Følgeevaluering av 0–24-programmet - sluttrapport

Hva har vi lært av 0–24-programmet?

0–24-samarbeidet ble avsluttet i løpet av mars 2021, etter 5 år. Formålet med samarbeidet har vært å bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de behøver for å mestre eget liv. Prosjektet har siden høsten 2016 følgeevaluert, og dette er sluttrapporten. 

Hovedfunn

  • Direktoratene er avhengige av hverandre.
  • Samarbeidet mellom direktoratene forbedres og videreutvikles.

Direktoratene er avhengige av hverandre

Det rapporteres om mer positive holdninger til 0–24-programmet i direktoratene. Dette begrunnes med at programmets innsatser etter hvert i større grad har blitt koblet til direktoratenes kjernevirksomhet, og til områder der direktoratene på ulike vis er avhengige av hverandre for å realisere egne oppdrag og oppgaver. Tidligere rapporter fra evalueringen har også vist at 0–24-programmet har gitt direktoratene et felles kunnskapsgrunnlag og større forståelse for hverandres sektorer i det tverrsektorielle samarbeidet.

Samarbeidet mellom direktoratene forbedres og videreutvikles

Det er til dels store forskjeller når det gjelder hvorvidt de ulike tiltakene og eller aktivitetene som er iverksatt som del av 0–24-programmet vurderes å bidra til å oppfylle målsetningene for programmet. Samlet sett har likevel 0–24-programmet hatt en positiv utvikling den siste delen av programperioden, og selv om det er vanskelig å påvise konkrete effekter for det langsiktige målet om bedre tverretatlig samarbeid i kommunene, synes flere av programmets mer kortsiktige målsetninger langt på vei å være oppnådd. Særlig gjelder dette målsetninger som er viktige forutsetninger for at ytterligere mål kan nås, som at samarbeidet mellom direktoratene forbedres og videreutvikles. Det er også satt i gang flere prosesser i regi av 0–24-programmet som har potensiale til å bidra til bedre tverretatlig samarbeid i kommunene, gjennom endringer i statlige virkemidler. Resultatene er imidlertid fremdeles usikre, og de konkrete virkningene kan ligge langt frem i tid

Ny kunnskap om tverrsektorielt samarbeid

0–24-programmet har bidratt til viktig læring med tanke på hvilke utfordringer og barrierer som kan gjøre seg gjeldende i tverrsektorielt samarbeid, og hva som kan være viktige grep for å redusere slike utfordringer og barrierer. Blant annet pekes det på viktigheten av et felles mål, tydelighet rundt hvordan tiltak som iverksettes skal bidra til å nå målet, og en tydelig kobling til de deltakende partenes kjernevirksomhet. Videre trekkes bevissthet om distanser mellom de samarbeidende partene, og gjensidige avhengigheter, frem som sentrale faktorer for å fremme tverretatlig samarbeid.

Rapportserie

0–24-programmet