studentene i mindre grad opplever at arbeidsplassen tilrettelegges som en læringsarena enn det studenter på tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TIB) gjør.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!