Retten til skyss Udir-2-2019

8. Saksbehandling og klage

Enkeltvedtak

Retten til skyss er en individuell rett som elever og foreldre må bli informert om. Elever/foreldre må selv søke om skyss. De bør kontakte fylkeskommunen, kommunen eller skolen om hvem søknaden skal sendes til. Avgjørelsen av om en elev har rett til skyss er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Den som er ansvarlig for skyssen har ansvar for å fatte et enkeltvedtak i tråd med reglene i forvaltningsloven14. Vedtaket skal gjelde den konkrete eleven det er søkt for, og ikke en gruppe elever. Det er heller ikke anledning til å avgjøre om en strekning er «særlig farlig eller vanskelig» uten å knytte dette opp mot den aktuelle eleven15.

Vedtak om skyss på grunn av lang skolevei krever vanligvis ingen særskilt vurdering. For å forenkle saksbehandlingen kan det derfor være grunnlag for å ikke gi samtidig begrunnelse etter forvaltningsloven § 24 andre ledd.

Barnets beste og retten til å bli hørt

Barnekonvensjonen art. 3 og art. 12, Grunnloven § 104 og forvaltningsloven § 17 krever at alle barn har rett til å bli hørt i saker som vedrører dem og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.

Hensynet til barnets beste er en rettighet, et grunnleggende hensyn og en saksbehandlingsregel16. Det betyr at kommunen/fylkeskommunen alltid skal vurdere hensynet til barnets beste, og det vil være en saksbehandlingsfeil dersom en slik vurdering ikke er gjort. Barnets beste skal ha større vekt enn andre hensyn, men det vil ikke nødvendigvis være avgjørende. I vurderingen av hva som er barnets beste, vil elevens oppfatning være sentral. Det er imidlertid ikke alltid at eleven eller foreldrenes mening er til det beste for barnet.

Alle barn har rett til å bli hørt i saker som vedrører dem. Dette gjelder uavhengig av alder eller forutsetninger. Det må alltid vurderes om eleven er hørt godt nok i saken eller om en må høre eleven selv. Utgangspunktet er at fylkeskommunen/kommunen skal høre eleven direkte, men eleven kan også høres gjennom objektive personer, foreldre, gjennom brev m.m. Det kan også tenkes at elevens stemme kommer tydelig nok frem i annen dokumentasjon. Eleven har ikke en plikt til å uttale seg.

Rett til å klage

Eleven eller foreldrene kan klage på vedtaket. Klagen skal sendes til den som har fattet vedtaket. Statsforvalteren vil være klageinstans i grunnskolen etter opplæringsloven § 15-2, mens fylkeskommunen vil være klageinstans i videregående etter forvaltningsloven § 28.

Klagen kan gjelde både innholdet i vedtaket og saksbehandlingen.Statsforvalteren kan også vurdere om evt. vilkår for skyss er lovlige.


14) Informasjon om å fatte enkeltvedtak
15) Det skal gjøres både en objektiv og en subjektiv vurdering, se punkt 2
16) Veiledning til bruk av barnekonvensjonen i saksbehandlingen