Retten til skyss Udir-2-2019

6. Når har elevene rett til reisefølge og tilsyn?

Elever har rett til nødvendig reisefølge og nødvendig tilsyn. Dette står i opplæringsloven § 7-4.

Enkelte elever med funksjonsnedsettelse kan ha behov for reisefølge for å få benyttet seg av skyssen. De kan også ha behov for reisefølge eller tilsyn før og etter SFO. Retten til nødvendig reisefølge er ikke begrenset til disse elevene, selv om det ofte vil være mest relevant for disse.

Retten til tilsyn gjelder i hovedsak mens eleven venter på skoleområdet før og etter skoletid, men kan også i særlige tilfeller gjelde når eleven bytter skyssmiddel. Dette gjelder når bytte av skyssmiddel er særlig farlig eller vanskelig. Vurdering av denne retten tilsvarer vurderingen ved «særleg farleg eller vanskeleg» skolevei under punkt 2.2.

Tilsynsplikten i videregående vil på grunn av elevenes alder være vesentlig mindre og vil bare gjelde elever som ikke kan greie seg alene i ventetiden frem til skyssmiddelet går eller opplæringen starter. Dette vil ofte være elever med funksjonshemming.

Det må vurderes konkret om kommunen skal sørge for reisefølge/tilsyn, eller om kommunen/fylkeskommunen må sørge for en annen skyssordning. Hvis skyssen og reisetiden i seg selv er forsvarlig, men f.eks. elevens alder tilsier at et bytte er særlig farlig eller vanskelig, vil det tilsi at kommunen er ansvarlig for å stille med reisefølge eller tilsyn. Dersom skyssen i seg selv ikke er å anse som forsvarlig som følge av for eksempel lang reisevei eller mange bytter, tilsier dette at det er fylkeskommunen som må finne andre løsninger for transport. Dersom elevens helsetilstand tilsier bruk av drosje, vil ikke reisefølge fra kommunen gjøre at det blir forsvarlig med bruk av annet transportmiddel<sup>10</sup>.


10) Tolkningsuttalelse om skyss, reisefølge og tilsyn etter § 7-3 og § 7-4