Retten til skyss Udir-2-2019

7.4 Samarbeid

Det står i loven at fylkeskommunen skal organisere skyssen i samråd med kommunen. Det innebærer at de sammen må være ansvarlig for en rasjonell og trygg skyssordning. Kommunen vil ha det overordnede ansvaret for å organisere opplæringen i grunnskolen, og for å fastsette skoleruten. Kommunen og fylkeskommunen bør samarbeide for å finne gode løsninger lokalt.

Elever vil få innvilget skyss på ett grunnlag, men det kan tenkes at flere bestemmelser om skyss er oppfylt samtidig. Elevene kan f.eks. både ha lang skolevei og farlig skolevei. I slike tilfeller går fylkeskommunens ansvar foran kommunens, og det er fylkeskommunen som må oppfylle elevens rett til skyss.

Dersom kommunen og fylkeskommunen ikke blir enige om hvordan skyssen skal organiseres og finansieres kan statsforvalteren komme med pålegg. Dette står i opplæringsloven § 13-4.