Retten til skyss Udir-2-2019

7. Hvem har ansvaret for skyssen?

Opplæringsloven § 13-4 regulerer hvem som har ansvaret for skoleskyssen. Den som er ansvarlig for skoleskyssen må sørge for at skyssen er forsvarlig mellom hjem og skole. Det er mulig å delegere oppgaver til underliggende organer, f.eks. til rektor på en skole. Selv om oppgaver er delegert til andre, vil kommunen eller fylkeskommunen fortsatt ha ansvaret for at reglene om skyss oppfylles, og at de som fatter vedtak har tilstrekkelig kompetanse.