Evalueringen av fagfornyelsen

Flere utfordringer knyttet til innføring av fagfornyelsen ved lærerutdanningene

Fagmiljøene har i liten grad undervisningen, men heller tolket og omfortolket det de har gjort tidligere. Det er ett av funnene i denne evalueringen. 

Hovedfunn

  • Fagfornyelsen er tydeligere i lærerstudentenes fagopplæring enn i overordnede planer for studiet.
  • Tradisjonen står sterkt i fagdisiplinene.
  • Spenning mellom arbeid med fag og arbeid med tverrfaglige tema.
  • Flere utfordringer knyttet til innføring av fagfornyelsen ved lærerutdanningene.

Fagfornyelsen er tydeligere i lærerstudentenes fagopplæring enn i overordnede planer for studiet

Programplanen for grunnskolelærerutdanningen er den overordnede planen for utdanningen. Rapporten viser at programplanene ved de to utdanningsinstitusjonene i studien ikke har blitt endret siden innføringen av fagfornyelsen. Fagfornyelsen er mest tydelig i den daglige undervisningen, mens emneplaner på fagnivå i liten grad har endret innholdet etter fagfornyelsen. Lærerstudenter i studien påpeker at fagfornyelsen kommer mest til syne i arbeidskrav og oppgaver i fagene, i mindre grad i emneplaner i fagene. 

Tradisjonen står sterkt i fagdisiplinene

Fagmiljøene ved institusjonene er i stor grad positive til fagfornyelsen. Det
er imidlertid diskusjoner i fagfeltet i hvor stor grad fagfornyelsen skal prege innholdet i
utdanningen. Studentene vil møte flere reformer og må ha en bred
faglig kompetanse i sin fremtidige yrkesutøvelse. Tradisjonen står sterkt i fagdisiplinene, både når det gjelder innhold og arbeidsmåter i fagene. Fagmiljøene har i liten grad endret undervisningen, men i større grad tolket og omfortolket det de har gjort tidligere.

Spenning mellom arbeid med fag og arbeid med tverrfaglige tema

Forholdet mellom fag og tverrfaglige emner blir omtalt som en utfordring. På den ene siden vektlegges faglig kompetanse (fagkonsentrasjon), men samtidig skal man styrke sammenhenger mellom fag (fagintegrasjon). Det oppleves utfordrende å få til mer samarbeid på tvers av fag. Ledere viser til organisatoriske utfordringer, mens faglærerne viser til behov for å få tid nok til eget fag. Studentene opplever i liten grad å møte
tverrfaglig arbeid i utdanningen.

Flere utfordringer knyttet til innføring av fagfornyelsen ved lærerutdanningene  

Det er flere utfordringer knyttet til innføringen av fagfornyelsen ved de to institusjonene. Fagfornyelsen er preget av både kontinuitet og endring, som i seg selv skaper spenninger. Innholdet og undervisningen er lite endret og det er diskusjoner i fagfeltet i hvor stor grad fagfornyelsen skal prege og endre innholdet i utdanningen. Dette er tema som skal studeres grundigere i framtidige rapporter.