Positiv utvikling i 0-24-samarbeidet

Programmet har bidratt til å styrke samarbeidet mellom direktoratene, og til en tydeligere felles oppfatning om behovene og utfordringene i arbeidet for utsatte barn og unge.

Om 0-24-programmet

0-24 programmet er et femårig program der flere sektorer jobber sammen på tvers. Programmet har som mål at tjenester og innsatser for utsatte barn og unge under 24 år skal bli bedre samordnet og mer helhetlige. Programmet ble etablert høsten 2015 på bakgrunn av et felles oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet, Barne og likestillingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, og Kunnskapsdepartementet.

Hovedfunn

  • 0-24-samarbeidet har satt i gang flere pågående prosesser som har potensiale til å bidra til bedre tverretatlig samarbeid i kommunene.
  • Samarbeidet mellom de involverte direktoratene har blitt bedre. Det er likevel usikkert hvordan samhandlingen skal opprettholdes etter at programorganiseringen avsluttes.
  • Justeringene som har vært gjort i programmet underveis, har bidratt til å styrke mulighetene for at samarbeidet kan nå målene sine.
  • Aktørene har i løpet av programperioden etablert en tydeligere felles oppfatning om tilnærming, prioriteringer og retning i programmet.

Om denne rapportserien

0–24-samarbeidet ble etablert i 2015. Deloitte evaluerer programmets utvikling og måloppnåelse underveis. Formålet med evalueringen er å dokumentere og vurdere gjennomføringen av programmet og dets måloppnåelse og å legge til rette for og bidra til læring, videreutvikling og justering av programmet underveis. 

Første delrapport omfattet en helhetlig statusgjennomgang for 0-24-programmet, med hensyn til både etablering og oppstart, organisering, gjennomføring og måloppnåelse, samt en analyse av sentrale barrierer og suksessfaktorer som gjør seg gjeldende i 0-24-programmet.

Andre delrapport rettet særlig oppmerksomhet mot organisatorisk utvikling og tiltak og virkemidler som har blitt benyttet for å fremme den tverretatlige samordningen i 0-24-programmet. 

Dette er den tredje delrapporten i programmet, sluttrapporten kommer i juni 2021.

Høsten 2020 ferdigstilles to andre rapporter som er relevant for dette oppdraget: NIBR sin rapport om Bedre Tverrsektorielt samarbeid og FAFOs rapport om det Nordiske 0-24-samarbeidet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!