Standpunktvurdering

En standpunktkarakter skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen.

Standpunktkarakterene utgjør størsteparten av karakterene på vitnemålet, og har derfor stor betydning for elevenes inntak til videregående opplæring, opptak til videre studier og for framtidig arbeidsliv.

Regelverk

Lærerne skal fastsette standpunktkarakterer ut fra forskrift til opplæringsloven kapittel 3, forskrift til friskoleloven kapittel 3 og rundskriv om individuell vurdering Udir-2-2020.

Hovedpunkter

  • Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samla kompetansen eleven har ved avslutning av opplæringen.
  • Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i læreplanen i faget. Når det gjelder Kunnskapsløftet 2020 skal kompetansemålene forstås i lys av teksten "Om faget" i læreplanen.
  • Eleven skal få mulighet til å vise kompetansen sin på flere og varierte måter. 
  • Kompetanse som eleven har vist i løpet av opplæringen, er en del av vurderingen når standpunktkarakteren skal fastsettes.
  • Eleven skal vite hva det blir lagt vekt på i fastsetting av standpunktkarakter.
  • Forutsetninger, fravær, orden og oppførsel skal ikke inngå i vurderingen. Innsats skal bare være en del av vurderingen i fag hvor det står spesifikt i læreplanen.

Tolkningsfellesskap

Det er viktig at standpunktvurderingen er rettferdig. Vurderingspraksis blant lærerne må derfor bygge på en felles forståelse av den samlede kompetansen som er beskrevet i læreplanen, og hva som kjennetegner kompetanse på ulike nivå (karakterer). Systematiske diskusjoner og erfaringsdeling innad og på tvers av skoler er viktig i arbeidet med å utvikle felles forståelse av kompetanse og faglig vurderingsskjønn.

Les om hvordan utvikle et tolkningsfellesskap om standpunkt

Klage

Klager på standpunktkarakter i fag utgjør en stor andel av klagesakene i grunnskolen og videregående opplæring, og det er variasjoner i praksis rundt oppfølgingen av klagene. Klage på vurdering er regulert i kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven. For å bidra til mest mulig lik praksis har vi laget en veiledning om behandling av klager på standpunktkarakterer i fag.