Retten til skyss Udir-2-2019

7.3 Når kan andre være ansvarlig?

Fylkeskommunen der en helseinstitusjon ligger vil være ansvarlig for opplæringen for pasienter etter opplæringsloven § 13-3a. Det innebærer også ansvaret for eventuell skoleskyss. Dersom elevene bor og får opplæring på helseinstitusjon vil de trolig ikke ha behov for skoleskyss, men det kan tenkes at disse kan ha rett til skoleskyss de dagene de bor hjemme. Det må da foretas en vurdering av om det dreier seg om transport til og fra skolen, eller annen transport utenfor skoletiden.

Der det er fattet et vedtak om at eleven skal bo på korttidsinstitusjon eller i avlastningshjem vil det statlige eller kommunale barnevernet som har fattet vedtaket også ha det økonomiske og praktiske ansvaret for skyssen. Når eleven har et mer permanent bosted vil de vanlige ansvarsreglene etter opplæringsloven § 13-4 gjelde.

Dersom en elev i en periode må oppholde seg midlertidig utenfor fylket eller kommunen (uten at det er fattet vedtak om det) vil det være den kommunen eller det fylket som har ansvaret for opplæringen, som også har ansvaret for skyssen.