Bedre kjennskap til 0-24 programmet

Andre delrapport gir en vurdering av hvordan 0-24 programmet er organisert og hvilke tiltak og virkemidler som blir benyttet for å fremme tverretatlig samordning.

Om 0-24 programmet

0-24 programmet er et femårig program der flere sektorer jobber sammen på tvers. Programmet har som mål at tjenester og innsatser for utsatte barn og unge under 24 år skal bli bedre samordnet og mer helhetlige. Programmet ble etablert høsten 2015 på bakgrunn av et felles oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet, Barne og likestillingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, og Kunnskapsdepartementet.

Positiv utvikling i arbeidet, men sektorinteressene er sterke

Programmet har gjennomført en rekke endringer de siste årene for å stramme opp og målrette arbeidet. Endringene oppleves som hensiktsmessige for aktørene. Sterke sektorinteresser fremheves likevel fremdeles som en av de største barrierene for å skape resultater i programmet. Deloitte anbefaler at programmet jobber videre med å styrke og tydeliggjøre programmets kobling til sektorenes kjerneinteresser.

Bedre kjennskap på tvers av sektorene

Midtveis i programperioden forteller direktoratene som er med i programmet opplever å ha fått økt kjennskap til og forståelse for hverandres oppgaver, arbeidsform, kultur og prioriteringer. Flere av de som er med i programmet påpeker også at det snakkes om programmet på en annen måte nå enn tidligere, og at omtalen er mer positivt ladet, også på virksomhetsnivå.

Bedre stat-prisen

I 2019 fikk 0-24-programmet Bedre stat-prisen. Virksomhetslederne har gitt uttrykk for at denne prisen har bidratt til å sette programmet høyere på agendaen også i direktoratsledelsen, da en slik utmerkelse også til en viss grad forplikter til videre handling.

Rapportserie